Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Slovenië

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Slovenië

1) REFERENTIES

Advies van de Commissie [COM(97) 2010 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad];

Verslag van de Commissie [COM(98) 709 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad];

Verslag van de Commissie [COM(1999) 512 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad];

Verslag van de Commissie [COM(2000) 712 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad];

Verslag van de Commissie [COM(2001) 701 def. - SEC(2001) 1755 - Niet verschenen in het Publicatieblad];

Verslag van de Commissie [COM(2002) 700 def. - SEC(2002) 1411 - Niet verschenen in het Publicatieblad];

Verslag van de Commissie [COM(2003) 675 def. - SEC(2003) 1208 - Niet verschenen in het Publicatieblad].

Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

In haar advies van juli 1997 heeft de Europese Commissie aangegeven dat zij op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling (OTO) geen grote problemen voor de toetreding van Slovenië verwacht, en dat zij van mening is dat het land de doelstellingen voor de sector van de informatiemaatschappij zelfs sneller zal kunnen behalen dan het gemiddelde van de overige Midden- en Oost-Europese landen. In hetzelfde advies werd voorts gesteld dat het land op telecommunicatiegebied op middellange termijn een niveau kan bereiken dat vergelijkbaar is met dat van een aantal landen van de Unie op voorwaarde dat de concurrentie in alle desbetreffende sectoren met spoed wordt vrijgemaakt.

In haar verslag van oktober 1999 meldt de Commissie dat de aanpassing aan de gang is. De ontwikkeling van het Sloveense telecommunicatienetwerk vordert gestaag. Het bleef echter van essentieel belang dat het land het liberaliseringsproces versnelt.

In haar verslag van 2000 meldde de Commissie enige vooruitgang op dit gebied.

In het verslag van oktober 2002 werd gewag gemaakt van nieuwe vooruitgang op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Er werd ook opgemerkt dat Slovenië enige vooruitgang had geboekt op telecommunicatiegebied, alsmede aanzienlijke vooruitgang in de sector van de posterijen.

In het verslag van november 2003 wordt geconcludeerd dat Slovenië zijn verbintenissen op het gebied van de telecommunicatiesector gedeeltelijk nakomt. Wat de postdiensten betreft is de Sloveense wetgeving in essentie in overeenstemming met het acquis. Inzake wetenschappen en onderzoek leeft Slovenië zijn bij de toetredingsonderhandelingen aangegane verbintenissen na.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

De communautaire activiteiten op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling (OTO), waarin artikel 164 van het Verdrag (oud artikel 130 G) en in het Kaderprogramma (artikel 166, oud artikel 130I) voorzien, zijn erop gericht het concurrentievermogen van de Europese industrie en de kwaliteit van het leven te verbeteren en duurzame ontwikkeling en andere gemeenschappelijke beleidsdoelstellingen te ondersteunen.

De Europa-Overeenkomst tussen de Europese Unie en Slovenië voorziet in samenwerking op deze gebieden, met name via deelneming van het geassocieerde land aan het kaderprogramma. Het Witboek betreffende de landen van Midden- en Oost-Europa en de interne markt (1995) omvat geen directe maatregelen op dit gebied.

Het telecommunicatiebeleid van de EG is erop gericht onnodige belemmeringen voor een doeltreffende werking van de interne markt voor telecommunicatieapparatuur, -diensten en -netwerken uit de weg te ruimen, buitenlandse markten toegankelijk te maken voor bedrijven uit de EU en de burgers en bedrijven in de Europese Unie universeel beschikbare moderne diensten te bieden. Deze doelstellingen moeten worden bereikt door de harmonisatie van de normen en voorwaarden voor de aangeboden diensten, de liberalisering van de markten voor eindapparatuur, diensten en netwerken, alsmede door de vaststelling van de vereiste regelgevingsinstrumenten.

De Europa-Overeenkomst voorziet in samenwerking om de normen en praktijken op het gebied van telecommunicatie en post, standaardisatie, regelgeving en modernisering van de infrastructuur op het niveau van de Europese Gemeenschap te brengen. Het Witboek legt de nadruk op de onderlinge afstemming van de voorschriften, netwerken en diensten, gevolgd door nieuwe stappen om tot een geleidelijke liberalisering van de sector te komen.

EVALUATIE

Onderzoek en technologische ontwikkeling (OTO)

Het communautaire onderzoeksacquis behoeft niet in het nationale rechtsstelsel te worden overgenomen. Niettemin moet de compatibiliteit van de algemene rechtsorde met het communautair acquis worden verzekerd. In 1999 beliep het totale bedrag dat aan onderzoek werd uitgegeven ongeveer 1,45% van het BBP.

Sinds augustus 1999 is Slovenië effectief geassocieerd met het vijfde kaderprogramma voor onderzoek (1999-2002) en het kaderprogramma van Euratom. Slovenië heeft besloten zijn overeenkomstige onderzoeksactiviteiten open te stellen voor ondernemingen, onderzoekers en universiteiten van de lidstaten. Het land heeft tevens gemeld dat het geassocieerd wil worden met het zesde kaderprogramma (2002-2006).

In maart 2002 heeft Slovenië een programma met maatregelen ter bevordering van het ondernemerschap en de mededinging aangenomen voor de periode 2002-2006. Op het gebied van wetenschappen en onderzoek zijn de regels vastgelegd die gelden voor de eisen, selectiemethoden en financiering van door uitvinders voorgestelde ontwikkelingsprojecten. Slovenië heeft voorts de harmonisatie voortgezet van zijn maatregelen voor overheidssteun aan ondernemingen die deelnemen aan onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten en aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën.

Vanaf 2003 zijn het beleid en de wetgeving van Slovenië op het gebied van OTO in overeenstemming met de richtsnoeren van de Europese Gemeenschap. Voorts benadert het huidige niveau van het aandeel van onderzoek en ontwikkeling in het bruto binnenlands product het gemiddelde van de Europese Unie. Zoals aangestipt in het verslag 2003 van de Commissie zal Slovenië in staat zijn om vanaf zijn toetreding tot de Unie het onderzoeksacquis ten uitvoer te leggen.

Telecommunicatie

Slovenië heeft enkele stappen gedaan op de weg naar de tenuitvoerlegging van het acquis op telecommunicatiegebied, met name wat de liberalisering van de markt voor diensten en alternatieve infrastructuurvoorzieningen betreft. Het land heeft besluiten aangenomen betreffende het verlenen van vergunningen ten behoeve van het gebruik van radiofrequenties op het gebied van mobiele telefonie en semafoondiensten, alsook betreffende de technische voorschriften voor cellulaire mobiele radiosystemen. Vier vergunningen zijn nu verleend voor het leveren van Internetdiensten.

In november 2001 is een enkele UMTS-vergunning verleend. Er zijn maatregelen genomen om de tarieven te herschikken en de interconnectietarieven te verlagen. De penetratiegraad in de sector van de mobiele telefonie bereikt 69% en Slovenië heeft drie aanbieders van mobiele telefoniediensten. De penetratiegraad van het vaste net is 41%. De modernisering van het netwerk is momenteel afgerond en de herschikking van de tarieven is goed gevorderd.

Na de vaststelling van de telecommunicatiewet in mei 2001, de mediawet in april 2001 en de postwet in april 2002 is een Agentschap voor telecommunicatie, radio-omroep en postdiensten opgericht. Dit agentschap wordt de regelgevingsautoriteit voor telecommunicatiediensten, radio-omroep en postdiensten.

Het regelgevingskader en de institutionele structuur zijn grotendeels in overeenstemming met de eisen van het acquis. Op UMTS-gebied is de situatie echter onbevredigend; er moet vrije mededinging komen zonder enige concurrentievervalsing. Slovenië moet zich ook inspannen om op adequate wijze de bepalingen van de telecommunicatiewet ten uitvoer te leggen, met name wat de ondernemingen met aanzienlijke macht op de markt betreft. Ook de inspanningen ter versterking van de bestuurlijke capaciteit van de nationale regelgevingsautoriteit moeten worden geïntensifieerd.

In 2003 heeft Slovenië een bevredigend niveau van omzetting van het tussen 1998 en 2002 aangenomen acquis bereikt. De inspanningen moeten echter worden voortgezet op de volgende terreinen:

  • de eisen op het gebied van de kennisgeving;
  • de bevordering van nieuwe technologieën;
  • de verplichtingen van exploitanten met een aanzienlijke macht op de markt ten aanzien van de overige exploitanten;
  • de regels voor legale afluisterpraktijken.

Ook het in 2002 aangenomen nieuwe regelgevingskader inzake elektronische communicatie is nog niet volledig omgezet. Eén van de prioriteiten voor Slovenië om zich volledig te conformeren aan het acquis is de verbetering van het klimaat voor een eerlijke mededinging op de telecommunicatiemarkt, met name wat de vaste lijnen betreft.

Informatiemaatschappij

In de lente van 2002 heeft het Ministerie van de informatiemaatschappij een nationaal programma uitgewerkt met het oog op de voorbereiding van Slovenië op de informatiemaatschappij. In dit document worden de grote krachtlijnen geschetst van de regeringsactie met het oog op de voorlichting van de overheidsadministraties, de economische kringen en het maatschappelijk middenveld. Dit is de voortzetting van het proces van aanpassing aan het actieplan e-Europe+ (1) voor de kandidaat-lidstaten. Hiermee wordt ook de basis gelegd voor een juridisch en aanvullend kader voor de elektronische handel, wordt het gebruik van informatietechnologieën bevorderd en wordt de ontwikkeling van de relevante diensten binnen de overheidsadministratie, de economische sector en het maatschappelijk middenveld gestimuleerd.

Postdiensten

De wet op de posterijen van 1997 heeft de Sloveense wetgeving op dit gebied ten dele in overeenstemming gebracht met het acquis, hoewel er nog een aantal verschillen bestaan en er extra maatregelen nodig zijn om tot een volledige liberalisering van de postdiensten te komen. Daarom heeft het Sloveense Parlement in april 2002 een nieuwe wet op de postdiensten aangenomen. Deze wet beoogt een aanpassing aan het acquis via een reeks maatregelen ter liberalisering van de markt voor postdiensten, het waarborgen van het beginsel van gelijke behandeling en het waarborgen van de toegang tot het openbare postnetwerk. De wet heeft ook tot doel het toepassingsgebied van de universele postdiensten uit te breiden. In het zog van deze wet is in juni 2002 een besluit vastgesteld tot oprichting van een onafhankelijk regelgevingsorgaan, binnen het Agentschap voor telecommunicatie en radio-omroep, dat bevoegd is voor de postdiensten.

In de loop van 2003 heeft Slovenië diverse maatregelen genomen om zijn wetgeving aan passen aan de eerste Europese postrichtlijn (boekhoudregels, drempels voor gereserveerde diensten, regels voor machtigingen en vergunningen, functionering van het compensatiefonds en tarieven). Slovenië heeft ook wetgeving aangenomen met het oog op de omzetting van de tweede postrichtlijn. Het land heeft al nieuwe drempels ingevoerd voor de gereserveerde postdiensten.

(1) Het actieplan e-Europe+ heeft tot doel de hervorming en modernisering van de economieën van de kandidaat-lidstaten te versnellen, de oprichting van nieuwe capaciteit en instellingen te bevorderen, het algemene concurrentievermogen te verbeteren en de sociale cohesie te versterken. Het actieplan eEurope+ is op de Europese Raad van Göteborg (15-16 juni 2001) gelanceerd door de eerste ministers van de kandidaat-lidstaten.

Laatste wijziging: 13.02.2004

Top