Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Malta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Malta

1) REFERENTIES

Verslag van de Commissie COM(1999) 69 def [Niet verschenen in het Publicatieblad];

Verslag van de Commissie COM(1999) 508 def [Niet verschenen in het Publicatieblad];

Verslag van de Commissie COM(2000) 708 def [Niet verschenen in het Publicatieblad];

Verslag van de Commissie COM(2001) 700 def - SEC(2001) 1751 [Niet verschenen in het Publicatieblad];

Verslag van de Commissie COM(2002) 700 def. - SEC(2002) 1407 [Niet verschenen in het Publicatieblad];

Monitoringverslag van de Commissie COM(2003) def. 675 - SEC(2003) 1206 [Niet verschenen in het Publicatieblad].

Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

De omroepwetgeving van Malta stemt in grote lijnen overeen met het acquis communautaire in de audiovisuele sector. Zij is voornamelijk gebaseerd op de "Broadcasting Act" van 1991. Toch moeten nog enige inspanningen worden geleverd om de verschillen weg te werken die sinds 1997 tussen de Maltese wetgeving en de communautaire normen zijn ontstaan als gevolg van een aantal wijzigingen in het acquis communautaire.

Het verslag van oktober 1999 constateerde dat Malta geen vooruitgang had geboekt op het gebied van de aanpassing van zijn wetgeving aan de eisen van de richtlijn « Televisie zonder grenzen ».

Het verslag van november 2000 gaf aan dat Malta sinds het vorige verslag aanzienlijke vooruitgang had geboekt.

Het verslag van november 2001 onderstreepte dat de Maltese wetgeving op audiovisueel gebied grotendeels in overeenstemming was met het acquis. Op cultureel gebied was weinig vooruitgang geboekt.

Het verslag van oktober 2002 wees erop dat sinds het laatste verslag verdere ontwikkelingen op audiovisueel en cultureel gebied hadden plaatsgevonden, hoewel geen specifieke vooruitgang was geregistreerd.

Het verslag van november 2003 stelt dat Malta de uit de toetredingsonderhandelingen voortvloeiende verbintenissen en eisen nakomt wat het audiovisueel en cultureel beleid betreft.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Op audiovisueel gebied bestaat het acquis communautaire in de verlening en het vrije verkeer van audiovisuele diensten in de Europese Unie alsook in de bevordering van de Europese programma-industrie in het kader van de interne markt. Dit acquis is vervat in de richtlijn " Televisie zonder grenzen ", die van toepassing is op alle omroepen, ongeacht de toegepaste transmissiewijze (radiogolven, satelliet, kabel) en hun statuut van overheids- of privéonderneming en bevat de basisregels betreffende grensoverschrijdende uitzendingen. De essentiële punten op dit gebied zijn de volgende:

  • waarborgen van het vrij verkeer van de televisieprogramma's tussen de lidstaten;
  • bevorderen van de productie en de verspreiding van Europese audiovisuele werken (met vaststelling van een minimumuitzendingsquotum voor Europese werken en die van onafhankelijke producenten);
  • vaststellen van de basisnormen op het gebied van televisiereclame;
  • waarborgen van de bescherming van minderjarigen en recht van weerwoord.

EVALUATIE

De Maltese wetgeving op omroepgebied, die gebaseerd is op de "Broadcasting Act 1991", is in grote lijnen in overeenstemming met het acquis communautaire op audiovisueel gebied. Er zijn verschillen met betrekking tot de maatregelen ter bevordering van Europese en onafhankelijke producties en door de wijzigingen die sinds 1997 in het acquis communautaire zijn aangebracht. Malta zal derhalve inspanningen moeten leveren om zijn wetgeving in deze sectoren in overeenstemming met de communautaire wetgeving te brengen.

De televisiesector heeft een uitbreiding gekend als gevolg van de goedkeuring van twee particuliere omroepen in 1997. In 1998 waren er vijf nationale televisieomroepen, waarvan twee die uitsluitend via de kabel uitzenden, en een kabeltelevisiedienst met 52 zenders.

De "Broadcasting Authority" is het Maltese orgaan dat verantwoordelijk is voor de toepassing van de wetgeving, de goedkeuringsvoorwaarden alsook het toezicht op de naleving ervan.

In juni 2000 heeft het parlement een herziening van de omroepwet van 1991 goedgekeurd die in overeenstemming is met het acquis communautaire. Op het gebied van jurisdictie, bevordering van Europese en onafhankelijke werken, bescherming van minderjarigen en reclame moeten nog uitvoeringsdecreten worden goedgekeurd. De Maltese autoriteiten hebben ook verzekerd dat de door Malta in het kader van de WTO en de GATS aangegane verbintenissen de aanpassing aan het acquis communautaire niet zullen verhinderen. De administratieve structuren lijken de toepassing van het acquis op cultureel en audiovisueel gebied mogelijk te maken.

Malta heeft in 2001 ingevolge de goedkeuring van de omroepwet zijn wetgeving in overeenstemming gebracht met de richtlijn "televisie zonder grenzen" alsmede met de overeenkomst van de Raad van Europa inzake grensoverschrijdende televisie en het protocol tot wijziging daarvan, dat het in oktober 2000 heeft goedgekeurd. Malta heeft daardoor zijn wetgeving grotendeels aan het acquis communautaire op audiovisueel gebied aangepast.

De Maltese radio- en televisieautoriteit heeft in oktober 2001 de lijst met de grote evenementen gepubliceerd, waarvan de publieke uitzending moet worden gegarandeerd, overeenkomstig de bevoegdheden die haar zijn toegekend krachtens de omroepverordening van 2000 (bevoegdheid van de rechtbanken en Europese samenwerking).

Op cultureel gebied is de wet inzake het erfgoed, die een versterking van de besluitvormings- en operationele beheerscapaciteiten in de sector beoogt, in april 2002 door het parlement aangenomen. De Maltese regering heeft ook maatregelen genomen met het oog op de deelname aan het programma Cultuur 2000 vanaf 2003.

De aanbevelingen betreffende het nationale culturele beleid zijn in de vorm van een Witboek gepresenteerd en worden sinds 2001 ten uitvoer gelegd. Malta heeft zijn nationale strategie terzake echter nog niet goedgekeurd en moet zijn besluitvormings- en beheerscapaciteit in de sector van het cultureel erfgoed versterken.

Tot slot concludeert het verslag van 2003 van de Commissie dat Malta voldoet aan de uit de toetredingsonderhandelingen voortvloeiende eisen op het gebied van het audiovisueel en cultureel beleid.

Laatste wijziging: 13.01.2004

Top