Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Letland

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Letland

1) REFERENTIES

Advies van de Commissie COM(1997) 2005 def. [Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie COM(1998) 704 def. [Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie COM(1999) 506 def. [Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie COM(2000) 706 def. [Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie SEC(2001) 1749 [Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie COM(2002) 700 def. - SEC(2002) 1405 [Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie COM(2003) 675 def. - SEC(2003) 1203 [Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

In haar eerste advies van juli 1997 heeft de Commissie gesteld dat zij voor Letland op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling geen grote problemen verwacht. Wat de telecommunicatiesector betreft, meende de Commissie evenwel dat Letland het moeilijk zal hebben om op middellange termijn het niveau van het acquis te behalen aangezien de hervorming van de wetgeving slechts moeizaam vordert en er hinderpalen blijven bestaan voor een daadwerkelijke liberalisering van de markt. Wat de informatiemaatschappij betreft, nam de Commissie akte van de verbintenis van de Letse overheid om daarmee in haar eigen diensten rekening te houden.

In het verslag van november 1998 heeft de Commissie aangegeven dat Letland bijkomende inspanningen heeft geleverd op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling en op het gebied van de informatiemaatschappij. In het nationaal programma voor omzetting van het acquis werd plaats ingeruimd voor onderzoek en technologische ontwikkeling. Er waren echter verdere maatregelen nodig in verband met de harmonisatie van de wetgeving op het gebied van de telecommunicatie.

In het verslag van oktober 2002 wordt gewezen op de vooruitgang die Letland heeft geboekt op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling (OTO), met name door de vaststelling van prioriteiten met het oog op de financiering van fundamenteel en toegepast onderzoek in de periode 2002-2005. In het verslag wordt ook opgemerkt dat Letland goed gevorderd is bij de aanpassing van zijn wetgeving aan het acquis op telecommunicatiegebied en de verbetering van zijn bestuurlijke capaciteit.

In het verslag van 2003 wordt opgemerkt dat Letland zijn uit de toetredingsonderhandelingen voortgekomen verbintenissen op het gebied van telecommunicatie en postdiensten gedeeltelijke nakomt. Het land moet zijn inspanningen verdubbelen om het acquis in de telecommunicatiesector om te zetten en ten uitvoer te leggen, met name door redelijke interconnectievoorwaarden in te voeren en door een ontbundeling van het aansluitnet tot stand te brengen.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

De communautaire activiteiten op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling waarin artikel 164 van het Verdrag (oud artikel 130G) en in het Kaderprogramma (artikel 166, oud artikel 130I) voorzien, zijn erop gericht het concurrentievermogen van de Europese industrie en de kwaliteit van het leven te verbeteren en duurzame ontwikkeling en andere gemeenschappelijke beleidsdoelstellingen te ondersteunen.

De Europa-Overeenkomst tussen de Europese Unie en Letland voorziet in samenwerking op deze gebieden, met name via deelneming van het geassocieerde land aan het kaderprogramma. Het Witboek betreffende de landen van Midden- en Oost-Europa en de interne markt (1995) omvat geen directe maatregelen op dit gebied.

Het telecommunicatiebeleid van de EG is erop gericht onnodige belemmeringen voor een doeltreffende werking van de interne markt voor telecommunicatieapparatuur, -diensten en -netwerken uit de weg te ruimen, buitenlandse markten toegankelijk te maken voor bedrijven uit de EU en de burgers en bedrijven in de Europese Unie universeel beschikbare moderne diensten te bieden. Deze doelstellingen moeten worden bereikt door de harmonisatie van de normen en voorwaarden voor de aangeboden diensten, de liberalisering van de markten voor eindapparatuur, diensten en netwerken, alsmede door de vaststelling van de vereiste regelgevingsinstrumenten.

De Europa-Overeenkomst voorziet in samenwerking om de normen en praktijken op het gebied van telecommunicatie en post, standaardisatie, regelgeving en modernisering van de infrastructuur op het niveau van de Europese Gemeenschap te brengen. Het Witboek legt de nadruk op de onderlinge afstemming van de voorschriften, netwerken en diensten, gevolgd door nieuwe stappen om tot een geleidelijke liberalisering van de sector te komen.

EVALUATIE

Onderzoek en technologische ontwikkeling

Op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling neemt Letland sinds oktober 1999 deel aan het vijfde kaderprogramma, alsook aan het kaderprogramma Euratom betreffende onderzoek en onderwijs (1). Op het belang van onderzoek en technologische ontwikkeling voor het versterken van het industrieel concurrentievermogen werd gewezen in het nationaal programma voor de goedkeuring van het acquis. In november 2001 heeft Letland prioriteiten vastgelegd voor het wetenschappelijk onderzoek, met het oog op de financiering van fundamenteel en toegepast onderzoek in de periode 2002-2005. Deze prioriteiten hebben betrekking op de informatietechnologie, organische synthese en medische biologie, materiaalkunde, bosbouwkunde en houttechnologieën. Als percentage van het bruto binnenlands product blijft het aandeel van de aan onderzoek en ontwikkeling bestede middelen zeer klein; dit aandeel moet aanzienlijk worden opgetrokken tot het gemiddelde van de Europese Unie. Letland heeft medegedeeld dat het wil deelnemen aan het zesde kaderprogramma (2002-2006).

Telecommunicatie

Wat de telecommunicatie betreft, schept de in november 2001 aangenomen nieuwe wet het wettelijk kader voor de volledige liberalisering van de telecommunicatiemarkt die een aanvang neemt vanaf januari 2003. De wet moet de Letlandse wetgeving aanpassen aan de voornaamste eisen van het acquis. Vanaf januari 2003 komt er bijvoorbeeld een einde aan de exclusieve rechten van de nationale telefoonmaatschappij Lattelekom, die nu nog over een monopolie beschikt, op het gebied van de aanbieding van telecommunicatiediensten over het vaste telefoonnet.

De penetratiegraad van de mobiele telefonie is opgelopen tot 30%. Er zijn twee aanbieders van GSM-diensten, maar de vergunningen voor het aanbeiden van UMTS-diensten zijn nog niet toegekend. De penetratiegraad van het vaste net bedraagt 32% en blijft stabiel op dat niveau. Letland moet verder werk maken van de modernisering van het net en de aanpassing van de tarieven.

Met het oog op de toepassing van de Europese telecommunicatienormen, en het aldus gemakkelijker tot stand brengen van betrouwbare contacten tussen netwerken, werd onlangs een Technisch Comité voor de Standaardisatie van de Telecommunicatiemiddelen opgericht. De certificatieprocedures voor telecommunicatie- en radiocommunicatieapparatuur werden in augustus 1998 herzien om ze in overeenstemming te brengen met de in de communautaire richtlijnen omschreven eisen en de marktontwikkelingen te vergemakkelijken. De directie Communicatie van het ministerie van Vervoer is in november 1998 lid geworden van ETSI.

Wat het regelgevingskader betreft, heeft Letland de voornaamste fundamentele normen van het acquis op telecommunicatiegebied omgezet in nationaal recht. De nieuwe telecommunicatiewet van 2001 houdt immers een omzetting in van een groot aantal bepalingen van het acquis, met name op het gebied van vergunningverlening, tarifering, universele dienstverlening, interconnectie, gegevensbescherming, nationaal nummeringsplan, frequentiespectrum en nummerportabiliteit. Voorts is het vooral nodig erop toe te zien dat de verantwoordelijkheden van de regelgevende organen in overeenstemming met de EU-voorschriften duidelijk los staan van die van de telecomexploitanten. Ten einde de telecommunicatiediensten op EU-niveau te brengen, dient aanzienlijk te worden geïnvesteerd in infrastructuur en installaties. Letland moet zich in overeenstemming brengen met de verplichting tot ontbundeling van het lokale aansluitnet. Voorts moet zij het vaste netwerk moderniseren en de tarieven herschikken.

Postdiensten

Op het gebied van de postdiensten moet Letland verder gaan met de aanpassing van zijn wetgeving op het gebied van de vergunningsregeling, de universele dienstverlening, de voorbehouden sector, de eisen op tariferingsgebied en de transparantie en scheiding van de rekeningen van de leveranciers van postdiensten. In september 2002 heeft Letland de normen voor de universele dienstverlening gepubliceerd.

Informatiemaatschappij

Wat de informatiemaatschappij betreft, is Letland bezig het wettelijk kader inzake informatie- en communicatietechnologieën te moderniseren. Er werden twee programma's betreffende informatietechnologieën met als titel "Toepassing van informatietechnologie in het onderwijs" en "Computerisering van het onderwijssysteem" op gang gebracht. Het Letlandse nationale informaticaplan (actieplan 1999-2005) is van start gegaan. Bij wet werd bepaald dat tegen 2003 alle gewone en beroepsonderwijsinstellingen in Letland een computercursus moeten organiseren en moeten beschikken over een gemeenschappelijk netwerk met toegang tot het Internet. Het Letlandse programma voor het actieplan eEurope+ (2) is geactualiseerd geworden om daarin het begrip 'e-Latvia' te integreren, waarmee wordt beoogd alle bevolkingsgroepen te betrekken bij de ontwikkeling van de informatiemaatschappij.

(1) Besluit nr. 1/1999 van de Associatieraad EU-Letland van 23 juli 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de deelname van Letland aan communautaire programma's op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (1998-2002) en op het gebied van onderzoek en onderwijs (1998-2002).

Publicatieblad L 265, 13.10.1999

(2) Het actieplan e-Europe+ heeft tot doel het proces van hervorming van de economieën van de kandidaat-lidstaten te versnellen door intensiever gebruik te maken van de technologieën en instrumenten van de informatiemaatschappij.

Laatste wijziging: 26.01.2004

Top