Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Het partnerschap voor toetreding met Polen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Het partnerschap voor toetreding met Polen

Het partnerschap voor de toetreding is bedoeld om de autoriteiten van het kandidaatland te helpen bij hun inspanningen om aan de toetredingscriteria te voldoen. Het toetredingspartnerschap, waarin de prioriteiten van de voorbereiding van het land op de toetreding, met name de tenuitvoerlegging van het acquis, uitvoerig uiteengezet worden, vormt de basis voor de programmering van de pretoetredingssteun die uit communautaire fondsen, zoals het Phare-programma, wordt toegekend.Na de ondertekening van het Toetredingsverdrag op 16 april 2003 en de officiële toetreding van het land tot de Europese Unie op 1 mei 2004 is het partnerschap voor de toetreding komen te vervallen.

In de mededeling "Agenda 2000 (es de fr)" heeft de Europese Commissie een aantal voorstellen gedaan ter versterking van de pretoetredingsstrategie voor alle kandidaat-lidstaten in Midden- en Oost-Europa (LMOE). Deze strategie biedt in het algemeen een samenhangend programma voor de voorbereiding van deze landen op de toetreding tot de Europese Unie, waarbij in het bijzonder wordt beoogd:

  • de diverse vormen van door de Europese Unie geboden steun samen te brengen in één kader, de partnerschappen voor toetreding,
  • de kandidaat-lidstaten vertrouwd te maken met de procedures en het beleid van de Europese Unie, door hun de mogelijkheid te bieden aan communautaire programma's deel te nemen.

1) DOELSTELLING

Het partnerschap voor toetreding (dat in maart 1998 is goedgekeurd en in december 1999 en januari 2002 is gewijzigd) creëert een juridisch kader voor de prioritaire werkterreinen die in het advies van de Commissie over de toetredingsaanvraag van Polen zijn vastgesteld, voor de financiële middelen die beschikbaar zijn om Polen te helpen bij de tenuitvoerlegging van deze prioriteiten en voor de voorwaarden die op die steun van toepassing zijn. Dit partnerschap vormt de ondersteuning van een reeks instrumenten die de kandidaat-lidstaten moeten helpen bij hun inspanningen in het kader van hun toetredingsproces.

Die instrumenten omvatten onder andere een nationaal programma voor de overname van het acquis communautaire, de gezamenlijke evaluatie van de middellangetermijn-prioriteiten van het economisch beleid, het pact tegen de georganiseerde misdaad, het nationaal ontwikkelingsplan en andere sectorale programma's die nodig zijn voor de deelname aan de structuurfondsen na toetreding en voor de tenuitvoerlegging van ISPA en SAPARD vóór de toetreding. Het partnerschap voor toetreding diende in 2002 als uitgangspunt voor de uitwerking van een actieplan voor de versterking van de administratieve en gerechtelijke capaciteiten van Polen.

Die instrumenten maken geen onlosmakelijk deel uit van het huidige partnerschap, de prioriteiten ervan zullen evenwel daarmee verenigbaar zijn.

De follow-up van de tenuitvoerlegging van het partnerschap voor toetreding vindt plaats in het kader van de Europaovereenkomst tussen de Europese Unie en Polen.

2) PRIORITEITEN

De prioriteiten zijn in twee groepen onderverdeeld: op korte en op middellange termijn. De prioritaire kwesties van de eerste groep zijn die welke Polen in de loop van 2000 kon regelen of vooruithelpen. De prioritaire kwesties van de tweede groep zouden voor eind 2003 afgehandeld moeten zijn.

Polen heeft de prioritaire doelstellingen op het gebied van de politieke criteria niet bereikt. De prioriteiten met betrekking tot de economische criteria werden daarentegen ruimschoots vervuld. De meeste andere prioriteiten (behalve op de gebieden financiële controle, sociaal beleid, economische en monetaire unie, visserij en landbouw) zijn deels verwezenlijkt.

In december 1999 zijn de prioriteiten van het partnerschap voor toetreding bijgesteld (zie blz. 3 van de bijlage bij Besluit 99/851/EG). Een laatste herziening is in 2002 gepubliceerd (Besluit 2002/91/EG). Zij vormde het uitgangspunt voor de evaluatie van de Commissie in haar verslag voor het jaar 2001.

De prioritaire terreinen zijn:

(Voor toegang tot de laatste informatie, ga naar de analyse van de overname van het acquis communautaire)

3) FINANCIEEL KADER

Phare

Via het Phare-programma is in de periode 1999-2000 een bedrag van 2534 miljoen euro aan Polen verstrekt. Het Phare-programma 2000 voor Polen behelsde een schenking van 428 miljoen euro. Een aanvullend bedrag van 55 miljoen euro was uitgetrokken voor het programma voor samenwerking met Duitsland, de Tsjechische Republiek en Slowakije, en voor een speciale actie in het Oostzeegebied. In het Phare-programma 2001 is voor Polen 396 miljoen euro uitgetrokken en een aanvullend bedrag van 56 miljoen euro was voor dezelfde acties als in 2000 bestemd. Phare 2002 kende een bedrag toe van 342,2 miljoen euro plus een aanvulling van 51,8 miljoen voor de versterking van de instellingen. Een ander aanvullend bedrag van 56 miljoen euro werd beschikbaar gesteld voor de grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland, de Tsjechische Republiek, Slowakije en in het kader van een speciale actie in het Oostzeegebied.

De autoriteiten van het partnerland nemen de verantwoordelijkheid voor de contracten en de betalingen in verband met de steun op zich. Krachtens het Financieel Reglement van de Europese Gemeenschappen is de Commissie evenwel verplicht toezicht te houden op de procedure voor het sluiten van overeenkomsten en ieder uit Phare gefinancierd contract dat door het partnerland is ondertekend, goed te keuren alvorens het in werking treedt.

Pre-toetredingssteun

Vanaf het jaar 2000 omvat de financiële steun ook steun voor de landbouw en de plattelandsontwikkeling (SAPARD) en een structureel instrument (ISPA) waardoor prioriteit wordt verleend aan maatregelen inzake vervoer en milieu. Door de verordening tot coördinatie van de steun uit Phare, SAPARD en ISPA, die in juni 1999 is goedgekeurd, heeft de Commissie de mogelijkheid de overeenkomsten achteraf te controleren wanneer zij de financiële controle door het partnerland onvoldoende acht.

Over de periode 2000-2002 bedroeg de totale jaarlijks beschikbare financiële steun 398 miljoen euro voor Phare, 168,6 miljoen euro voor SAPARD en 312 à 385 miljoen euro voor ISPA. SAPARD 2002 kende 177 miljoen euro toe aan Polen. Het ISPA-budget voor 2002 bedroeg 357 miljoen euro.

4) REFERENTIES

Besluit 98/260/EG van de Raad van 30.03.1998

Publicatieblad L 121 van 23.04.1998

Besluit 99/851/EG van 6.12.1999

Publicatieblad L 335 van 28.12.1999

Advies van de Commissie COM(97)2002 def.

Niet in het Publicatieblad bekendgemaakt

Verslag van de Commissie COM(98)701 def.

Niet in het Publicatieblad bekendgemaakt.

Verslag van de Commissie COM(1999)509 def.

Niet in het Publicatieblad bekendgemaakt

Verslag van de Commissie COM(2000)709 def.

Niet in het Publicatieblad bekendgemaakt

Verslag van de Commissie COM(2001)700 def. - SEC(2001) 1752

Niet in het Publicatieblad bekendgemaakt

Besluit 2002/91/EG van 28.01.2002

Publicatieblad L 44 van 14.02.2002

Verslag van de Commissie COM(2002)700 def. - SEC(2002) 1408

Niet in het Publicatieblad bekendgemaakt

Verdrag betreffende toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

Laatste wijziging: 19.11.2004

Top