Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Het partnerschap voor toetreding van Slowakije

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Het partnerschap voor toetreding van Slowakije

Het partnerschap voor de toetreding is bedoeld om de autoriteiten van het kandidaatland te helpen bij hun inspanningen om aan de toetredingscriteria te voldoen. Het toetredingspartnerschap, waarin de prioriteiten van de voorbereiding van het land op de toetreding, met name de tenuitvoerlegging van het acquis, uitvoerig uiteengezet worden, vormt de basis voor de programmering van de pretoetredingssteun die uit communautaire fondsen, zoals het Phare-programma, wordt toegekend.Na de ondertekening van het Toetredingsverdrag op 16 april 2003 en de officiële toetreding van het land tot de Europese Unie op 1 mei 2004 is het partnerschap voor de toetreding komen te vervallen.

In de mededeling "Agenda 2000 (es de fr)" deed de Europese Commissie een reeks voorstellen ter versterking van de pretoetredingsstrategie voor alle kandidaat-landen in Midden- en Oost-Europa. Deze strategie beoogt in het algemeen een samenhangend programma te bieden om deze landen op de toetreding tot de Europese Unie voor te bereiden en in het bijzonder:

  • de verschillende vormen van door de Europese Unie geboden steun in één kader, de partnerschappen voor toetreding, samen te brengen,
  • de kandidaat-landen vertrouwd te maken met de procedures en het beleid van de Europese Unie door hun de mogelijkheid te bieden aan communautaire programma's deel te nemen.

1) DOELSTELLING

Het partnerschap voor toetreding (dat in maart 1998 werd goedgekeurd en in december 1999 en januari 2002 werd gewijzigd) heeft de samenbrenging in een juridisch kader ten doel van de prioritaire werkterreinen die in het advies van de Commissie over de toetredingsaanvraag van Slowakije zijn vastgesteld, van de beschikbare financiële middelen om Slowakije te helpen deze prioriteiten te verwezenlijken en van de voor deze steunverlening geldende voorwaarden. Dit partnerschap is bedoeld ter ondersteuning van een aantal beleidsinstrumenten om de kandidaat-landen te helpen bij hun voorbereiding op de toetreding.

Deze instrumenten omvatten onder andere een nationaal programma voor de overname van het communautaire acquis (NPAA), de gezamenlijke evaluatie van de prioriteiten op middellange termijn van het economisch beleid, het pact tegen de georganiseerde misdaad, het nationale ontwikkelingsplan en andere sectorale programma's om na de toetreding aan de Structuurfondsen en vóór de toetreding aan de tenuitvoerlegging van ISPA en SAPARD te kunnen deelnemen. Het partnerschap voor toetreding diende in 2002 als basis voor een actieplan ter versterking van de bestuurlijke en gerechtelijke capaciteit in Slowakije.

Deze beleidsinstrumenten zijn geen wezenlijk onderdeel van dit partnerschap, maar hun prioriteiten zijn er wel mee verenigbaar.

Het toezicht op de tenuitvoerlegging van het partnerschap voor toetreding zal in het kader van de Europa-overeenkomst tussen de Europese Unie en Slowakije worden uitgeoefend.

2) DE PRIORITEITEN

Deze zijn in twee groepen verdeeld: die op korte en die op middellange termijn. De prioritaire vraagstukken van de eerste groep zijn die welke Slowakije hoogstwaarschijnlijk nog in de loop van het jaar 2000 kon oplossen of verbeteren. De afwikkeling van de vraagstukken van de tweede groep zou vóór eind 2003 moeten zijn voltooid.

Slowakije heeft grotendeels aan de prioriteiten met betrekking tot de politieke criteria voldaan. Aan de prioriteiten met betrekking tot de economische criteria werd gedeeltelijk voldaan. Aan de prioriteiten op het gebied van mededingingsbeleid, statistiek, cultuur en mediabeleid, milieu, consumentenbescherming en volksgezondheid, samenwerking inzake justitie en binnenlandse zaken, douane-unie en financieel toezicht werd grotendeels voldaan. Aan de prioriteiten op de andere gebieden werd gedeeltelijk voldaan.

In december 1999 zijn de prioriteiten van het partnerschap voor toetreding herzien (zie blz. 3 van de bijlage bij Besluit 1999/853/EG). In februari 2002 werd een laatste herziening (Besluit 2002/93/EG) gepubliceerd. Het verslag van de Commissie van 2002 is hierop gebaseerd.

De prioritaire terreinen zijn:

(Voor toegang tot de laatste informatie, ga naar de analyse van de overname van het acquis communautaire).

3) FINANCIEEL KADER

Phare

Op het Phare-programma 2000 voor Slowakije was een bedrag van 28 miljoen euro voor dit land uitgetrokken, de z.g. nationale toewijzing. Ook was er een aanvullend bedrag van 6 miljoen euro uitgetrokken voor een programma van grensoverschrijdende samenwerking met Oostenrijk, 4 miljoen euro voor de samenwerking met Polen en 2 miljoen euro voor de samenwerking met Hongarije. Op het budget van Phare 2001 was 43,5 miljoen euro gereserveerd. Daarnaast was er een bedrag van 25 miljoen euro uitgetrokken voor de ontmanteling van de kerncentrale van Bohunice. Ten slotte was er een extra bedrag van 12 miljoen euro toegekend voor de grensoverschrijdende samenwerking met Oostenrijk (6 miljoen), Polen (4 miljoen) en Hongarije (2 miljoen). In het budget van Phare 2002 was een nationale toewijzing van 37 miljoen euro opgenomen voor Slowakije. Daarnaast werd een extra bedrag van 20,1 miljoen euro toegekend uit hoofde van de Phare-faciliteit, teneinde de instellingen van het land te versterken. De nationale toewijzing omvatte een bedrag van 12 miljoen euro voor grensoverschrijdende samenwerking.

De overheid van het partnerland neemt de verantwoordelijkheid voor de contracten en de betalingen in verband met de hulpverlening op zich. Het financieel reglement van de Europese Gemeenschappen legt de Commissie evenwel de verplichting op om toezicht te houden op de procedure voor het sluiten van overeenkomsten en om alle door Phare gefinancierde en door het partnerland getekende contracten goed te keuren, voordat deze laatste in werking treden.

Pretoetredingssteun

Vanaf het jaar 2000 omvat de financiële hulp ook steun voor de landbouw en voor de ontwikkeling van het platteland (SAPARD) en een structureel instrument (ISPA), waarbij voorrang wordt gegeven aan maatregelen op het gebied van vervoer en milieubescherming. Door de in juni 1999 aangenomen verordening ter coördinatie van de hulp van Phare, SAPARD en ISPA, kan de Commissie achteraf controle op de uitvoering van de contracten uitoefenen wanneer zij de door haar partnerland uitgeoefende financiële controle onvoldoende acht.

Tijdens de periode 2000-2002 waren met deze financiële hulp in totaal de volgende bedragen gemoeid: jaarlijks 80,5 miljoen euro voor Phare, jaarlijks 18,6 miljoen euro voor SAPARD en tussen 3,5 en 5,5 miljoen euro voor ISPA. De steun voor Slowakije uit SAPARD 2002 bedroeg 19,2 miljoen euro, uit ISPA tussen 38,1 en 59,9 miljoen euro.

4) REFERENTIES

Besluit 98/262/EG van 30.3.1998Publicatieblad L 121 van 23.4.1998

Besluit 1999/852/EG van 6.12.1999Publicatieblad L 335 van 28.12.1999

Advies van de Commissie COM(97) 2004 def.Niet in het Publicatieblad verschenen

Verslag van de Commissie COM(98) 703 def.Niet in het Publicatieblad verschenen

Verslag van de Commissie COM(1999) 511 def.Niet in het Publicatieblad verschenen

Verslag van de Commissie COM(2000) 711 def.Niet in het Publicatieblad verschenen

Verslag van de Commissie COM(2001) 700 def. - SEC(2001) 1754Niet in het Publicatieblad verschenen

Besluit 2002/93/EG van 28.1.2002Publicatieblad L 44 van 14.2.2002

Verslag van de Commissie COM(2002) 700 def. - SEC(2002) 1410Niet in het Publicatieblad verschenen

Verdrag betreffende toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

Laatste wijziging: 19.11.2004

Top