Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Malta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Malta

1) REFERENTIES

Advies van de Commissie COM(99) 69 def. [Niet verschenen in het Publicatieblad]

Advies van de Commissie COM(1999) 508 def. [Niet verschenen in het Publicatieblad]

Advies van de Commissie COM(2000) 708 def. [Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie COM(2001) 700 def. - SEC(2001) 1750 [Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie COM(2002) 700 def. - SEC(2002) 1407 [Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie COM(2003) 675 def. - SEC(2003) 1206 [Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

De EU en Malta werken op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling samen via het EU-kaderprogramma. Ofschoon Malta op telecommunicatiegebied belangrijke vorderingen heeft gemaakt, vormt het besluit van de regering om tot 2010 een monopolie te handhaven een groot probleem.

In het verslag van oktober 2002 werden de vorderingen beschreven die Malta had gemaakt op het gebied van wetenschappen en onderzoek, met name door de lancering van een nationale audit met het oog op de vaststelling van de prioriteiten en de actualisering van het beleid. In het verslag werd ook gewezen op de vooruitgang op telecommunicatiegebied, voornamelijk wat het regelgevingskader voor de telecommunicatiesector betreft.

In het verslag van 2003 wordt geconcludeerd dat Malta zijn uit de toetredingsonderhandelingen voortvloeiende verbintenissen op het gebied van de telecommunicatie- en de postsector slechts gedeeltelijk nakomt. Inzake het wetenschaps- en onderzoeksbeleid is Malta daarentegen wel in overeenstemming met de eisen voor toetreding.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

De communautaire activiteiten op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling (OTO), waarin artikel 164 van het Verdrag (oud artikel 130 G) en in het Kaderprogramma (artikel 166, oud artikel 130 I) voorzien, zijn erop gericht het concurrentievermogen van de Europese industrie en de kwaliteit van het leven te verbeteren en duurzame ontwikkeling en andere gemeenschappelijke beleidsdoelstellingen te ondersteunen.

Het telecommunicatiebeleid van de EG is erop gericht onnodige belemmeringen voor een doeltreffende werking van de interne markt voor telecommunicatieapparatuur, -diensten en -netwerken uit de weg te ruimen, buitenlandse markten toegankelijk te maken voor bedrijven uit de EU en de burgers en bedrijven in de Europese Unie universeel beschikbare moderne diensten te bieden. Deze doelstellingen moeten worden bereikt door de harmonisatie van de normen en voorwaarden voor de aangeboden diensten, de liberalisering van de markten voor eindapparatuur, diensten en netwerken, alsmede door de vaststelling van de vereiste regelgevingsinstrumenten.

EVALUATIE

Onderzoek en technologische ontwikkeling

De EU en Malta werken op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling hoofdzakelijk samen via het EU-kaderprogramma. Malta besloot niet formeel aan het vierde kaderprogramma deel te nemen maar stelde 2 miljoen euro van zijn financiële overeenkomst ter beschikking om de integratie in het kaderprogramma op basis van afzonderlijke projecten te bevorderen. Voor dat doel heeft de Maltese Raad voor wetenschappen en technologie (MCST) een netwerk van lokale correspondenten opgericht die toezien op de uitvoering van deze werkzaamheden.

Sinds het laatste verslag heeft Malta aanzienlijke vooruitgang geboekt. Vanaf 2001 is het land volledig geassocieerd met het vijfde kaderprogramma. Een daadwerkelijke overname van het acquis hangt af van de tenuitvoerlegging van dit kaderprogramma. Het eiland heeft voorts zijn belangstelling doen blijken voor deelname aan het zesde kaderprogramma (2002-2006).

Malta heeft een nationale audit en raadpleging gehouden om zijn prioriteiten op het gebied van wetenschappen, onderzoek en innovatie vast te leggen en zijn beleid ter zake te actualiseren. De Maltese Raad voor wetenschappen en technologie, die belast is met de coördinatie van de deelname van Malta aan de communautaire onderzoeksprogramma's, heeft een eenheid voor strategische planning opgericht die sectorale netwerken moet opzetten en strategische adviezen moet verlenen op gebieden van nationaal belang. Er wordt ook werk gemaakt van gemengde particulier-openbare projecten voor onderzoek en ontwikkeling(O&O). De MCST heeft in 2001 een aantal voorlichtingsvergaderingen georganiseerd over de thematische en horizontale programma's van het vijfde kaderprogramma.

De ontwikkeling van de onderzoekssector en de daadwerkelijke integratie daarvan in de Europese onderzoeksruimte vergen met name een verdere verhoging van de O&O-begrotingen van de ondernemingen. Voorts moeten de onderzoeksactiviteiten van de universiteiten worden bevorderd en moeten de huidige inspanningen worden ondersteund om de deelname van bedrijven aan de kaderprogramma's en het opzetten van gemengde particulier-openbare O&O-projecten te bevorderen.

In het verslag van 2003 onderstreept de Commissie dat Malta zijn uit de toetredingsonderhandelingen voortvloeiende verbintenissen op het gebeid van wetenschappen en onderzoek nakomt. Het land zal dus in staat zijn om het acquis vanaf zijn toetreding tot de Unie ten uitvoer te leggen.

Telecommunicatie

Op telecommunicatiegebied is sinds 1993 vooruitgang geboekt. De telecommunicatienetwerken van Malta zijn volledig gedigitaliseerd waardoor er geavanceerde diensten kunnen worden aangeboden zoals datatransmissie met hoge snelheid, frame-overdracht, telematicatoepassingen, GSM-mobiele telefonie en internet. De penetratiegraad van vaste telefonie ligt met 50,4% dicht bij het gemiddelde in de lidstaten van de EU.

De Maltese wetgeving op telecommunicatiegebied is grotendeels in overeenstemming met het acquis communautaire van 1998-2000 dat tot doel heeft belemmeringen voor de goede werking van de interne markt in deze sector weg te werken en moderne universele diensten aan te bieden. De Maltese wetgeving bevat echter nog één laatste beperkende voorwaarde met betrekking tot het aantal vergunningen (twee) dat kan worden afgegeven voor systeemexploitanten en openbare diensten voor mobiele telefonie. Deze beperking heeft tot gevolg dat vóór 2005 geen enkele nieuwe vergunning kan worden uitgereikt.

Om meer concurrentie te krijgen op de markt moet Malta zich voorts meer in overeenstemming brengen met het acquis op het gebied van de carrierselectie en de tarifering op basis van de werkelijke kosten. Tenslotte moet het in 2002 aangenomen nieuwe regelgevingskader voor elektronische communicatie nog in Maltees recht worden omgezet.

In institutioneel opzicht werd de vereiste scheiding aangebracht tussen de regelgevende functie en de staatscontrole over Maltacom. De regelgevende instantie voor telecommunicatie brengt verslag uit aan het ministerie van verkeer en communicatie terwijl het Ministerie van Economische zaken als eigenaar fungeert.

De Maltese regering heeft een eerste stap in de richting van privatisering van de sector gezet door in juni 1998 40% van het kapitaal van de nationale telecommunicatiemaatschappij Maltacom te verkopen via een openbare aanbieding, 20% op de binnenlandse markt en 20% op internationale beurzen.

De Maltese telecommunicatie-autoriteit (MCA) heeft in juni 2002 een officieel besluit gepubliceerd waarin de ondernemingen worden genoemd die over een aanzienlijke macht op de markt beschikken. Sinds november 2001 moeten alle exploitanten gratis telefonische toegang tot nooddiensten waarborgen. In april 2002 is de tenuitvoerlegging van het nieuwe nummeringsplan afgerond, dat het afgelopen jaar is goedgekeurd. De MCA heeft na raadpleging ook verschillende rapporten gepubliceerd betreffende, met name, de berekening van de tarieven op basis van de reële kosten, de universele dienstverplichtingen en de invoering van een prijzencontrole. In het verslag van 2003 wordt geconcludeerd dat de Maltese telecommunicatie-autoriteit volledig in staat is haar opdrachten uit te voeren.

De infrastructuur van de sector is goed ontwikkeld. Het vaste netwerk is voortaan volledig gedigitaliseerd en heeft een penetratiegraad van 53% bereikt voor vaste spraaktelefonie. Sinds de inwerkingtreding van een tweede GSM-net is de penetratiegraad van mobiele telefonie opgelopen tot 51% in december 2001. 29% van de Maltese bevolking beschikt over een internetaansluiting en 71% van de huishoudens heeft een kabeltelevisieaansluiting, wat het hoogste percentage is van alle kandidaat-lidstaten.

Postdiensten

De postdiensten worden verzekerd door het gedeeltelijk geprivatiseerde Maltapost. Malta moet de aanpassing van zijn wetgeving aan het acquis nog voltooien, vooral op het gebied van de universele dienstverlening, bepaalde boekhoudkundige aspecten, de kwaliteit van de dienstverlening, het algemene vergunningenstelsel en de vergunningverlening. Het land moet ook de tweede postrichtlijn van 2002 nog in nationaal recht omzetten. Het wetsvoorstel tot wijziging van de postwet met het oog op de omzetting van het acquis en dus de verdere liberalisering van de sector moet nog worden aangenomen.

Informatiemaatschappij

In 2001 is een "e-administratie"-programma vastgesteld dat tot doel heeft de meeste van de in eEurope bedoelde openbare diensten via internet aan te bieden en alle diensten in kwestie 'on line' te brengen vóór het jaareinde van 2002, dit in overeenstemming met het actieprogramma eEurope+ (1) voor 2003.

(1) Het actieplan e-Europe+ heeft tot doel de hervorming en modernisering van de economieën van de kandidaat-lidstaten te versnellen, de oprichting van nieuwe capaciteit en instellingen te bevorderen, het algemene concurrentievermogen te verbeteren en de sociale cohesie te versterken. Het actieplan eEurope+ is op de Europese Raad van Göteborg (15-16 juni 2001) gelanceerd door de eerste ministers van de kandidaat-lidstaten.

Laatste wijziging: 27.01.2004

Top