Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Slowakije

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Slowakije

1) REFERENTIES

Advies van de Commissie COM (97) 2004 def [Niet verschenen in het Publicatieblad];

Verslag van de Commissie COM (98) 703 def [Niet verschenen in het Publicatieblad];

Verslag van de Commissie COM (99) 511 def [Niet verschenen in het Publicatieblad];

Verslag van de Commissie COM (2000) 711 def [Niet verschenen in het Publicatieblad];

Verslag van de Commissie COM (2001) 700 def. - SEC (2001) 1754 [Niet verschenen in het Publicatieblad];

Verslag van de Commissie COM (2002) 700 def. - SEC(2002) 1410 [Niet verschenen in het Publicatieblad].

Follow-upverslag van de Commissie COM(2003) 675 def. - SEC(2003) 1209 [Niet verschenen in het Publicatieblad].

Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

In haar advies van juli 1997 had de Europese Commissie gesteld dat er meer informatie nodig was over de ontwikkeling van de wetgeving voor de Slowaakse audiovisuele sector. Als voldoende snel werd gewerkt aan de nodige wettelijke maatregelen en als de nodige structurele aanpassingen worden doorgevoerd, kon naar het oordeel van de Commissie evenwel worden verwacht dat Slowakije op middellange termijn aan de eisen van de Europese Unie voor de audiovisuele sector zou voldoen.

In haar verslag van november 1998 concludeerde de Commissie dat verdere vooruitgang moest worden geboekt op het gebied van de aanpassing van de audiovisuele wetgeving aan het acquis.

Het verslag van oktober 1999 onderstreepte dat in de sector geen vooruitgang was geboekt en dat de Slowaakse wetgeving nog steeds niet in overeenstemming was met het acquis communautaire.

Het verslag van november 2000 gaf aan dat Slowakije zijn wetgeving algemeen aan het acquis communautaire had aangepast.

Het verslag van november 2001 constateerde dat aanzienlijke vooruitgang was geboekt op het gebied van de audiovisuele sector en cultuur.

Het verslag van oktober 2002 maakt melding van constante vooruitgang in Slowakije op audiovisueel en cultureel gebied.

Het verslag van november 2003 onderstreept dat Slowakije voldoet aan de toezeggingen en vereisten die voortvloeien uit de toetredingsonderhandelingen op het gebied van de audiovisuele sector en cultuur. Bij zijn toetreding kan het betreffende acquis communautaire dan ook onmiddellijk in werking treden.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Het acquis in de audiovisuele sector is er, in de context van de interne markt, op gericht de levering en het vrije verkeer van audiovisuele diensten binnen de Europese Unie te bewerkstelligen en de Europese programma-industrie te bevorderen. De richtlijn " Televisie zonder grenzen ", die van toepassing is op alle omroepen, ongeacht de wijze van transmissie (terrestrisch, per satelliet of per kabel) of de particuliere dan wel publieke aard ervan, bevat dit acquis en legt de basisregels voor grensoverschrijdende omroep vast. De hoofdpunten daarvan zijn:

  • garanderen van het vrije verkeer van televisieomroep in alle lidstaten;
  • bevorderen van de productie en distributie van Europese audiovisuele werken (door het vastleggen van een minimumaandeel van Europese werken en werken van onafhankelijke producenten in de omroeptijd);
  • vaststellen van basisnormen op het gebied van televisiereclame;
  • voorzien in de bescherming van minderjarigen en het recht van antwoord.

De Europa-overeenkomst tussen de Europese Unie en Slowakije voorziet in samenwerking op het gebied van bevordering en modernisering van de audiovisuele industrie en de harmonisatie van de regelgevingsaspecten van het audiovisueel beleid.

De richtlijn "Televisie zonder grenzen" maakt deel uit van de lijst van maatregelen die de Midden- en Oost-Europese landen moeten nemen in een eerste fase als omschreven in het Witboek betreffende de landen van Midden- en Oost-Europa en de interne markt (1995).

EVALUATIE

Het wettelijk kader voor de audiovisuele sector is vastgelegd in de Slowaakse televisiewet uit 1991 en de wet inzake radio- en televisieomroep uit 1991. In eerstgenoemde wet is een einde gemaakt aan het staatsmonopolie en zijn basisvoorschriften, rechten en regelingen voor radio- en televisieomroep en voor de betrokken organisaties vastgesteld, terwijl bij laatstgenoemde wet de omroepraad is ingevoerd, die beslist over de toekenning van zendvergunningen. In mei 1998 werd een amendement op de wet op de audiovisuele sector van kracht, dat een minimumpercentage aan audiovisuele werken uit de Europese Unie en Slowakije in de omroepprogramma's aanbeveelt.

De goedkeuring van een nieuwe omroepwet in 2000 heeft Slowakije in staat gesteld zijn wetgeving aan het acquis communautaire aan te passen. Ingevolge een wijziging in april 2001 heeft Slowakije zijn wetgeving aangepast aan de bepalingen van de richtlijn " Televisie zonder grenzen ".

Een wijziging van de omroepwet is in mei 2002 van kracht geworden. Zij beoogt de oplossing van een procedureprobleem dat in de praktijk de omroepraad verhinderde in geval van beroep sancties op te leggen. Wat de administratieve capaciteiten betreft, is het personeel van de omroepraad in 2002 versterkt. De begroting 2002 van de Raad is ook verhoogd.

Het protocol tot wijziging van de Overeenkomst van de Raad van Europa inzake grensoverschrijdende televisie is in oktober 2000 geratificeerd. De administratieve capaciteit van de omroepraad en op cultureel gebied in het algemeen moet worden versterkt.

Slowakije heeft maatregelen genomen met het oog op de deelname aan de communautaire programma's Media Plus en Media Opleiding (es de en fr)vanaf 2003.

Op cultureel gebied is het besluit van de associatieraad dat Slowakije in staat stelt om vanaf 2001 ten volle deel te nemen aan het programma Cultuur 2000 in oktober 2001 genomen. De administratieve middelen voor het beheer van het programma moeten worden versterkt. In de periode 2001-2002 heeft de Slowaakse Republiek haar administratieve capaciteiten op dit gebied geleidelijk versterkt. In 2003 voldoet de Slowaakse wetgeving op cultureel gebied aan de eisen die voortvloeien uit de toetredingsonderhandelingen.

Laatste wijziging: 15.01.2004

Top