Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Slovenië

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Slovenië

1) REFERENTIES

Advies van de Commissie COM (97) 2010 def. [Niet verschenen in het Publicatieblad];

Verslag van de Commissie COM (98) 709 def. [Niet verschenen in het Publicatieblad];

Verslag van de Commissie COM (1999) 512 def.[Niet verschenen in het Publicatieblad];

Verslag van de Commissie COM (2000) 712 def.[Niet verschenen in het Publicatieblad];

Verslag van de Commissie COM (2001) 701 def. - SEC (2001) 1755 [Niet verschenen in het Publicatieblad];

Verslag van de Commissie COM(2002) 700 def. - SEC(2002) 1411 [Niet verschenen in het Publicatieblad];

Follow-up-verslag van de Commissie COM(2003) 675 def. - SEC(2003) 1208 [Niet verschenen in het Publicatieblad].

Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

In haar advies van juli 1997 heeft de Europese Commissie gesteld dat, indien de nodige wettelijke maatregelen worden genomen binnen het vastgestelde tijdsbestek en deze vergezeld gaan van de vereiste structurele aanpassing van de sector, Slovenië in staat moest zijn om op middellange termijn te voldoen aan de voorwaarden die in de Europese Unie aan de audiovisuele sector worden opgelegd.

In het verslag van november 1998 werd evenwel geconcludeerd dat op dit gebied slechts weinig vooruitgang was geboekt en dat de Sloveense wetgeving nog steeds niet in overeenstemming was met het communautair acquis.

In diezelfde zin werd in het verslag van oktober 1999 aangegeven dat Slovenië in deze sector geen vooruitgang van betekenis had geboekt.

In haar verslag van november 2000 gaf de Commissie aan dat Slovenië geen vooruitgang had geboekt sinds 1999.

Het verslag van november 2001 constateerde dat door Slovenië belangrijke inspanningen waren geleverd op het gebied van de audiovisuele sector. Volgens het verslag was een goed niveau van overeenstemming met het acquis bereikt.

Het verslag van oktober 2002 wees erop dat Slovenië sinds het laatste verslag enige vooruitgang had geboekt bij de aanpassing van zijn wetgeving aan het acquis op audiovisueel gebied.

Het verslag van november 2003 wijst erop dat Slovenië in hoofdzaak voldoet aan de verplichtingen en eisen die voortvloeien uit de toetredingsonderhandelingen die op audiovisueel gebied zijn gevoerd.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Het acquis in de audiovisuele sector is er, in de context van de interne markt, op gericht de levering en het vrije verkeer van audiovisuele diensten binnen de Europese Unie te bewerkstelligen en de Europese programma-industrie te bevorderen. De richtlijn " Televisie zonder grenzen ", die van toepassing is op alle omroepen, ongeacht de wijze van transmissie (terrestrisch, per satelliet of per kabel) of de particuliere dan wel publieke aard ervan, bevat dit acquis en legt de basisregels voor grensoverschrijdende omroep vast. De hoofdpunten daarvan zijn:

  • garanderen van het vrije verkeer van televisieomroep in alle lidstaten;
  • bevorderen van de productie en distributie van Europese audiovisuele werken (door het vastleggen van een minimumaandeel van Europese werken en werken van onafhankelijke producenten in de omroeptijd);
  • vaststellen van basisnormen op het gebied van televisiereclame;
  • voorzien in de bescherming van minderjarigen en het recht van antwoord.

De Europa-overeenkomst tussen de Europese Unie en Slovenië voorziet in samenwerking op het gebied van bevordering en modernisering van de audiovisuele industrie en de harmonisatie van de regelgevingsaspecten van het audiovisueel beleid.

De richtlijn "Televisie zonder grenzen" maakt deel uit van de lijst van maatregelen die de Midden- en Oost-Europese landen moeten nemen in een eerste fase als omschreven in het Witboek betreffende de landen van Midden- en Oost-Europa en de interne markt (1995).

EVALUATIE

Op audiovisueel gebied is de nationale omroepraad geïntegreerd in het agentschap voor telecommunicatie en radio en televisie dat in juli 2001 is opgericht. Het noodzakelijke materieel en personeel moeten ter beschikking van het agentschap en de raad worden gesteld.

De mediawet en de wijzigingen op de omroepwet, die tot doel hebben de Sloveense wetgeving aan te passen aan de richtlijn "Televisie zonder grenzen", zijn in april 2001 respectievelijk in september 2001 goedgekeurd. In december 2001 zijn twee decreten goedgekeurd: een met betrekking tot de methode en de criteria voor de opstelling van de lijst met de belangrijkste evenementen waarvan de publieke uitzending moet worden gegarandeerd en een tot vaststelling van de criteria en de voorwaarden voor de vaststelling van Sloveense audiovisuele werken.

De Sloveense wetgeving is bijgevolg grotendeels aan het acquis op audiovisueel gebied aangepast. De mediawet moet vóór de toetreding echter nog op enige punten worden verfijnd, met name wat betreft de omschrijving van Europese audiovisuele werken en de aan bepaalde lokale en regionale zenders toegekende ontheffing van de verplichting om Europese werken uit te zenden. Bovendien zijn nog niet alle uitvoeringsbepalingen goedgekeurd, waarin in de mediawet wordt voorzien.

Een departement media en audiovisuele cultuur is in het ministerie van Cultuur opgericht. Het is belast met het toezicht en de administratieve controle, alsook met de opstelling en de tenuitvoerlegging van de wettelijke bepalingen op het gebied van de media en de audiovisuele sector. Het controleert de tenuitvoerlegging van de mediawet. Het personeel waarover het beschikt (drie personen en een onafhankelijke inspecteur) blijt echter zeer ontoereikend.

In juni 1999 heeft Slovenië de Europese Overeenkomst inzake grensoverschrijdende televisie, alsook het protocol tot wijziging ervan, geratificeerd.

Slovenië heeft maatregelen genomen met het oog op de deelname aan de communautaire programma's Media Plus en Media Opleiding (es de en fr)vanaf 2003.

In 2003 is de Sloveense wetgeving grotendeels in overeenstemming met het acquis communautaire op audiovisueel gebied. De Commissie wijst er evenwel op dat Slovenië de maatregelen houdende tenuitvoerlegging van de aan bepaalde lokale zenders toegestane afwijking nader zal moeten uitwerken. Voorts zal Slovenië zijn administratieve capaciteit moeten verbeteren.

Op het gebied van cultuur is Slovenië in januari 2002 begonnen actief deel te nemen aan het programma Cultuur 2000.

Laatste wijziging: 20.01.2004

Top