Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cyprus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Cyprus

1) REFERENTIES

Verslag van de Commissie COM(1998)710 def. [Niet verschenen in het Publicatieblad];

Verslag van de Commissie COM(1999)502 def. [Niet verschenen in het Publicatieblad];

Verslag van de Commissie COM(2000)702 def. [Niet verschenen in het Publicatieblad];

Verslag van de Commissie COM(2001)700 def. - SEC(2001) 1745 [Niet verschenen in het Publicatieblad];

Verslag van de Commissie, COM(2002) 700 def. - SEC(2002) 1400 [Niet verschenen in het Publicatieblad];

Monitoringverslag van de Commissie COM(2003) 675 def. - SEC(2003) 1202 [Niet verschenen in het Publicatieblad].

Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

De Cypriotische wetgeving is sinds 1989 in overeenstemming met het acquis communautaire. Toch zijn nog maatregelen nodig met het oog op de in het acquis in 1997 aangebrachte wijzigingen. De bevoegde autoriteiten hebben toegezegd de nationale voorschriften zo spoedig mogelijk met de communautaire wetgeving in overeenstemming te brengen.

In het verslag van oktober 1999 werd onderstreept dat de Cypriotische wetgeving in overeenstemming was met het acquis, en werd aangedrongen op de omzetting van definities en op aanpassingen op het gebied van reclame, telemarketing en de radio-omroep.

Het verslag van november 2000 gaf aan dat Cyprus aanzienlijke vooruitgang had geboekt en dat de wetgeving betreffende de audiovisuele sector totaal in overeenstemming was met het acquis communautaire.

Uit het verslag van november 2001 bleek dat Cyprus voortging zijn wetgeving op cultureel en audiovisueel terrein aan te passen aan het acquis communautaire.

Het verslag van oktober 2002 vermeldde dat de situatie op het gebied van het audiovisueel beleid zich sinds het laatste verslag op bevredigende wijze had ontwikkeld.

Het verslag van november 2003 onderstreept de maatregelen die Cyprus nog moet nemen om de aanpassing aan het acquis te voltooien.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Op audiovisueel gebied bestaat het communautair acquis in het verstrekken en vrij verkeer van audiovisuele diensten in de Europese Unie alsook in de bevordering van de Europese programma-industrie in het kader van de interne markt. Dit acquis is vervat in de richtlijn " Televisie zonder grenzen ", die van toepassing is op alle zenders, ongeacht de toegepaste transmissiemethode (ether, satelliet, kabel) en hun statuut van openbare of particuliere onderneming, en bevat de basisregels betreffende grensoverschrijdende uitzendingen. Op dit terrein zijn de belangrijkste punten:

  • waarborgen van het vrije verkeer van de televisieprogramma's tussen lidstaten;
  • bevorderen van de productie en de verspreiding van Europese audiovisuele werken (met vaststelling van een quotaminimum voor de uitzending van Europese werken en werken van onafhankelijke producenten);
  • vaststellen van basisnormen op het gebied van televisiereclame;
  • waarborgen van de bescherming van minderjarigen en recht van weerwoord.

De Europese overeenkomst tussen de Europese Unie en Cyprus voorziet in samenwerking ter bevordering en modernisering van de audiovisuele industrie, en harmonisering van de regelgevende aspecten van het audiovisueel beleid.

EVALUATIE

In februari 2000 is de Cypriotische wetgeving op audiovisueel terrein gewijzigd en verder aangepast aan het acquis. De administratieve capaciteit en de bevoegdheden van de met radio en televisie belaste instantie zijn op deze wijze versterkt.

Zoals in het verslag van de Commissie wordt opgemerkt is Cyprus in 2001 zijn administratieve capaciteit verder blijven versterken om de radio- en televisiewet te kunnen toepassen. De voor radio en televisie verantwoordelijke instantie (CRTA) heeft haar werkzaamheden voor het voetlicht gebracht.

In 2002 heeft de CRTA in verband met de aanpassing aan de bepalingen van de richtlijn "Televisie zonder grenzen" criteria vastgesteld om te bepalen welke evenementen van groot belang voor het Cypriotische publiek dienen te worden geacht en heeft deze instantie een lijst van dergelijke evenementen opgesteld. De CRTA heeft voorts een verslag opgesteld over de naleving door de Cypriotische omroeporganisaties van de wettelijke bepalingen inzake de reservering van het merendeel van de zendtijd voor Europese audiovisuele producties. Volgens het verslag leven alle nationale gratis zenders de desbetreffende wetgeving na. Bovendien heeft de CRTA zich bijzonder doortastend getoond in verband met kwesties zoals de bescherming van minderjarigen tegen mogelijke schadelijke inhoud van programma's.

Cyprus heeft het protocol bij de Overeenkomst van de Raad van Europa inzake grensoverschrijdende televisie geratificeerd. Voorts heeft het maatregelen genomen om te kunnen deelnemen aan de communautaire programma's MEDIA Plus et Media-Opleiding (es de en fr) m.i.v. 2003.

Het verslag van 2003 wijst erop dat Cyprus nog enkele wijzigingen van juridische aard moet aanbrengen om de aanpassing aan het acquis communautaire te voltooien. De capaciteit voor de tenuitvoerlegging van het acquis op audiovisueel gebied wordt toereikend geacht. De Cypriotische autoriteiten moeten echter de regulerende instantie blijven versterken met het oog op een passende controle van alle zenders.

Op cultureel gebied voldoet Cyprus aan de vereiste criteria voor deelname aan de communautaire activiteiten.

Laatste wijziging: 08.01.2004

Top