Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Slowakije

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Slowakije

1) REFERENTIES

Advies van de Commissie COM(97) 2004 def. [Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie COM(98) 703 def. [Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie COM(1999) 511 def. [Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie COM(2000) 711 def. [Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie COM(2001) 700 def. - SEC(2001) 1754 [Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie COM(2002) 700 def. - SEC(2002) 1410 [Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie COM(2003) 675 def. - SEC(2003) 1209 [Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

In haar advies van juli 1997 had de Commissie aangegeven dat zij op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling geen grote problemen voor de toetreding van Slowakije verwachtte. Wat echter de telecommunicatiesector betreft, was de Commissie van mening dat Slowakije een aantal moeilijkheden zal kennen om zich op middellange termijn aan te passen aan het acquis van de Gemeenschap, meer bepaald door het onvermogen van de administratie om de nieuwe wetgeving ten uitvoer te leggen. Inzake de informatiemaatschappij was de Commissie van mening dat de omvang van de producten uit de informatietechnologiesector een goede basis vormde voor de verdere ontwikkeling van Slowaakse activiteiten op dit gebied.

In haar verslagen van oktober 1999 en november 2000 maakte de Commissie gewag van vooruitgang op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling. Er kon ook vooruitgang worden gemeld in de telecommunicatiesector.

In haar verslag van oktober 2002 merkte de Commissie op dat er enkele nieuwe vorderingen konden worden waargenomen in de telecommunicatiesector. Er kon ook verdere vooruitgang worden gemeld op het gebied van wetenschappen en onderzoek.

In het verslag van november 2003 wordt aangestipt dat Slowakije de verbintenissen en eisen die voortvloeien uit de toetredingsonderhandelingen op het gebied van de telecommunicatiesector en de postdiensten gedeeltelijk nakomt. Wat het onderzoek betreft, leeft het land zijn verbintenissen uit de toetredingsonderhandelingen na en zal het in staat zijn het relevante acquis communautaire ten uitvoer te leggen vanaf zijn toetreding.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

De communautaire activiteiten op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling (OTO), waarin artikel 164 van het Verdrag (oud artikel 130 G) en in het Kaderprogramma (artikel 166, oud artikel 130 I) voorzien, zijn erop gericht het concurrentievermogen van de Europese industrie en de kwaliteit van het leven te verbeteren en duurzame ontwikkeling en andere gemeenschappelijke beleidsdoelstellingen te ondersteunen.

De Europa-Overeenkomst tussen de Europese Unie en Slovenië voorziet in samenwerking op deze gebieden, met name via deelneming van het geassocieerde land aan het kaderprogramma. Het Witboek betreffende de landen van Midden- en Oost-Europa en de interne markt (1995) omvat geen directe maatregelen op dit gebied.

Het telecommunicatiebeleid van de EG is erop gericht onnodige belemmeringen voor een doeltreffende werking van de interne markt voor telecommunicatieapparatuur, -diensten en -netwerken uit de weg te ruimen, buitenlandse markten toegankelijk te maken voor bedrijven uit de EU en de burgers en bedrijven in de Europese Unie universeel beschikbare moderne diensten te bieden. Deze doelstellingen moeten worden bereikt door de harmonisatie van de normen en voorwaarden voor de aangeboden diensten, de liberalisering van de markten voor eindapparatuur, diensten en netwerken, alsmede door de vaststelling van de vereiste regelgevingsinstrumenten.

De Europa-Overeenkomst voorziet in samenwerking om de normen en praktijken op het gebied van telecommunicatie en post, standaardisatie, regelgeving en modernisering van de infrastructuur op het niveau van de Europese Gemeenschap te brengen. Het Witboek legt de nadruk op de onderlinge afstemming van de voorschriften, netwerken en diensten, gevolgd door nieuwe stappen om tot een geleidelijke liberalisering van de sector te komen.

EVALUATIE

Onderzoek en technologische ontwikkeling

Slowakije beschikt over een zeer degelijke onderzoeks- en ontwikkelingssector, die wegens een aanzienlijke vermindering van de staatssteun al vroeg is gerationaliseerd. Sinds juli 1997 heeft de Slowaakse regering verklaard dat zij haar beleid op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling wenst voort te zetten. Sinds september 1999 neemt Slowakije deel aan het vijfde kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling en aan het Euratom-kaderprogramma. Het land heeft bovendien gemeld dat het geassocieerd wil worden met het zesde kaderprogramma (2002-2006). In het nationale programma ter overneming van het acquis is onderzoek als een prioriteit aangemerkt. De in de loop van het eerste jaar van deelname aan het kaderprogramma behaalde resultaten stroken met de verwachtingen.

In februari 2002 is het juridisch kader verbeterd door de wet op wetenschappen en technologie en de wet op de Academie van Slowaakse wetenschappen. In februari 2002 heeft de nationale raad ook de nieuwe wet op het universitair onderwijs vastgesteld. Het Agentschap voor de bevordering van wetenschappen en technologie is op efficiënte wijze blijven werken. Ondanks deze belangrijke resultaten moet Slowakije zijn aandeel van OTO in het bruto binnenlands product nog verhogen teneinde de ontwikkeling van deze sector te bevorderen en de volledige integratie van het land in de Europese onderzoeksruimte mogelijk te maken. De particuliere sector, met inbegrip van de kleine en middelgrote ondernemingen, moet worden aangemoedigd om actiever deel te nemen aan OTO.

In het verslag van november 2003 merkt de Commissie tenslotte op dat Slowakije zijn verbintenissen uit de toetredingsonderhandelingen nakomt en dat het land dus in staat zal zijn het relevante acquis communautaire ten uitvoer te leggen vanaf zijn toetreding.

Telecommunicatie

Op het gebied van de telecommunicatie is vooruitgang geboekt. Sinds 1 januari 1998 zijn alle telecommunicatiediensten geliberaliseerd. Ook het gebruik van alternatieve infrastructuur voor de levering van niet-gereserveerde diensten werd geliberaliseerd. De exclusieve rechten van Slovak Telecom voor het leveren van openbare telecommunicatie-infrastructuur en van openbare spraaktelefoniediensten verstrijken op 31 december 2002. De privatisering van Slovak Telecom, waarbij 51% van het kapitaal van de onderneming in privéhanden is overgegaan, is goed verlopen. De aan de exploitant verleende licentie voor het aanbieden van vaste telefoniediensten heeft tot einde 2002 een exclusief karakter.

Slowakije heeft maatregelen getroffen om zijn wetgeving op het gebied van de liberalisering van de markt aan te passen aan het acquis communautaire, maar om de markt op afdoende wijze open te stellen voor concurrentie is er snellere vooruitgang nodig op het gebied van de overname van de laatste toepassingsteksten. In 2002 kan geen enkele vooruitgang op dit gebied worden gemeld. De marktpenetratie van de vaste telefonie is eerst opgelopen tot ongeveer 32 telefoons per 100 inwoners en vervolgens lichtjes teruggelopen ten gevolge van recente tariefwijzigingen die bedoeld waren om de tarieven, zoals door het acquis vereist, meer op de reële kosten te baseren. De modernisering van het net en de herschikking van de tarieven zijn echter nog verre van voltooid. De mobiele telefonie heeft zijn snelle opgang voortgezet. Het aantal mobiele telefoons bedraagt momenteel 40 per 100 inwoners. In juni 2002 is een vergunning afgegeven voor een nieuwe exploitant van GSM-diensten, de derde op de Slowaakse markt. Er zijn twee afzonderlijke licenties toegekend aan twee bestaande GSM-maatschappijen voor de exploitatie van UMTS-frequenties, waardoor het UMTS-net kan beginnen te functioneren zodra de marktcondities dat mogelijk maken. De plannen voor de invoering van de nummerportabiliteit moeten nog in overeenstemming met het acquis worden gebracht.

Wat het regelgevingskader betreft, is de aanpassing aan het acquis zeer goed gevorderd. Om totale overeenstemming met het acquis te bereiken, moeten de problemen met betrekking tot met name de ontbundeling van de toegang tot de aansluitlijn en de universele dienstverlening worden geregeld. Dit laatste was een van de doelstellingen van een wetsvoorstel van de Slowaakse regering dat in augustus 2002 door het Slowaakse Parlement is verworpen. In mei 2002 is binnen het Slowaakse telecommunicatiebureau een Directie economische regelgeving opgericht. In 2003 zijn de pogingen om het acquis op het gebied van de ontbundeling van de toegang tot de aansluitlijn opnieuw zonder succes gebleken. De opening van de markt, die gepland was voor begin 2003, is daardoor ernstig gehinderd. Voorts blijven de interconnectietarieven, die overeenkomstig het acquis gepubliceerd moeten worden, nog steeds vertrouwelijk en blijft het voor nieuwe marktspelers onmogelijk om zich onder gelijke commerciële voorwaarden op de markt te begeven. Er is nog altijd geen werk gemaakt van de herschikking van de tarieven en van de universele dienstverlening tegen een betaalbare prijs.

Slowakije moet tenslotte nog overgaan tot een omzetting van het acquis van 2002 betreffende de totstandbrenging van een nieuw regelgevingskader betreffende elektronische communicatie.

Informatiemaatschappij

Wat de informatiemaatschappij betreft, heeft de regering zich in april 1998 verdiept in de strategie voor de tenuitvoerlegging van het informatiemaatschappijbeleid en in een verslag over de totstandbrenging van wereldwijde informatienetwerken. De algemene toegankelijkheid van computer- en internetinformatiediensten is in Slowakije voortdurend verbeterd. Einde 1998 hadden 20% van de volwassen Slowaken toegang tot een PC. Slowakije neemt deel aan de werkzaamheden van het Comité op hoog niveau voor de informatiemaatschappij.

De regering heeft een strategie met betrekking tot de informatiemaatschappij in Slowakije aangenomen die tot doel heeft het initiatief eEurope+ (1) ten uitvoer te leggen en die de oprichting van een nationaal agentschap behelst. Dit agentschap zal als opdracht de coördinatie van de acties op het gebied van de informatietechnologieën hebben.

Postdiensten

Slowakije heeft op dit gebied aanzienlijke vooruitgang geboekt door de vaststelling, in november 2001, van een wet op de postdiensten, waardoor de Slowaakse wetgeving gedeeltelijk in overeenstemming is gebracht met het relevante acquis. De voornaamste onderdelen van deze wet zijn in 2002 van kracht geworden. Op die grondslag is in het begin van het jaar een Directie posterijen opgericht als autonome regelgevende autoriteit op het gebied van de postdiensten. In 2003 blijft de wettelijke aanpassing aan het acquis op dit gebied onvolledig aangezien de tweede postrichtlijn nog moest worden aangenomen.

(1) Het actieplan e-Europe+ heeft tot doel de hervorming en modernisering van de economieën van de kandidaat-lidstaten te versnellen, de oprichting van nieuwe capaciteit en instellingen te bevorderen, het algemene concurrentievermogen te verbeteren en de sociale cohesie te versterken. Het actieplan eEurope+ is op de Europese Raad van Göteborg (15 - 16 juni 2001) gelanceerd door de eerste ministers van de kandidaat-lidstaten.

Laatste wijziging: 11.02.2004

Top