Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Betrekkingen met het noordelijk deel van Cyprus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Betrekkingen met het noordelijk deel van Cyprus

Deze mededeling beoogt maatregelen voor te stellen voor de economische ontwikkeling van het noordelijk deel van Cyprus en de aanpassing ervan aan de Unie.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's van 3 juni 2003 – Mogelijkheden om de economische ontwikkeling van het noordelijk deel van Cyprus te bevorderen en dit gebied nader tot de Unie te brengen [COM(2003) 325 definitief - Niet in het Publicatieblad verschenen].

SAMENVATTING

Zolang er geen algemene oplossing is voor de de facto-verdeling van Cyprus moeten er maatregelen getroffen worden om het noordelijk deel van het eiland economisch te ontwikkelen en het nader tot de Unie te brengen. De twee soorten maatregelen die zijn voorgesteld betreffen financiële bijstand en het handelsverkeer.

Financiële bijstand

Ter bevordering van de economische ontwikkeling werd in het jaar 2003 een bedrag van € 9 miljoen als financiële hulp voor de volgende maatregelen ter beschikking gesteld:

  • infrastructuurprojecten in de grote steden van het noordelijk deel van het eiland;
  • niet-terugvorderbare steun voor kleine en middelgrote ondernemingen;
  • voorbereidende studies voor de integratie van het noordelijk deel in de Unie, nadat een politieke oplossing voor de verdeling van het eiland gevonden is.

Om het noordelijk deel van Cyprus nader te brengen tot de Unie zal de Commissie in het jaar 2003 haar informatiemaatregelen intensiveren. Een bedrag van € 3 miljoen wordt voor de volgende maatregelen uitgetrokken:

  • organisatie van seminars over het communautaire acquis voor de burgers van het noordelijk deel;
  • organisatie van bezoeken van Turks-Cypriotische burgers aan de instellingen van de Unie;
  • raadpleging van de Cypriotische autoriteiten over mogelijkheden om de burgers van het noordelijk deel sterker bij de communautaire programma's te betrekken;
  • samenwerking met de lidstaten;
  • ondersteuning van de burgermaatschappij en de sociale partners van het noordelijk gedeelte van het eiland;
  • vertaling van het acquis in het Turks.

Handelsverkeer

In de onderhavige mededeling wordt voorgesteld een regeling in te voeren, waardoor de producten uit het noorden van het eiland op grond van de door Cyprus en de Gemeenschap ondertekende associatieovereenkomst tegen preferentiële tarieven uitgevoerd kunnen worden. Sinds 1994 kon, daar de certificaten die door de Turkse Republiek Noord-Cyprus waren afgegeven niet meer erkend werden, de uitvoer van dit deel van het eiland niet meer in aanmerking komen voor de preferentiële douanebehandeling die aan de rest van Cyprus op grond van de associatieovereenkomst was toegekend. Volgens de nieuwe regeling zal de Turks-Cypriotische Kamer van Koophandel belast worden met de afgifte van de certificaten inzake goederenverkeer voor in het noordelijk deel van het eiland geproduceerde of verkregen goederen.

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad - Jaarverslag 2006-2007 over de tenuitvoerlegging van de communautaire bijstand uit hoofde van Verordening (EG) nr. 389/2006 van de Raad van 27 februari 2006 tot instelling van een instrument voor financiële steun ter bevordering van de economische ontwikkeling van de Turks-Cypriotische gemeenschap [COM(2007) 536 definitief – Niet in het Publicatieblad verschenen]. Dit verslag heeft betrekking op het eerste jaar van de tenuitvoerlegging van het economische steunprogramma ten behoeve van de Turks-Cypriotische gemeenschap. De balans is over het algemeen positief dankzij de versterking van de administratieve capaciteit. De duur van het programma werd evenwel ingekort van vijf jaar (2005-2009) naar drie jaar (2007-2009). De inkorting van de globale looptijd van het programma leidt ook tot kortere termijnen voor de gunning van contracten.

Verordening (EG) nr. 389/2006 van de Raad van 27 februari 2006 tot instelling van een instrument voor financiële steun ter bevordering van de economische ontwikkeling van de Turks-Cypriotische gemeenschap en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2667/2000 betreffende het Europees Bureau voor wederopbouw [Publicatieblad L 65 van 7.3.2006].

VRIJ VERKEER VAN PERSONEN, DIENSTEN EN GOEDEREN

Mededeling van de Commissie van 27 augustus 2008 - Jaarverslag over de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 866/2004 van de Raad van 29 april 2004 en over de situatie die het gevolg is van de toepassing van deze verordening [COM(2008) 529 definitief – Niet in het Publicatieblad verschenen]. De Commissie meent dat Verordening (EG) nr. 389/2006 een aangepast rechtskader vormt. Het aantal personen dat de lijn heeft overschreden, is tussen 1 mei 2007 en 30 april 2008 verdubbeld en bereikte het hoogste peil sinds de instelling van de groene lijn. De illegale migratie gaat echter eveneens in stijgende lijn. De goederenstroom is in de betrokken periode met een derde toegenomen, ondanks dat de handel nog steeds verstoord wordt, met name wat goederen betreft die afkomstig zijn uit het noordelijke deel van het eiland dat niet onder het feitelijke gezag van de regering staat. De verordening werd gewijzigd op 16 juni 2008 teneinde de handel tussen de twee gebieden te vergemakkelijken. De Commissie dient de evaluatie van de tenuitvoerlegging van de verordening voort te zetten.

Beschikking 2007/330/EG van de Commissie van 4 mei 2007 tot opheffing van het verbod op het verkeer van bepaalde dierlijke producten op het eiland Cyprus krachtens Verordening (EG) nr. 866/2004 van de Raad en tot vaststelling van de voorwaarden voor het verkeer van die producten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 1911) (Voor de EER relevante tekst) [Publicatieblad L 123 van 12.5.2007].

Verordening (EG) Nr. 866/2004 van de Raad van 29 april 2004 inzake een regeling op grond van artikel 2 van Protocol nr. 10 van de Toetredingsakte van 2003 [Publicatieblad L 161 van 30.4.2004]. De gebieden waarin de regering van de Republiek Cyprus feitelijk gezag uitoefent en de gebieden waarin dat niet het geval is, worden door een grenslijn van elkaar gescheiden. Deze lijn vormt geen buitengrens van de EU.

In deze verordening zijn de voorwaarden vastgesteld die van toepassing zijn op de controle van personen, goederen en diensten die de lijn overschrijden.

Laatste wijziging: 07.09.2009

Top