Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Polen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Polen

1) REFERENTIES

Advies van de Commissie COM(1997) 2002 def [Niet verschenen in het Publicatieblad];

Verslag van de Commissie COM(1998) 701 def [Niet verschenen in het Publicatieblad];

Verslag van de Commissie COM(1999) 509 def [Niet verschenen in het Publicatieblad];

Verslag van de Commissie COM(2000) 709 def [Niet verschenen in het Publicatieblad];

Verslag van de Commissie COM (2001) 700 def. - SEC (2001) 1752 [Niet verschenen in het Publicatieblad];

Verslag van de Commissie COM (2002) 700 def. - SEC(2002) 1408 [Niet verschenen in het Publicatieblad];

Monitoringverslag van de Commissie COM(2003) 675 def. - SEC(2003) 1207 [Niet verschenen in het Publicatieblad].

Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

In haar advies van juli 1997 gaf de Europese Commissie als haar mening te kennen dat, mits de inspanningen om het juridische kader aan te passen werden volgehouden en de vereiste structurele aanpassingen plaatsvonden, Polen in staat zou zijn om op middellange termijn te voldoen aan de eisen van de Europese Gemeenschap voor de audiovisuele sector.

In het verslag van 1998 werd deze eerste evaluatie in grote lijnen bevestigd.

In het verslag van oktober 1999 werd daarentegen onderstreept dat op dit gebied beperkte vooruitgang was geboekt en werd gewezen op de zorgwekkende achterstand in andere sectoren.

Het verslag van november 2000 wees erop dat veel vooruitgang was geboekt, maar dat de Poolse wetgeving nog niet volledig in overeenstemming met het acquis communautaire was.

Het verslag van november 2001 gaf aan dat weinig vooruitgang was geboekt op het gebied van de audiovisuele sector en cultuur.

Het verslag van oktober 2002 wees erop dat geen nieuwe wetgevende aanpassing aan het acquis op audiovisueel gebied had plaatsgevonden. Er was evenmin vooruitgang geboekt wat de administratieve capaciteiten betreft.

Het verslag van november 2003 benadrukt het feit dat Polen slechts gedeeltelijk voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit de toetredingsonderhandelingen op het gebied van het audiovisueel beleid. Het dreigt met name niet in staat te zijn het acquis bij toetreding toe te passen, als het niet snel maatregelen neemt om de vertraging bij de wijziging van de omroepwet in te halen. Op cultureel gebied daarentegen is de Poolse wetgeving in overeenstemming met het acquis communautaire.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Het acquis in de audiovisuele sector is er, in de context van de interne markt, op gericht de levering en het vrije verkeer van audiovisuele diensten binnen de Europese Unie te bewerkstelligen en de Europese programma-industrie te bevorderen. De richtlijn " Televisie zonder grenzen ", die van toepassing is op alle omroepen, ongeacht de wijze van transmissie (terrestrisch, per satelliet of per kabel) of de particuliere dan wel openbare aard ervan, bevat dit acquis en legt de basisregels voor grensoverschrijdende omroep vast. De hoofdpunten daarvan zijn:

  • garanderen van het vrije verkeer van televisieomroep in alle lidstaten;
  • bevorderen van de productie en distributie van Europese audiovisuele werken (door het vastleggen van een minimumaandeel van Europese werken en werken van onafhankelijke producenten in de omroeptijd);
  • vaststellen van basisnormen op het gebied van televisiereclame;
  • voorzien in de bescherming van minderjarigen en het recht van antwoord.

De Europa-overeenkomst tussen de Europese Unie en Polen voorziet in samenwerking op het gebied van bevordering en modernisering van de audiovisuele industrie en de harmonisatie van regelgevingsaspecten van het audiovisueel beleid.

De richtlijn "Televisie zonder grenzen" maakt deel uit van de lijst van maatregelen die de Midden- en Oost-Europese landen moeten nemen in een eerste fase als omschreven in het Witboek betreffende de landen van Midden- en Oost-Europa en de interne markt (1995).

EVALUATIE

Op audiovisueel gebied zijn veel aspecten van de Poolse wetgeving in overeenstemming met het acquis sinds de goedkeuring in 2000 van de wet tot wijziging van de omroepwet. Er zijn echter nieuwe wijzigingen nodig voor de kwesties in verband met de criteria voor de rechtspraak, de bevordering van Europese en onafhankelijke werken, de grote evenementen, de omschrijving van Europese werken en het beginsel van liberalisering van de kapitalen. De nieuwe wetgeving is nog niet aangenomen.

Polen heeft in oktober 2000 het protocol van de Overeenkomst van de Raad van Europa inzake grensoverschrijdende televisie geratificeerd.

De administratieve capaciteit wordt over het algemeen voldoende geacht. Polen moet echter de nationale omroepraad versterken, met name met het oog op de controle van de naleving van de nieuwe regels (bijvoorbeeld computerapparatuur voor de controle van de verplichte programmaquota's). De begroting voor 2001 was wegens begrotingsproblemen drastisch verminderd, maar is in 2002 opnieuw verhoogd.

Een memorandum van overeenstemming voor de deelname van Polen aan de communautaire programma's MEDIA Plus en MEDIA Opleiding (es de en fr)is in juni 2002 ondertekend en is op 1 januari 2002 van kracht geworden.

Het verslag van de Commissie van 2003 onderstreept dat Polen zijn kaderwetgeving (omroepwet) nog moet aanpassen wat betreft de criteria voor de rechtspraak, de omschrijving van Europese werken, bepaalde aspecten van de bevordering van Europese en onafhankelijke werken, de toegang tot grote evenementen en het beginsel van liberalisering van de kapitalen. De administratieve capaciteit voor de tenuitvoerlegging van het acquis op het gebied van het audiovisueel beleid wordt over het algemeen toereikend geacht. De nationale omroepraad moet echter nog worden versterkt om de naleving van de nieuwe regels doeltreffend te kunnen controleren.

Tenslotte is de Commissie van mening dat Polen niet in staat dreigt te zijn het acquis bij toetreding toe te passen, als het niet snel maatregelen neemt om de vertraging bij de wijziging van de omroepwet in te halen.

Op cultureel gebied heeft de associatieraad in oktober 2001 een besluit genomen om Polen in staat te stellen vanaf 2001 ten volle deel te nemen aan het communautaire programma Cultuur 2000. Het verslag 2002 van de Commissie wijst erop dat enkele veranderingen op het niveau van de organisatie van het cultureel contactpunt en de versterking van zijn personeel zijn doorgevoerd. Dit contactpunt bevindt zich thans in het ministerie van Cultuur. In 2003 geeft het verslag van de Commissie aan dat Polen aan de eisen met betrekking tot de deelname aan de communautaire activiteiten op cultureel gebied voldoet.

Laatste wijziging: 13.01.2004

Top