Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Partnerschap voor de toetreding van Malta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Partnerschap voor de toetreding van Malta

Het partnerschap voor de toetreding is bedoeld om de autoriteiten van het kandidaatland te helpen bij hun inspanningen om aan de toetredingscriteria te voldoen. Het toetredingspartnerschap, waarin de prioriteiten van de voorbereiding van het land op de toetreding, met name de tenuitvoerlegging van het acquis, uitvoerig uiteengezet worden, vormt de basis voor de programmering van de pretoetredingssteun die uit communautaire fondsen, zoals het Phare-programma, wordt toegekend.Na de ondertekening van het Toetredingsverdrag op 16 april 2003 en de officiële toetreding van het land tot de Europese Unie op 1 mei 2004 is het partnerschap voor de toetreding komen te vervallen.

De Europese Raad van Berlijn van maart 1999 heeft de Commissie ertoe uitgenodigd suggesties te doen voor een pretoetredingsstrategie, specifiek voor Malta. In maart 2000 heeft de Raad een verordening goedgekeurd betreffende de uitvoering van acties in het kader van de pretoetredingsstrategie voor de Republiek Cyprus en de Republiek Malta [Verordening (EEG) nr. 555/2000 - Publicatieblad L 68 van 16.03.2000]. Deze strategie berust op:

  • de totstandbrenging van toetredingspartnerschappen met Cyprus en Malta;
  • de steun aan de prioritaire acties voor de voorbereiding op de toetreding, omschreven in het kader van de partnerschappen;
  • de deelneming aan enkele programma's en enkele agentschappen van de Gemeenschap.

1) DOELSTELLING

Het toetredingspartnerschap beoogt de opneming in een juridisch raamwerk van de prioritaire werkgebieden die in het periodiek verslag van de Commissie van 1999 zijn omschreven met betrekking tot de vooruitgang die door Malta op de weg naar toetreding is geboekt, de financiële middelen die beschikbaar zijn om Malta te helpen deze prioriteiten ten uitvoer te leggen alsmede de voorwaarden voor deze hulp. Een herziene versie van het partnerschap voor de toetreding van Malta is in februari 2002 gepubliceerd (Besluit 2002/90/EG) en vormt de verwijzing waar het verslag van de Commissie van 2002 op berust. Dit partnerschap ondersteunt een hele reeks instrumenten die de inspanning van de kandidaat-lidstaten in hun proces van toetreding kracht moeten bijzetten.

Deze instrumenten omvatten onder meer een in december 2001 herzien nationaal programma voor de overname van het Gemeenschapsacquis (NPOA), de gezamenlijke evaluatie van de prioriteiten op de middellange termijn van het economisch beleid, het pact tegen de georganiseerde misdaad, het nationaal ontwikkelingsplan, alsook andere sectoriële programma's die voor de deelneming aan de Structuurfondsen na de toetreding noodzakelijk zullen zijn. In 2002 diende het partnerschap voor de toetreding als uitgangspunt voor de uitwerking van een actieplan ter versterking van de administratieve en gerechtelijke capaciteiten van Malta.

Deze instrumenten zullen géén integraal deel uitmaken van het voorliggende partnerschap, maar hun prioriteiten zullen daarmee wel verenigbaar zijn.

De tenuitvoerlegging van het partnerschap zal worden nagetrokken in het bestek van de associatieovereenkomst.

2) DE PRIORITEITEN

Zij zijn in twee groepen onderverdeeld: de korte termijn en de middellange termijn. De prioritaire aangelegenheden van de eerste groep zijn de zaken die Malta voor het einde van het jaar 2000 geregeld of vooruitgeholpen moest hebben. Het regelen van prioritaire aangelegenheden van de tweede groep zou voor eind 2003 zijn beslag krijgen.

Malta heeft zich in beperkte mate gehouden aan de prioriteiten in verband met de economische criteria. Die met betrekking tot het vrije verkeer van goederen, het vrij verrichten van diensten, het vrije kapitaalverkeer, de mededinging, de statistieken, het regionaal beleid, de consumentenbescherming en de volksgezondheid, de samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken, de douane-unie, de buitenlandse betrekkingen en de financiële controle zijn in grote mate gerespecteerd. De meeste prioriteiten aangaande de overige sectoren zijn slechts gedeeltelijk gerespecteerd.

De prioritaire gebieden zijn de volgende:

(Voor toegang tot de laatste informatie, ga naar de analyse van de overname van het acquis communautaire).

3) FINANCIEEL KADER

Pretoetredingssteun

Het vierde financieel protocol (1995-1998) werd met één jaar, tot en met 31 december 1999, verlengd. In 1999 bedroegen de beschikbare middelen 5 miljoen euro. In Verordening (EG) nr. 555/2000 van de Raad is een financiële referentie van 95 miljoen euro vastgesteld voor de tenuitvoerlegging van acties in het bestek van een pretoetredingsstrategie voor Cyprus en Malta (en daarvan 38 miljoen voor Malta). Dit bedrag zal voor het tijdvak tot en met 31 december 2004 beschikbaar zijn. In 2001 heeft Malta een pretoetredingssteun van 7,5 miljoen euro genoten. Het voor 2002 toegewezen bedrag bedroeg 9,5 miljoen euro.

Malta komt in aanmerking voor de leningen van de Europese Investeringsbank (EIB). 30 miljoen euro zijn uit dien hoofde in het kader van het vierde financieel protocol tussen Malta en de Europese Unie beschikbaar. Tevens doet het mee aan de regionale programma's MEDA.

4) REFERENTIES

Verordening (EG) nr. 555/2000 Publicatieblad L 68 van 16.03.2000

Besluit 2000/249/EG Publicatieblad L 78 van 29.03.2000

Verslag van de Commissie COM(2001) 700 def. - SEC(2001) 1751Niet in het Publicatieblad verschenen

Besluit 2002/90/EGPublicatieblad L 44 van 14.02.2002

Verslag van de Commissie COM(2002)700 def. - SEC(2002) 1407Niet in het Publicatieblad verschenen

Verdrag betreffende toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

Laatste wijziging: 19.11.2004

Top