Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tsjechische Republiek

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Tsjechische Republiek

1) REFERENTIES

Advies van de Commissie COM(97) 2009 def [Niet verschenen in het Publicatieblad];

Verslag van de Commissie COM(98) 708 def [Niet verschenen in het Publicatieblad];

Verslag van de Commissie COM(1999) 503 def [Niet verschenen in het Publicatieblad];

Verslag van de Commissie COM(2000) 703 def [Niet verschenen in het Publicatieblad];

Verslag van de Commissie COM (2001) 700 def. - SEC (2001) 1746 [Niet verschenen in het Publicatieblad];

Verslag van de Commissie COM (2002) 700 def. - SEC(2002) 1402 [Niet verschenen in het Publicatieblad];

Monitoringverslag van de Commissie COM(2003) 675 def. - SEC(2003) 1200 [Niet verschenen in het Publicatieblad].

Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

In haar advies van juli 1997 was de Europese Commissie van mening dat Tsjechië met grote inzet en op gecoördineerde wijze zou moeten werken aan de aanpassing van zijn regelgeving en industriële structuur om op middellange termijn te kunnen voldoen aan de eisen van de Europese Unie voor de audiovisuele sector.

Het verslag van november 1998 sloot aan bij deze eerste evaluatie, maar onderstreepte dat er op dit gebied geen vooruitgang was geboekt.

Het verslag van oktober 1999 bevatte geen noemenswaardige nieuwe feiten; verklaard werd namelijk dat er geen vooruitgang was geboekt op het gebied van de wetgeving betreffende de audiovisuele sector.

Het verslag van november 2000 gaf aan dat de Tsjechische Republiek slechts beperkte vooruitgang had geboekt.

Het verslag van november 2001 onderstreepte de belangrijke inspanningen die door de Tsjechische Republiek in de audiovisuele sector waren geleverd. Er moest echter nog verdere vooruitgang worden geboekt.

Het verslag van oktober 2002 wees erop dat sinds het laatste verslag geen grote ontwikkelingen in de audiovisuele sector hadden plaatsgevonden.

Het verslag van november 2003 concludeert dat de Tsjechische Republiek voldoet aan de meeste toetredingscriteria op het gebied van het audiovisueel beleid.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Het acquis in de audiovisuele sector is er, in de context van de interne markt, op gericht de levering en het vrije verkeer van audiovisuele diensten binnen de Europese Unie te bewerkstelligen en de Europese programma-industrie te bevorderen. De richtlijn " Televisie zonder grenzen ", die van toepassing is op alle omroepen, ongeacht de wijze van transmissie (terrestrisch, per satelliet of per kabel) of de particuliere dan wel openbare aard ervan, bevat dit acquis en legt de basisregels voor grensoverschrijdende omroep vast. De hoofdpunten daarvan zijn:

  • garanderen van het vrije verkeer van televisieomroep in alle lidstaten;
  • bevorderen van de productie en distributie van Europese audiovisuele werken (door het vastleggen van een minimumaandeel van Europese werken en werken van onafhankelijke producenten in de omroeptijd);
  • vaststellen van basisnormen op het gebied van televisiereclame;
  • voorzien in de bescherming van minderjarigen en het recht van antwoord.

De Europa-overeenkomst tussen de Europese Unie en Tsjechië voorziet in samenwerking op het gebied van de bevordering en modernisering van de audiovisuele industrie en de harmonisatie van regelgevingsaspecten van het audiovisueel beleid.

De richtlijn "Televisie zonder grenzen" maakt deel uit van de lijst van maatregelen die de Midden- en Oost-Europese landen moeten nemen in een eerste fase als omschreven in het Witboek betreffende de landen van Midden- en Oost-Europa en de interne markt (1995).

EVALUATIE

De Tsjechische audiovisuele wetgeving beantwoordt niet aan de communautaire eisen, in het bijzonder de richtlijn " Televisie zonder grenzen ". De Tsjechische Republiek heeft een perswet goedgekeurd waarin het recht van antwoord is vastgelegd. De omroepwet, die in juli 2001 van kracht is geworden, heeft de Tsjechische Republiek in staat gesteld haar wetgeving grotendeels aan het acquis communautaire op audiovisueel gebied aan te passen. Sommige punten moeten echter nog worden verfijnd, met name wat betreft de technische aanpassing van de subsidiariteitscriteria.

De capaciteit van de omroepraad is versterkt. Zijn begroting is verhoogd en de informatisering van zijn administratie kan de oprichting van een controlesysteem voor de bevordering van Europese werken mogelijk maken. Bovendien stelt de wet tot regeling van de reclame, die in juni 2002 van kracht is geworden, de verantwoordelijkheden van deze raad op het gebied van de controle van de reclame vast.

Volgens de Tsjechische autoriteiten wijst alles erop dat alle nationale televisie-omroeporganen in 2002 aan hun verplichtingen ten aanzien van de bevordering van Europese en onafhankelijke werken zullen voldoen.

De Commissie merkt in haar verslag van 2002 echter op dat het voorgaande jaar is gekenmerkt door een gebrek aan transparantie en stabiliteit wat de eigendom en de controle van de commerciële televisiestations betreft. Deze situatie heeft geleid tot een nieuw geschil dat door de internationale arbitragehoven moet worden beslecht.

In mei 1999 heeft de Tsjechische Republiek de Overeenkomst van de Raad van Europa betreffende de grensoverschrijdende omroep, zoals gewijzigd bij het protocol van september 1998, ondertekend. Zij wordt aangemoedigd om de overeenkomst te ratificeren.

Sinds januari 2003 komt de Tsjechische Republiek in aanmerking voor financiering uit hoofde van de programma's MEDIA Plus en MEDIA Opleiding (es de en fr)voor de ontwikkeling, de distributie en de promotie van Tsjechische werken, alsmede voor opleidingsacties.

In 2003 is de wetgeving van de Tsjechische Republiek grotendeels in overeenstemming gebracht met het acquis communautaire op audiovisueel gebied. Er moeten echter nog wijzigingen van technische aard in de omroepwet worden aangebracht, met name wat de secundaire criteria voor de vaststelling van de rechtspraak betreft. Verder moet de nieuwe omroepraad zijn inspanningen richten op de vaststelling van een stabiel, transparant en doeltreffend regelgevend kader.

Op cultureel gebied beoogt het in 1999 door de regering goedgekeurde concept voor het cultureel beleid in de Tsjechische Republiek rekening te houden met de Europese beginselen om de integratie van de Tsjechische Republiek in de Europese culturele structuren te vergemakkelijken.

Aldus is het besluit van de associatieraad dat de Tsjechische Republiek in staat stelt om vanaf 2002 ten volle deel te nemen aan het programma Cultuur 2000 in oktober 2001 genomen. Sindsdien wordt de tenuitvoerlegging van dit Tsjechisch cultureel concept voortgezet en de regering heeft sommige elementen gewijzigd, geconsolideerd en omgezet in haar "oriëntatiedocument over het cultureel beleid".

Tenslotte is in juli 2000 een wet inzake de bescherming van musea en verzamelingen van kracht geworden.

In 2003 onderstreept het verslag van de Commissie dat de Tsjechische Republiek voldoet aan de eisen betreffende de deelname aan de communautaire activiteiten op cultureel gebied.

Laatste wijziging: 15.01.2004

Top