Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cyprus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Cyprus

1) REFERENTIES

Verslag van de Commissie COM(98) 710 def. [Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie COM(1999) 502 def. [Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie COM(2000) 702 def. [Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie SEC(2001) 1745 [Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie COM(2002) 700 def. - SEC(2002) 1401 [Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie COM(2003) 675 def. - SEC(2003) 1202 [Niet verschenen in het Publicatieblad].

Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

Voor het acquis op onderzoeksgebied zijn geen nationale omzettingsmaatregelen vereist. Cyprus neemt sinds 1999 deel aan het vijfde communautaire kaderprogramma voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie. Deze associatie ontwikkelt zich op een bevredigende manier. De aan de nationale onderzoeksprogramma's toegewezen middelen zijn op drie jaar tijd verviervoudigd. Cyprus boekt vooruitgang op telecommunicatiegebied, maar de liberalisering verloopt te traag.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

De acties op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling (OTO) op Gemeenschapsniveau, waarin artikel 164 van het Verdrag (oud artikel 130 G) en in het Kaderprogramma (artikel 166, oud artikel 130 I) voorzien, zijn gericht op de verbetering van het concurrentievermogen van de Europese industrie en de kwaliteit van het leven, de bevordering van duurzame ontwikkeling en de ondersteuning van de andere beleidsgebieden van de Gemeenschap.

Het telecommunicatiebeleid van de Gemeenschap heeft als doelstelling de belemmeringen voor een goede werking van de interne markt voor telecommunicatieapparatuur, -diensten en -netwerken weg te werken, de buitenlandse markten te openen voor communautaire bedrijven en moderne diensten ter beschikking te stellen van de inwoners en ondernemingen van de Unie. Deze doelstellingen moeten worden bereikt via harmonisatie van de normen en voorwaarden voor de levering van diensten, de liberalisering van de markten voor eindapparatuur, diensten en netwerken en de vaststelling van de vereiste regelgevingsmaatregelen.

EVALUATIE

Cyprus heeft in 1994 wijzigingen doorgevoerd in zijn beleid voor onderzoek en technologische ontwikkeling (OTO), teneinde onder meer de bestaande technologieën te moderniseren en de technologische vooruitgang in bepaalde gespecialiseerde sectoren te bevorderen. In het kader van deze nieuwe aanpak werden de uitgaven voor onderzoek en technologische ontwikkeling opgetrokken. Deze middelen zijn ook aangewend voor de oprichting van de Universiteit van Cyprus en voor de ontwikkeling van de onderzoeksactiviteiten van het Cypriotische Instituut voor neurologie en genetica. Aangezien het vijfde kaderprogramma, waaraan Cyprus sinds 1999 deelneemt, op wederkerigheid berust, zijn alle Cypriotische onderzoeksprogramma's opengesteld voor instellingen en onderzoekers uit de EU-lidstaten.

Sindsdien blijft Cyprus volledig geassocieerd met het vijfde kaderprogramma en heeft het zijn voornemen geuit deel te nemen aan het zesde kaderprogramma voor OTO (2002-2006). Het land geeft gestaag meer uit aan onderzoek en ontwikkeling teneinde zijn achterstand ten opzichte van de gemiddelde Europese uitgaven in die sector in te lopen.

In de telecommunicatiesector heeft Cyprus reeds een aantal maatregelen getroffen met het oog op de tenuitvoerlegging van het acquis communautaire, met name op het gebied van de liberalisering van de markt voor eindapparatuur, de algemene toegangscode tot het internationale telefoonnet en het algemeen geldende Europese noodnummer. Andere maatregelen hebben betrekking op de vastlegging van frequentiebanden voor GSM-diensten, het pan-Europese terrestrische systeem voor radioberichten in de Gemeenschap (ERMES) en het Europese draadloze telecommunicatiesysteem (DECT (es de en fr)). In april 2002 heeft de regering een brede openbare raadpleging georganiseerd over de invoering van concurrentie in de sector van de mobiele telefonie. De regering heeft ook bekend gemaakt dat er in november 2002 na een aanbestedingsprocedure vergunning zal worden verleend voor het aanbieden van GSM-diensten door een tweede exploitant. Voorts is in juli 2002 een nieuw nummerplan van kracht geworden. In april 2002 is het plan voor de herschikking van de tarieven in werking getreden, maar de tarieven zijn nog steeds niet volledig op de werkelijke kosten gebaseerd.

Cyprus moet zijn omzetting van het acquis voltooien, een aan de kosten gerelateerd tariefsysteem invoeren en de ontbundeling van het aansluitnet realiseren. Er moet ook nog verder worden gewerkt aan de volledige liberalisering van de telecommunicatiemarkten.

Wat het regelgevingskader betreft, is in maart 2002 de wet van 2002 op de telecommunicatie- en postdiensten aangenomen. Aangezien die wet echter pas van kracht zal worden nadat de toepassingsdecreten zijn vastgesteld, zal het acquis op dit gebied pas ten uitvoer worden gelegd vanaf begin 2003. Wat de nationale regelgevingsautoriteit betreft, hebben de commissaris en de vice-commissaris voor de regelgeving voor de telecommunicatie- en postdiensten in januari 2002 hun functie opgenomen. Cyprus heeft ook een raadgevend comité aangewezen dat de commissaris moet adviseren over de problemen met betrekking tot de algemene organisatie en werking van zijn bureau. In 2002 is een nieuw regelgevingskader voor de elektronische communicatie aangenomen.

Op het gebied van het internet heeft Cyprus zijn nationale prioriteiten herzien teneinde er de specifieke maatregelen in op te nemen die zijn vastgelegd in het kader van het actieprogramma eEurope 2002. Er is op dit gebied nog veel te doen, vooral gezien het feit dat Cyprus een van de Europese landen is waar de penetratiegraad van het internet het allerlaagst is.

In het kader van de postdiensten heeft de bovengenoemde wet op de telecommunicatie- en postdiensten de toekenning van vergunningen geliberaliseerd en de levering van een universele dienst verplicht gemaakt. Dankzij aanstelling van een commissaris voor de regelgeving voor de telecommunicatie- en postdiensten beschikt deze sector nu over een passende regelgevende autoriteit. Cyprus heeft tenslotte een vijfjarenplan (2000-2006) ter verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening aangenomen en heeft eind 2002 een nieuw boekhoudsysteem ingevoerd. Het land moet echter zijn aanpassing aan het acquis helemaal afronden, met name wat het vergunningensysteem, de boekhoudstelsels voor de universele dienstverlening, de vergunningen voor het in de handel brengen, de administratieve heffingen en de kwaliteit van de dienstverlening betreft.

Laatste wijziging: 13.01.2004

Top