Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Het partnerschap voor toetreding van Slovenië

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Het partnerschap voor toetreding van Slovenië

Het partnerschap voor de toetreding is bedoeld om de autoriteiten van het kandidaatland te helpen bij hun inspanningen om aan de toetredingscriteria te voldoen. Het toetredingspartnerschap, waarin de prioriteiten van de voorbereiding van het land op de toetreding, met name de tenuitvoerlegging van het acquis, uitvoerig uiteengezet worden, vormt de basis voor de programmering van de pretoetredingssteun die uit communautaire fondsen, zoals het Phare-programma, wordt toegekend.Na de ondertekening van het Toetredingsverdrag op 16 april 2003 en de officiële toetreding van het land tot de Europese Unie op 1 mei 2004 is het partnerschap voor de toetreding komen te vervallen.

De mededeling "Agenda 2000" bevat een reeks voorstellen van de Europese Commissie met het oog op de intensifiëring van de pretoetredingsstrategie voor alle kandidaat-landen van Midden- en Oost-Europa. In het algemeen heeft deze strategie ten doel een coherent programma aan te bieden om deze landen op de toetreding tot de Europese Unie voor te bereiden en met name:

  • de verschillende vormen van door de Europese Unie geboden steun in één kader - het partnerschap voor toetreding - samen te brengen,
  • de kandidaat-landen vertrouwd te maken met de procedures en het beleid van de Europese Unie door hun de mogelijkheid te bieden aan communautaire programma's deel te nemen.

1) DOELSTELLING

Het partnerschap voor toetreding (goedgekeurd in maart 1998 en gewijzigd in december 1999 en in januari 2002) heeft ten doel de in het advies van de Commissie over de toetredingsaanvraag van Slovenië gestelde prioriteiten, de beschikbare financiële middelen die Slovenië moeten helpen deze prioriteiten te verwezenlijken en de aan deze steunverlening verbonden voorwaarden in één juridisch kader onder te brengen. Het partnerschap voor toetreding vormt het kader voor een reeks instrumenten die de kandidaatlanden helpen zich op de toetreding voor te bereiden.

Deze instrumenten omvatten o.a een nationaal programma voor de overname van het communautair acquis (herzien in mei 2002), de gezamenlijke evaluatie van de economische prioriteiten op middellange termijn , het pact tegen de georganiseerde misdaad, het nationaal ontwikkelingsplan alsmede andere sectoriële programma's die nodig zijn voor de deelname aan de Structuurfondsen ná de toetreding en de tenuitvoerlegging van ISPA en SAPARD vóór de toetreding. In 2002 heeft het partnerschap voor toetreding als uitgangspunt gefungeerd voor de uitwerking van een actieplan dat de uitbreiding van de administratieve en gerechtelijke capaciteit van Slovenië beoogt.

Deze instrumenten hoeven niet noodzakelijk deel uit te maken van het huidige partnerschap maar de prioriteiten van deze instrumenten moeten wel met het partnerschap in overeenstemming zijn.

In het kader van de Europa-Overeenkomst tussen de Europese Unie en Slovenië zal toezicht op de uitvoering van het partnerschap voor toetreding worden gehouden .

2) DE PRIORITEITEN

Er zijn 2 groepen: prioriteiten op korte en op middellange termijn. Tot de eerste groep behoren alle kwesties die Slovenië kon afhandelen of waarop het land vooruitgang kon boeken vóór eind 2000. De kwesties van de tweede groep zouden vóór eind 2003 geregeld moeten zijn.

Aan de prioriteiten die gesteld werden in verband met de economische en politieke criteria heeft Slovenië zich ten dele gehouden. Het land heeft zich volledig of grotendeels gehouden aan de prioriteiten die gesteld werden op het gebied van vrij verkeer van personen en kapitaal, landbouw, sociale zaken en werkgelegenheid, energie, de douane-unie, buitenlandse betrekkingen en financiële controle. Aan de meeste overige prioriteiten die in het kader van het partnerschap werden gesteld heeft Slovenië zich grotendeels gehouden.

In december 1999 werden de prioriteiten van het partnerschap voor toetreding aangepast (zie blz. 3 van de bijlage bij Besluit 1999/859/EG). In februari 2002 werd een laatste aanpassing gepubliceerd (Besluit 2002/94/EG). Zij vormde het uitgangspunt voor de evaluatie van de Commissie in haar Verslag voor het jaar 2002.

De prioriteiten zijn:

(Voor toegang tot de laatste informatie, ga naar de analyse van de overname van het acquis communautaire).

3) FINANCIEEL KADER

Phare

In het kader van Phare 2000 werd voorzien in een toewijzing van 33,4 miljoen euro voor Sloveniê .Een aanvullende toewijzing van 7 miljoen euro was bestemd voor programma's voor grensoverschrijdende samenwerking. In het kader van Phare 2001 werd voorzien in een toewijzing van 21,3 miljoen euro. Een aanvullende toewijzing van 7 miljoen was bestemd voor programma's voor grensoverschrijdende samenwerking. In het kader van Phare 2002 werden 18 miljoen euro aan Slovenië toegekend; dit bedrag werd vermeerderd met een toewijzing van 16,9 miljoen euro in het kader van de extra faciliteit voor institutionele opbouw en het geheel werd vervolledigd met een toewijzing van 7 miljoen euro voor grensoverschrijdende samenwerking met de buurlanden.

De autoriteiten van het partnerland zijn verantwoordelijk voor de contracten en de betalingen die met de steunverlening verband houden. Het Financieel Reglement van de Europese Gemeenschappen verplicht de Commissie echter tot de uitoefening van toezicht op de procedure voor de gunning van de opdrachten en tot de goedkeuring van elk in het kader van Phare gefinancierd en door het partnerland ondertekend contract alvorens dit wordt uitgevoerd.

Pretoetredingssteun

Sedert 2000 omvat de financiële steunverlening ook steun aan de landbouw en de plattelandsontwikkeling (SAPARD) en aan een structureel instrument (ISPA) in het kader waarvan voorrang wordt verleend aan maatregelen op het gebied van vervoer en milieu. Op basis van de in juni 1999 goedgekeurde verordening betreffende de coördinatie van de bijstand in het kader van Phare, SAPARD en ISPA kan de Commissie contracten ex-post controleren wanneer zij de financiële controle van het partnerland ontoereikend acht.

In de periode 2000-2002 werden de totale beschikbare financiële middelen als volgt verdeeld: Phare, 25 miljoen euro per jaar; SAPARD, 6,5 miljoen euro per jaar; ISPA, 10,8 à 21,7 miljoen euro per jaar. In het kader van SAPARD 2002 was voorzien in een toewijzing van 6,6 miljoen euro aan Slovenië. De toewijzing in het kader van ISPA 2002 bedroeg 10,9 à 21,8 miljoen euro.

4) REFERENTIES

Besluit 98/268/EG van 30.03.1998Publicatieblad L 121, van 23.04.1998

Besluit 1999/859/EG van 6.12.1999Publicatieblad L 335, van 28.12.1999

Advies van de Commissie COM(97) 2010 def.Niet in het Publicatieblad verschenen

Verslag van de Commissie COM(98) 709 defNiet in het Publicatieblad verschenen

Verslag van de Commissie COM(1999) 512 defNiet in het Publicatieblad verschenen

Verslag van de Commissie COM(2000) 712 defNiet in het Publicatieblad verschenen

Verslag van de Commissie COM(2001) 700 def - SEC(2001)1755Niet in het Publicatieblad verschenen

Besluit 2002/94/EG van 28.01.2002Publicatieblad L 44, van14.02.2002

Verslag van de Commissie COM(2002) 700 DEF - SEC(2002) 1411Niet in het Publicatieblad verschenen

Verdrag betreffende toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

Laatste wijziging: 19.11.2004

Top