Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Partnerschap voor de toetreding van Bulgarije

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Partnerschap voor de toetreding van Bulgarije

Het partnerschap voor de toetreding wil de Bulgaarse overheidsinstanties helpen bij hun inspanningen aan de criteria voor toetreding te voldoen. Het geeft gedetailleerde prioriteiten bij de voorbereiding van het land op de toetreding, met name de tenuitvoerlegging van het aquis. Het vormt de basis voor de programmering van de pretoetredingshulp uit EU-fondsen zoals het programma Phare.

Doelstelling is Bulgarije per 1 januari 2007 als nieuwe lidstaat van de Europese Unie te verwelkomen.

In de mededeling "Agenda 2000 (es de fr)" deed de Europese Commissie een reeks voorstellen ter versterking van de pretoetredingsstrategie voor alle kandidaat-lidstaten in Midden- en Oost-Europa. Deze strategie beoogt in het algemeen een samenhangend programma te bieden om deze landen op de toetreding tot de Europese Unie voor te bereiden en in het bijzonder :

  • de verschillende vormen van door de Europese Unie geboden steun samen te brengen in één kader, de partnerschappen voor toetreding, en
  • de kandidaat-lidstaten vertrouwd te maken met de procedures en het beleid van de Europese Unie door hun de mogelijkheid te bieden aan communautaire programma's deel te nemen.

DOELSTELLING

Het in maart 1998 goedgekeurde en in december 1999, januari 2002 en mei 2003 gewijzigde partnerschap voor toetreding heeft ten doel het samenbrengen in één juridisch kader van de prioritaire werkterreinen, vermeld in het periodiek verslag 2003 van de Commissie over de vooruitgang van Bulgarije op de weg naar toetreding, alsmede van de routekaart, de beschikbare financiële middelen om Bulgarije te helpen deze prioriteiten te verwezenlijken alsook de voor deze steunverlening geldende voorwaarden. Dit partnerschap schraagt een reeks instrumenten van steun aan de kandidaat-lidstaten voor hun toetredingsproces.

Deze instrumenten omvatten onder meer een nationaal programma voor de overname van het acquis van de Gemeenschap, de gezamenlijke evaluatie van de prioriteiten van het economisch beleid op middellange termijn, het Pact ter bestrijding van de georganiseerde misdaad, het nationaal ontwikkelingsplan, alsook andere sectorprogramma's die nodig zijn voor deelneming aan de Structuurfondsen na toetreding, en voor de tenuitvoerlegging van ISPA en van SAPARD vóór de toetreding. Het partnerschap voor toetreding diende als uitgangspunt voor de uitwerking van een actieplan voor de versterking van de bestuurlijke en gerechtelijke capaciteit van Bulgarije.

Deze instrumenten maken geen deel uit van het huidige partnerschap, maar zijn wel verenigbaar met de prioriteiten van het partnerschap.

Toezicht op de tenuitvoerlegging van het partnerschap voor toetreding zal worden uitgeoefend in het kader van de Europaovereenkomst tussen de Europese Unie en Bulgarije.

DE PRIORITEITEN

In december 1999 zijn de prioriteiten van het partnerschap voor toetreding herzien (zie blz. 3 van de bijlage van Besluit 1999/857/EG). In mei 2003 is een laatste herziening bekendgemaakt (Besluit 2003/396/EG) die de basis vormt voor het verslag van de Commissie van 2003.

Het herziene partnerschap voor de toetreding geeft de prioriteiten die Bulgarije in de loop van 2003-2004 volledig of toch in grote mate zou moeten respecteren. Zij zijn gezamenlijk tussen de Unie en Bulgarije vastgesteld. Het bijstandsniveau dat Bulgarije is toegekend, zal van het realiseren van deze prioriteiten afhangen.

In 2004 is Bulgarije blijven werken aan de verwezenlijking van de prioriteiten die in het herziene partnerschap zijn vastgesteld. Er is vooruitgang geboekt bij de hervorming van het openbaar bestuur en het rechtsstelsel, het proces van privatisering en de aanpassing aan de Europese wetgeving. Niettemin zijn extra inspanningen nog noodzakelijk, vooral bij de prioriteiten inzake de mensenrechten en de bescherming van de minderheden. Wat dit betreft zijn meer inspanningen ter verbetering van de situatie van de Roma (-zigeuners) noodzakelijk. Er is ook nog veel te doen om de steun aan de sectoren energie en vervoer te verlagen. Verbeteringen in de kwaliteit van investeringen voor infrastructuur, het onderwijsstelsel en de volksgezondheid blijven noodzakelijk. Verder dienen de programma's van hervorming op het gebied douane en belastingen te worden doorgevoerd.

Voor meer informatie, zie Overname van het acquis communautaire.

FINANCIEEL KADER

De steun krachtens het programma Phare en de andere pretoetredingsinstrumenten spitst zich toe op de prioriteiten van het partnerschap voor toetreding. Voor de jaren 2000-2004 bedraagt de totale jaarlijkse financiële hulp aan Bulgarije ongeveer 178 miljoen EUR voor Phare, 57,6 miljoen EUR voor SAPARD en 93 tot 127 miljoen EUR voor ISPA.

Phare

De hulp aan Bulgarije uit hoofde van het programma Phare bedroeg in de periode 1992-2003 1,54 miljard EUR, en daarvan was 188,92 miljoen EUR voor 2003. De Commissie heeft Bulgarije Phare-bijstand toegekend in het kader van de overeenkomst die in november 1999 was ondertekend voor de sluiting van de eenheden 1 tot en met 4 van de Kerncentrale van Kozloduy. In deze overeenkomst is voorzien in aanvullende bijstand van 200 miljoen EUR voor het tijdvak 2000-2006. Een extra bedrag van 140 miljoen EUR zal voor het tijdvak 2004-2006 ter beschikking worden gesteld, overeenkomstig het beginsel van solidariteit van de Unie met de inspanningen om bepaalde kerninstallaties buiten gebruik te stellen en vanwege de gevolgen van deze maatregelen. In het programma Phare 2004 voor Bulgarije is een nationale schenking van 208,3 miljoen EUR voorzien, met een bedrag ten behoeve van de buitengebruikstelling van de kerncentrales.

Het programma Phare 2004 betreft de volgende prioriteiten:

  • Politieke criteria: projecten ter versterking van het openbaar bestuur op alle niveaus en het gerechtelijk apparaat (36 miljoen EUR); projecten ter verbetering van de transparentie, de financiële controle, de corruptiebestrijding en de fraudebestrijding (8 miljoen EUR); projecten ten behoeve van etnische minderheden, kwetsbare groepen en het maatschappelijk middenveld (13 miljoen EUR).
  • Economische criteria: projecten ter bevordering van de economische groei en het concurrentievermogen, alsook de sociale samenhang (35 miljoen EUR).
  • Nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit het acquis: projecten ter verbetering van de administratieve en gerechtelijke capaciteit voor de tenuitvoerlegging en toepassing van de wetgeving en nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de toetreding tot de Unie (42 miljoen EUR); projecten ter verbetering van de strategische planning en de daadwerkelijke aanwending van EU-fondsen en ter voorbereiding van het land op de structuurfondsen, met name de tenuitvoerlegging van het versterkt gedecentraliseerde uitvoeringssysteem (EDIS) (12 miljoen EUR).

Ook zal uit hoofde van Phare een bedrag van 36 miljoen EUR worden toegekend voor de programma's van grensoverschrijdende samenwerking aan de grenzen van Bulgarije met Griekenland (20 miljoen EUR), Roemenië (8 miljoen EUR), Turkije (3 miljoen EUR), Servië en Montenegro (3 miljoen EUR) en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (2 miljoen EUR).

Pretoetredingssteun

Vanaf 2000 bestaat de financiële steun uit steun voor de landbouw en de plattelandsontwikkeling (SAPARD) en uit een structureel instrument (ISPA) dat prioriteit verleent aan maatregelen op vervoer- en milieugebied. Op grond van de in juni 1999 vastgestelde verordening tot coördinering van de steun van Phare, SAPARD en ISPA kan de Commissie de contracten achteraf controleren, wanneer zij de financiële controle door het partnerland onvoldoende acht.

Het indicatieve bedrag dat door de Gemeenschap voor de tenuitvoerlegging van het programma SAPARD in Bulgarije voor 2004 is toegekend, bedraagt 68,0 miljoen EUR. De toewijzing voor 2003 bedroeg 56,5 miljoen EUR. Het programma SAPARD 2004 is gericht op de voorbereiding van de Bulgaarse landbouwsector op de toetreding van het land tot de Unie. Daarom zullen alleen de overblijvende financiële middelen worden ingezet voor de maatregelen die met het acquis verband houden.

Het budgettaire bedrag uit ISPA voor Bulgarije, ruim 100 miljoen EUR per jaar, is sinds 2000 elk jaar volledig benut (met alleen een lichte krimp in 2002). Het budgettaire engagement voor 2003 beliep 112,6 miljoen EUR, terwijl de indicatieve toewijzing voor 2004 om en nabij 135,4 miljoen EUR bedraagt. De strategieën van ISPA zijn in 2003 herzien. In het geval van de vervoersinfrastructuur is nadruk gelegd op voltooiing of modernisering van de voornaamste trans-Europese wegen- en spoorwegennetwerken en met name de grensoverschrijdende verbindingen. Op milieugebied heeft de Bulgaarse regering zich vooral ingezet voor de verbetering van de waterkwaliteit door middel van investeringen in afvalwaterbehandeling, rioleringsystemen en de watervoorziening. Het beheer van stedelijk afval en de luchtvervuiling zijn eveneens prioritaire gebieden.

REFERENTIES

Advies van de Commissie COM(97) 2008 def.Niet in het Publicatieblad bekendgemaakt

PARTNERSCHAP VOOR DE TOETREDING

Besluit 98/266/EG van de Raad van 30.3.1998Publicatieblad L 121 van 23.4.1998

Besluit 1999/857/EG Publicatieblad L 335 van 28.12.1999

Besluit 2002/83/EGPublicatieblad L 44 van 14.2.2002

Besluit 2003/396/EG Publicatieblad L 145 van 12.6.2003

PERIODIEKE VERSLAGEN

Verslag van de Commissie COM(98) 707 def.Niet in het Publicatieblad bekendgemaakt.

Verslag van de Commissie COM(1999) 501 def.Niet in het Publicatieblad bekendgemaakt.

Verslag van de Commissie COM(2000) 701 def.Niet in het Publicatieblad bekendgemaakt.

Verslag van de Commissie COM(2001) 700 def. - SEC(2001) 1744Niet in het Publicatieblad bekendgemaakt.

Verslag van de Commissie COM(2002) 700 def. - SEC(2002) 1400Niet in het Publicatieblad bekendgemaakt.

Verslag van de Commissie COM(2003) 676 def. - SEC(2002)1210Niet in het Publicatieblad bekendgemaakt.

Verslag van de Commissie (COM)2004) 657 def. - SEC(2004)1199Niet in het Publicatieblad bekendgemaakt.

MONITORINGVERSLAG NA ONDERTEKENING VAN HET TOETREDINGSVERDRAG

Verdrag van toetreding tot de Europese Unie van Bulgarije van 25 april 2005[Publicatieblad L 157 van 21.6.2005]. Op 11 mei 2005 heeft het parlement van Bulgarije het verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie goedgekeurd dat de Unie op 25 april 2005 te Luxemburg met Bulgarije had ondertekend na goedkeuring van het Europees Parlement op 13 april 2005. Naar verwachting zal Bulgarije op 1 januari 2007 lid worden van de Europese Unie.

Uitgebreid monitoringverslag van de Commissie COM(2005) 534 def. - SEC(2005)1354

Monitoringverslag van mei 2006 van de Commissie COM(2006) 214 def. - SEC(2006) 596Mededeling van de Commissie van 16 mei 2006 "Monitoringverslag inzake de stand van de voorbereidingen van Bulgarije en Roemenië op het EU-lidmaatschap" COM(2006) 214 def.Niet verschenen in het Publicatieblad

Laatste wijziging: 23.01.2007

Top