Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Het Europees financieel stabilisatiemechanisme

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Het Europees financieel stabilisatiemechanisme

Door de financiële crisis die de wereldeconomie eind 2008 trof, was de oprichting van een Europees financieel stabilisatiemechanisme (EFSM) nodig om de landen van de Europese Unie (EU) die in problemen verkeerden te helpen en zo de financiële stabiliteit van de EU in stand te houden.

BESLUIT

Verordening (EU) nr. 407/2010 van de Raad van dinsdag 11 mei 2010 houdende instelling van een Europees financieel stabilisatiemechanisme

SAMENVATTING

Door de financiële crisis die de wereldeconomie eind 2008 trof, was de oprichting van een Europees financieel stabilisatiemechanisme (EFSM) nodig om de landen van de Europese Unie (EU) die in problemen verkeerden te helpen en zo de financiële stabiliteit van de EU in stand te houden.

WAT DOET DEZE VERORDENING?

In deze verordening staan de voorwaarden en procedures volgens welke financiële bijstand van de EU kan worden verleend aan een EU-land dat zich voor een feitelijke of ernstig dreigende serieuze economische of financiële verstoring gesteld ziet.

KERNPUNTEN

Financiële bijstand

Bijstand wordt verleend in de vorm van een lening of een kredietlijn* die aan het betrokken EU-land wordt verstrekt. Te dien einde mag de Europese Commissie namens de EU leningen op de kapitaalmarkten of bij financiële instellingen aangaan overeenkomstig een besluit dat door de Raad van de EU met gekwalificeerde meerderheid van stemmen is vastgesteld.

Procedure

Het EU-land dat om financiële bijstand verzoekt, bespreekt met de Commissie, en in contact met de Europese Centrale Bank (ECB), een evaluatie van zijn financiële behoeften. Daarna legt het land een ontwerp van een economisch en financieel herstelprogramma over aan de Commissie en het Economisch en Financieel Comité.

Het besluit tot toekenning van een lening bevat de volgende elementen:

  • de voorwaarden voor financiële bijstand;
  • algemene economische beleidsvoorwaarden die aan de financiële bijstand van de EU verbonden zijn (bijvoorbeeld maatregelen voor begrotingsconsolidatie om de publieke schuld te verlagen);
  • de goedkeuring van het aanpassingsprogramma dat door het begunstigde land is voorbereid.

De Commissie gaat op gezette tijden na of het economische beleid van het begunstigde land strookt met zijn aanpassingsprogramma en met de door de Raad gestelde de voorwaarden om financiële hulp te blijven ontvangen die in tranches worden toegekend.

Verenigbaarheid met andere financiële steunmechanismen

Het Europees financieel stabilisatiemechanisme is verenigbaar met financiële ondersteuning van de betalingsbalans op middellange termijn. Bovendien sluit het het gebruik van middelen van buiten de EU, zoals van het Internationaal Monetair Fonds, niet uit.

EFSM-begroting

Het EFSM wordt gefinancierd door de EU-begroting. De Commissie mag namens de EU tot maximaal 60 miljard EUR lenen op financiële markten. De leningen worden door de EU-begroting gegarandeerd.

Het EFSM werd voor Ierland en Portugal geactiveerd voor een totaal bedrag van 46,8 miljard EUR (22,5 miljard EUR voor Ierland en 24,3 miljard EUR voor Portugal), dat in drie jaar (2011-2014) werd uitbetaald.

In juli 2015 werd het EFSM gebruikt om ondersteuning op korte termijn (overbruggingslening) van 7,16 miljard EUR te bieden aan Griekenland.

Er gelden specifieke regelingen met betrekking tot blootstelling van landen buiten de eurozone.

ACHTERGROND

Het Europees stabiliteitsmechanisme (ESM) consolideert en verenigt het EFSM en de Europese Faciliteit voor financiële stabiliteit (EFSF), de twee instrumenten die in de nasleep van de schuldencrisis tijdelijk waren opgezet. Ze bestaan nu nog naast elkaar.

Op termijn zal het ESM het belangrijkste ondersteuningsmechanisme worden voor de landen van de eurozone die vanwege hun schuldenlast tijdelijk moeite hebben om geld te lenen op de financiële markten. De oorspronkelijke leningscapaciteit bedroeg 500 miljard EUR op basis van een kapitaal van 704,8 miljard EUR. Het ESM wordt door de EU-landen volgens de ECB-sleutel voor bijdragen* gefinancierd.

De leningen worden gefinancierd door het ESM dat op financiële markten leent en die door de aandeelhouders (landen van de eurozone) worden gegarandeerd. Leningen geschieden op basis van strikte voorwaarden, waaronder de overheidsfinanciën op een duurzaam niveau terug brengen.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Vanaf 13 mei 2010.

Meer informatie:

KERNBEGRIPPEN

* Kredietlijn: een machtiging van de Raad, op voorstel van de Commissie, aan een EU-land om tot een bepaald plafond voor een bepaalde periode middelen op te nemen uit het EFSM.

* ECB-sleutel voor bijdragen: deze sleutel wordt berekend aan de hand van het respectieve aandeel van de totale bevolking van een land en het bruto binnenlands product van de EU. Deze twee factoren hebben evenveel gewicht.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 407/2010

13.5.2010

-

PB L 118 van 12.5.2010, blz. 1-4

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 2015/1360

8.8.2015

-

PB L 210 van 7.8.2015, blz. 1-2

Laatste bijwerking 14.09.2015

Top