Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tsjechische Republiek

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Tsjechische Republiek

1) REFERENTIES

Advies van de Commissie COM(97) 2009 def. [Niet verschenen in het Publicatieblad];

Verslag van de Commissie COM(98) 708 def. [Niet verschenen in het Publicatieblad];

Verslag van de Commissie COM(1999) 503 def. [Niet verschenen in het Publicatieblad];

Verslag van de Commissie COM(2000) 703 def. [Niet verschenen in het Publicatieblad];

Verslag van de Commissie SEC(2001) 1746 [Niet verschenen in het Publicatieblad];

Verslag van de Commissie COM(2002) 700 def. - SEC(2002) 1402 [Niet verschenen in het Publicatieblad];

Verslag van de Commissie COM(2003) 675 def. - SEC(2003) 1200 [Niet verschenen in het Publicatieblad].

Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

In haar advies van juli 1997 verwachtte de Europese Commissie geen grote problemen op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling.

In het verslag van november 1998 werd geconcludeerd dat er in deze sector vooruitgang was geboekt.

In het verslag van oktober 1999 werd nogmaals onderstreept dat er vooruitgang werd geboekt op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling, met name door de volledige deelname van de Tsjechische Republiek aan het vijfde kaderprogramma. Er was echter geen vooruitgang geboekt bij de overname van het acquis op het gebied van telecommunicatie en er waren grote bijkomende inspanningen nodig. Wat de informatiemaatschappij betreft, werd de ontwikkeling van de programma's en het beleid voortgezet.

In het verslag van november 2000 werd gewag gemaakt van grote vooruitgang in het afgelopen jaar. Als de sinds 1994 afgelopen weg bekeken werd, kon worden geconcludeerd dat het Tsjechische telecommunicatiebeleid geconvergeerd is naar de in de Gemeenschap geldende praktijken.

In het verslag van oktober 2002 werd de voortgang op het gebied van het onderzoek belicht, meer bepaald met de vaststelling in maart 2002 van de wet op de overheidssteun voor onderzoek en technologische ontwikkeling. In het verslag werd ook de nadruk gelegd op de aanzienlijke vooruitgang die de Tsjechische Republiek heeft geboekt bij de liberalisering van de telecommarkten.

In het verslag van november 2003 wordt opgemerkt dat de Tsjechische Republiek gedeeltelijk haar uit de toetredingsonderhandelingen voortvloeiende verbintenissen op telecommunicatiegebied nakomt. Wat de postdiensten betreft, is het land grotendeels in overeenstemming met de eisen van het acquis. Op het gebied van onderzoek en wetenschappen moet de Tsjechische Republiek in staat zijn om vanaf de toetreding tot de Unie het acquis ten uitvoer te leggen.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

De communautaire activiteiten op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling waarin artikel 164 van het Verdrag (oud artikel 130G) en in het Kaderprogramma (artikel 166, oud artikel 130I) voorzien, zijn erop gericht het concurrentievermogen van de Europese industrie en de kwaliteit van het leven te verbeteren en duurzame ontwikkeling en andere gemeenschappelijke beleidsdoelstellingen te ondersteunen.

De Europa-Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Tsjechische Republiek voorziet in samenwerking op deze gebieden, met name via deelneming van het geassocieerde land aan het kaderprogramma. Het Witboek betreffende de landen van Midden- en Oost-Europa en de interne markt (1995) omvat geen directe maatregelen op dit gebied.

Het telecommunicatiebeleid van de Gemeenschap heeft als doelstelling de belemmeringen voor een goede werking van de interne markt voor telecommunicatieapparatuur, -diensten en -netwerken weg te werken, de buitenlandse markten te openen voor communautaire bedrijven en moderne diensten te leveren aan de inwoners en ondernemingen van de Unie. Deze doelstellingen moeten worden bereikt via harmonisatie van de normen en voorwaarden voor de levering van diensten, de liberalisering van de markten voor eindapparatuur, diensten en netwerken en de vaststelling van de vereiste regelgevingsmaatregelen.

Overeenkomstig de Europa-Overeenkomst moeten de normen en praktijken op het gebied van de telecommunicatie- en postdiensten, de normalisering, de reglementering en de modernisering van de infrastructuur door middel van samenwerking worden opgetrokken tot op het niveau van de Gemeenschap. In het Witboek wordt de nadruk gelegd op de harmonisatie van de regelgeving, de netwerken en de diensten, alsook op de maatregelen die moeten worden genomen om de sector geleidelijk te liberaliseren.

EVALUATIE

Wetenschappen en onderzoek

Wat het onderzoek en de technologische ontwikkeling betreft, vereist het huidige acquis van de Gemeenschap geen omzetting in nationale wetgeving. Sinds 1999 neemt Tsjechië volledig deel aan het vijfde kaderprogramma evenals aan het vijfde kaderprogramma van Euratom op het gebied van onderzoek en onderwijs (1). Ter voorbereiding hierop werden onlangs een aantal uitvoeringsstructuren opgezet en heeft Tsjechië besloten de corresponderende onderzoeksactiviteiten open te stellen voor ondernemingen, onderzoekers en universiteiten uit de lidstaten. De regeringssteun voor onderzoek is verhoogd tot 0,6% van het BBP in 2000, tot 0,65% in 2001 en 0,7% in 2002. Het voornaamste nieuwe element in 2002 is de wet op de overheidssteun voor onderzoek en technologische ontwikkeling, die in maart 2002 is aangenomen en in juni 2002 van kracht is geworden. Deze wet voorziet in de toekenning van overheidsmiddelen voor onderzoek en ontwikkeling, voert een evaluatiesysteem in en omschrijft de opdachten en bevoegdheden van de betrokken regeringsinstanties.

In het verslag van 2003 stipt de Commissie aan dat de Tsjechische Republiek de meeste van zijn uit de toetredingsonderhandelingen voortvloeiende verbintenissen op het gebied van wetenschappen en onderzoek nakomt en dus in staat moet zijn het desbetreffende acquis vanaf de toetreding ten uitvoer te leggen.

Telecommunicatie

In de telecommunicatiesector is in juli 2000 een nieuwe wet van kracht geworden die de grondslagen moet leggen voor de omzetting van het acquis communautaire. Verschillende problemen blijven echter nog onopgelost, met name wat de mate van onafhankelijkheid van de leveranciers van telecommunicatiediensten ten opzichte van de overheid betreft. Op het gebied van de liberalisering van de telecommunicatiemarkt is de invoering in 2002 van de mogelijkheid om te kiezen wie de gesprekken afhandelt, een grote stap vooruit geweest. In juli 2002 heeft het Tsjechische telecommunicatiebureau toegangsnummers toegekend aan alle maatschappijen die telefoniediensten willen aanbieden. Het juridisch kader voor de nummeroverdraagbaarheid is neergelegd in de telecommunicatiewet, maar deze faciliteit zal pas beschikbaar komen vanaf januari 2003. Het telecommunicatiebureau heeft een nummerplan uitgewerkt. De nieuwe nummering wordt in september 2002 ingevoerd.

In het verslag van 2002 merkt de Commissie op dat er hevige concurrentie is in de sector van de mobiele telefonie, waar een penetratiegraad van 70% bereikt is. De sector concurreert nu rechtstreeks met de sector van de vaste telefonie. Er zijn drie aanbieders van GSM-diensten en de regering heeft twee van de drie beschikbare vergunningen voor de exploitatie van universele mobiele telecommunicatiediensten (UMTS) toegekend. De exploitatie van de UMTS-systemen kan dus van start gaan zodra de marktomstandigheden dit mogelijk maken.

De verscherpte concurrentie in de sector van de vaste telefoniediensten is mogelijk geworden door de hogere snelheid van toekenning van interconnecties, de lagere interconnectieprijzen en de betere toegang tot apparatuur voor de selectie van dienstenleveranciers. In augustus 2002 heeft de Tsjechische regering beslist tot privatisering van Cesky Telekom, de huidige dominante marktdeelnemer waarin de staat een meerderheidsbelang heeft. Deze maatregel zal helpen een goed mededingingsklimaat tot stand te brengen.

In 2003 is het grootste deel van de Tsjechische wetgeving in overeenstemming met het in de periode 1998-2000 vastgestelde acquis communautaire, behalve wat de gebrekkige kostenrelatering van bepaalde tarieven betreft waardoor een volledige liberalisering van de markt wordt belemmerd. Voorts is het acquis communautaire van 2002 betreffende de invoering van een nieuw regelgevingskader inzake elektronische communicatie nog steeds niet omgezet in Tsjechische wetgeving.

Postdiensten

Wat de postdiensten betreft, is de Tsjechische Republiek goed gevorderd bij de omzetting van het relevante acquis, meer bepaald door de inwerkingtreding, in juli 2000, van een nieuwe wet samen met de betreffende uitvoeringsbepalingen. In deze sector moet de administratieve capaciteit nog worden versterkt, met name door de indienstneming van extra personeel en een aanvullende opleiding. Voorts moet het begrip 'universele dienstverlening' duidelijker worden omschreven.

Informatietechnologieën

Wat de informatiemaatschappij betreft, heeft de regering in mei 1999 een beleidsdocument goedgekeurd dat gericht was op het opbouwen van een hoogontwikkelde informatiemaatschappij, gebaseerd, onder andere, op directe toegang tot informatie. Hierin worden prioriteiten omschreven en specifieke taken die op elk van deze terreinen moeten worden voltooid. Er is niet voorzien in specifieke begrotingsbepalingen.

In maart 2002 heeft de Tsjechische regering in het kader van haar nationaal informatiebeleid een geactualiseerd actieplan aangenomen teneinde de doelstellingen van dit beleid beter in overeenstemming te brengen met die van eEurope 2002. Het nieuwe plan bevat met name een lijst van projecten van de informatiemaatschappij die door de overheidsadministratie ten uitvoer moeten worden gelegd.

(1) Besluit nr. 2/1999 van de Associatieraad EU-Tsjechische Republiek van 30 juli 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de deelname van de Tsjechische Republiek aan communautaire programma's op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (1998-2002) en op het gebied van onderzoek en onderwijs (1998-2002).

Publicatieblad L 258 van 05.10.1999

Laatste wijziging: 04.02.2004

Top