Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Partnerschap voor de toetreding van Cyprus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Partnerschap voor de toetreding van Cyprus

Het partnerschap voor de toetreding is bedoeld om de autoriteiten van het kandidaatland te helpen bij hun inspanningen om aan de toetredingscriteria te voldoen. Het toetredingspartnerschap, waarin de prioriteiten van de voorbereiding van het land op de toetreding, met name de tenuitvoerlegging van het acquis, uitvoerig uiteengezet worden, vormt de basis voor de programmering van de pretoetredingssteun die uit communautaire fondsen, zoals het Phare-programma, wordt toegekend.

Na de ondertekening van het Toetredingsverdrag op 16 april 2003 en de officiële toetreding van het land tot de Europese Unie op 1 mei 2004 is het partnerschap voor de toetreding komen te vervallen.

De Europese Raad van Luxemburg van december 1997 heeft specifiek voor Cyprus een pretoetredingsstrategie vastgesteld en was van oordeel dat de toetreding van Cyprus bevorderlijk zou zijn voor de burgerlijke vrede op het eiland en de verzoening van de twee gemeenschappen. De Raad heeft in maart 2000 een verordening goedgekeurd betreffende de uitvoering van acties in het kader van de pretoetredingsstrategie voor de Republiek Cyprus en de Republiek Malta [Verordening (EEG) nr. 555/2000 - Publicatieblad L 68 van 16.03.2000]. Deze strategie berust op :

  • de totstandbrenging van het toetredingspartnerschap;
  • de steun aan de prioritaire acties voor de voorbereiding op de toetreding, omschreven in het kader van de partnerschappen;
  • de deelneming aan enkele programma's en enkele agentschappen van de Gemeenschap.

1) DOELSTELLING

Het toetredingspartnerschap (goedgekeurd in 2000 en herzien in 2002) beoogt de opneming in een juridisch raamwerk van de prioritaire werkgebieden die in het periodiek verslag van de Commissie van 1999 zijn omschreven met betrekking tot de vooruitgang die door Cyprus op de weg naar toetreding is geboekt, de financiële middelen die beschikbaar zijn om Cyprus te helpen deze prioriteiten ten uitvoer te leggen alsmede de voorwaarden voor deze hulp. Dit partnerschap ondersteunt een hele reeks instrumenten die de inspanningen van de kandidaat-lidstaten in hun proces van toetreding kracht moeten bijzetten.

Deze instrumenten omvatten onder meer een nationaal programma voor de overname van het Gemeenschapsacquis (NPOA), de gezamenlijke evaluatie van de prioriteiten op de middellange termijn van het economisch beleid, het pact tegen de georganiseerde misdaad, het nationaal ontwikkelingsplan, alsook andere sectoriële programma's die na de toetreding voor de deelneming aan de Structuurfondsen noodzakelijk zullen zijn. In 2002 diende het partnerschap voor toetreding als uitgangspunt voor de uitwerking van een actieplan voor de versterking van de bestuurlijk en gerechtelijke capaciteit van Cyprus.

Deze instrumenten zullen geen integraal deel uitmaken van het voorliggende partnerschap, maar hun prioriteiten zullen daarmee wel verenigbaar zijn.

De tenuitvoerlegging van het partnerschap zal worden nagetrokken in het bestek van de associatieovereenkomst.

2) DE PRIORITEITEN

De prioriteiten zijn in twee groepen verdeeld: voor de korte en voor de middellange termijn. De prioritaire vraagstukken van de eerste groep zijn die welke Cyprus voor het einde van het jaar 2000 geregeld of vooruitgeholpen moest kunnen hebben. Voor de prioritaire aangelegenheden van de tweede groep moet vóór eind 2003 een oplossing worden gevonden.

Cyprus heeft de prioriteiten met betrekking tot de politieke en de economische criteria vervuld. Verder heeft het de prioriteiten gerealiseerd op het gebied van het vrij verrichten van diensten, het vrije verkeer van kapitaal, de belastingen, de statistieken, de douane-unie en de financiële controle. Wat de overige gebieden betreft werden de prioriteiten ten dele gerealiseerd.

In 2002 zijn de prioriteiten van het partnerschap voor toetreding herzien (Besluit 2002/84/EG); deze herziening vormt de grondslag voor de evaluatie van de Commissie in haar verslag van 2002.

De prioritaire gebieden zijn de volgende:

(De laatste informatie vindt u onder analyse van de overname van het communautaire acquis).

3) FINANCIEEL KADER

Pretoetredingssteun

Het vierde financieel protocol (1995-1998) werd met één jaar, tot en met 31 december 1999, verlengd. In 1998 waren 4,65 miljoen euro vastgelegd. In 1999 bedroegen de beschikbare middelen 5 miljoen euro. In Verordening (EG) nr. 555/2000 van de Raad is een financiële referentie van 95 miljoen euro vastgesteld voor de tenuitvoerlegging van acties in het kader van een pretoetredingsstrategie voor Cyprus en Malta (waarvan 57 miljoen voor Cyprus). Dit bedrag zal voor het tijdvak tot en met 31 december 2004 beschikbaar zijn.

Cyprus komt in aanmerking voor de leningen van de Europese Investeringsbank (EIB), en neemt deel aan de regionale MEDA-programma's.

4) REFERENTIES

Verordening (EG) nr. 555/2000 Publicatieblad L 68 van 16.03.2000

Besluit 2000/248/EG Publicatieblad L 78 van 29.03.2000

Rapport van de Commissie COM(2001) 700 def. - SEC(2001) 1745Niet in het Publicatieblad verschenen

Besluit 2002/84/EGPublicatieblad L 44 van 14.02.2002

Rapport van de Commissie COM(2002) 700 def. - SEC(2002) 1401Niet in het Publicatieblad verschenen

Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

Laatste wijziging: 19.11.2004

Top