Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Malta - Regionaal beleid

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Malta - Regionaal beleid

Prioriteiten op korte termijn:

Evaluatie (november 2003)

Zie hiervoor de pagina's inzake de overname van het acquis communautaire.

Prioriteiten op middellange termijn:

Evaluatie (november 2001)

Malta heeft geen nationaal ontwikkelingsplan voor de economische en sociale cohesie opgesteld. Er is evenwel begonnen met voorbereidende activiteiten om de nodige administratieve structuren te creëren voor de tenuitvoerlegging van de Structuurfondsen.

Evaluatie (oktober 2002)

Malta heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt bij de voorbereiding op het voeren van een beleid ter bestrijding van de regionale ongelijkheden. Wat de territoriale organisatiestructuur betreft, is een NUTS-indeling (nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek) gemaakt: het hele grondgebied bestrijkt één enkele eenheid op de niveaus I en II, en is onderverdeeld in twee regio's van niveau III (Malta enerzijds, Gozo en Comino anderzijds). De directie "regionaal beleid", die rechtstreeks onder het kabinet van de minister-president ressorteert, wordt de beheersautoriteit, en de directie internationale betrekkingen van het ministerie van Financiën is aangewezen als betalingsautoriteit. Deze beheersstructuren hebben meer personeel gekregen en het personeel heeft deelgenomen aan algemene en specifieke opleidingsacties, waarvan sommige in het buitenland. Op het gebied van programmering, legt Malta momenteel de laatste hand aan zijn ontwikkelingsplan 2003-2006 en is het land begonnen aan de opstelling van het enkelvoudig programmeringsdocument (EPD). In april 2002 is een studie verricht naar de specifieke behoeften van het eiland Gozo; die studie zal als basis dienen voor de formulering van een aparte prioriteit in het EPD. Om het partnerschapsprincipe efficiënt te kunnen toepassen, zijn er per sector werkgroepen opgericht. Op het gebied van toezicht en evaluatie zal het interministeriële comité zorgen voor de coördinatie tussen de ministeries, en de rol van voornaamste toezichtcomité op zich nemen. Er valt echter geen substantiële vooruitgang te constateren op het gebied van de wetgeving, het beheer, de financiële controle en van de statistieken.

Malta heeft de onderhandelingen over het hoofdstuk "regionaal beleid" voorlopig afgesloten zonder een beroep te doen op overgangsmaatregelen. Malta is over het algemeen ver gevorderd met de voorbereiding van de invoering van een beleid inzake economische en sociale cohesie. Om aan de eisen van het communautaire acquis te voldoen, moet Malta niettemin nog op een aantal punten verder gaan met de versterking van de administratieve capaciteit en met de verdeling van de taken over de verschillende overheidsinstellingen die belast zullen worden met het beheer van de Structuurfondsen en het Cohesiefonds. Malta moet ook zijn programmeringscapaciteit uitbreiden en de technische voorbereiding van de toekomstige subsidiabele projecten (projectvoorraad) verbeteren. Het subcomité "partnerschap" van de raad voor de sociaal-economische ontwikkeling moet operationeel worden. De inspanningen op het gebied van toezicht en evaluatie, die gericht zijn op de naleving van de eisen van het acquis, moeten worden voortgezet ten aanzien van de evaluatie vooraf van het EPD, van de definitie van de toezichtsindicatoren en de verzameling van relevante statistische gegevens. Verder is Malta, wat het financiële beheer en de financiële controle betreft, sterk vooruitgegaan door de opstelling van specifieke procedures voor controle, audit, certificering van de uitgaven en correctie van onregelmatigheden. De directie interne controles en onderzoeken, die rechtstreeks onder het kabinet van de minister-president ressorteert, is een onafhankelijke instantie die belast is met de evaluatie van het gebruik dat van de Structuurfondsen en het Cohesiefonds wordt gemaakt. Op het gebied van de begroting past Malta een systeem van driejarige glijdende programmering toe dat flexibel genoeg is voor overdrachten van kredieten tussen de Fondsen of prioriteiten. Bovendien moet Malta andere inspanningen leveren om het systeem voor de verzameling en bewerking van statistische gegevens te verbeteren.

Evaluatie (november 2003)

Zie hiervoor de pagina's inzake de overname van het acquis communautaire.

Op 16 april 2003 vond de ondertekening van het Toetredingsverdrag plaats en op 1 mei 2004 zijn Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, de Tsjechische Republiek, Slowakije en Slovenië toegetreden tot de Europese Unie.

REFERENTIES

Besluit 2000/249/EG van 20.03.2000Publicatieblad L 78 van 29.03.2000

Verslag van de Commissie COM(2001)700 def. - SEC(2001)1751Niet verschenen in het Publicatieblad

Verslag van de Commissie COM(2002)700 def. - SEC(2002)1407Niet verschenen in het Publicatieblad

Verslag van de Commissie COM(2003) 675 def. - SEC(2003) 1206Niet verschenen in het Publicatieblad

Verdrag betreffende toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

Laatste wijziging: 19.11.2004

Top