Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Litouwen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Litouwen

1) REFERENTIES

Advies van de Commissie COM(97) 2007 def. [Niet verschenen in het Publicatieblad];

Verslag van de Commissie COM(98) 706 def. [Niet verschenen in het Publicatieblad];

Verslag van de Commissie COM(99) 507 def. [Niet verschenen in het Publicatieblad];

Verslag van de Commissie COM(2000) 707 def. [Niet verschenen in het Publicatieblad];

Verslag van de Commissie COM(2001) 700 def. SEC (2001) 1750 def [Niet verschenen in het Publicatieblad];

Verslag van de Commissie COM(2002) 700 def. - SEC(2002) 1406 [Niet verschenen in het Publicatieblad];

Monitoringverslag van de Commissie COM(2003) 675 def. - SEC(2003) 1204 [Niet verschenen in het Publicatieblad].

Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

In haar advies van juli 1997 was de Europese Commissie van mening dat er meer informatie nodig was over de ontwikkeling van de situatie op wetgevingsgebied. In de veronderstelling dat de vereiste wetgevingsmaatregelen met voldoende spoed zouden worden genomen en met de nodige structurele aanpassingen van de audiovisuele industrie gepaard zouden gaan was de Commissie eveneens van mening dat Litouwen op middellange termijn in staat zou zijn aan de desbetreffende eisen van de Europese Gemeenschap te voldoen.

In het verslag van november 1998 werd vastgesteld dat op dit gebied volstrekt geen belangrijke vooruitgang was geboekt, met name wat betreft de omzetting van het acquis communautaire.

Uit het verslag van oktober 1999 bleek dat met uitzondering van de tabaksreclame het acquis communautaire nog niet was omgezet.

Het verslag van november 2000 onderstreepte dat door Litouwen aanzienlijke vooruitgang was geboekt.

Het verslag van november 2001 gaf de significante vooruitgang aan die op het gebied van de aanpassing van de audiovisuele wetgeving was geboekt. Er was geen vooruitgang op cultureel gebied geregistreerd.

Het verslag van oktober 2002 onderstreepte dat verdere ontwikkelingen op het gebied van de cultuur en het audiovisueel beleid hadden plaatsgevonden. Daarentegen was geen bijzondere wetgevende vooruitgang geboekt wat het acquis van het audiovisueel beleid betreft.

Het verslag van november 2003 komt tot de conclusie dat Litouwen inzake audiovisueel beleid aan de meeste van de uit de toetredingsonderhandelingen voortvloeiende verplichtingen en eisen voldoet. Het zou dus in staat moeten zijn het acquis vanaf zijn toetreding tot de EU ten uitvoer te leggen.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Het acquis in de audiovisuele sector is er, in de context van de interne markt, op gericht de levering en het vrije verkeer van audiovisuele diensten binnen de Europese Unie te bewerkstelligen en de Europese programma-industrie te bevorderen. De richtlijn " Televisie zonder grenzen ", die van toepassing is op alle omroepen, ongeacht de wijze van transmissie (per radiorelaisroute, per satelliet of per kabel) of de particuliere dan wel openbare aard ervan, bevat dit acquis en legt de basisregels voor grensoverschrijdende omroep vast. De hoofdpunten daarvan zijn:

  • garanderen van het vrije verkeer van televisieomroep in alle lidstaten;
  • bevorderen van de productie en distributie van Europese audiovisuele werken (door het vastleggen van een minimumaandeel van Europese werken en werken van onafhankelijke producenten in de omroeptijd);
  • vaststellen van basisnormen op het gebied van televisiereclame;
  • voorzien in de bescherming van minderjarigen en het recht van antwoord.

De Europa-overeenkomst tussen de Europese Unie en Litouwen voorziet in samenwerking op het gebied van bevordering en modernisering van de audiovisuele industrie en de harmonisatie van regelgevingsaspecten van het audiovisueel beleid.

De richtlijn "Televisie zonder grenzen" maakt deel uit van de lijst van maatregelen die de Midden- en Oost-Europese landen moeten nemen in een eerste fase als omschreven in het Witboek betreffende de landen van Midden- en Oost-Europa en de interne markt (1995).

EVALUATIE

De wet van 1990 betreffende de pers en de massamedia, de wet van 1995 over communicatie en de wet betreffende de vergunningen voor post- en telecommunicatieactiviteiten vormen het juridisch kader voor de audiovisuele sector.

De voornaamste televisiezender is de Litouwse Staatsmaatschappij voor radio en televisie (LRT), maar daarnaast zijn er nog allerlei particuliere zenders.

De LRT ontvangt overheidssubsidies om de nationale filmproductie en -distributie aan te moedigen.

De bestaande administratieve structuren, zoals de Litouwse Commissie voor radio en televisie, functioneren efficiënt binnen de perken van de vigerende wetgeving. In 1998 zijn vergunningen toegekend aan acht radiozenders en aan negen kabeltelevisiezenders.

De nationale omroepwet is in juni 2000 goedgekeurd en de wet op de voorlichting van het publiek is in augustus en oktober 2000 gewijzigd. Er zijn ook wetten conform het acquis communautaire en betreffende met name de controle op tabak en alcohol en de fundamentele beginselen van de bescherming van de rechten van het kind goedgekeurd. In december 2000 is vooruitgang geboekt op het gebied van de toegang van het publiek tot grote evenementen, de bescherming van minderjarigen, de rechtsbevoegdheid en de bevordering van Europese werken. Sinds de goedkeuring van deze wetten is de Litouwse wetgeving grotendeels in overeenstemming met het acquis communautaire.

In februari 2000 heeft het Litouwse parlement de Europese Overeenkomst inzake grensoverschrijdende televisie geratificeerd. Het protocol is ook geratificeerd.

De Radio- en televisieraad (CRT) is de voornaamste instelling die is belast met de regeling en de controle van de audiovisuele sector. Er is vooruitgang geboekt bij de ontwikkeling van zijn middelen en zijn toezichtprocedures. De Commissie voor radio en televisie houdt zich van haar kant bezig met de regeling van de activiteiten van de commerciële radio- en televisiestations, de kabelnetwerken en de multiplex-straalverbindingen. Bij niet-naleving van de Litouwse normen kunnen sancties worden opgelegd. De uitvoerings- en sanctiebevoegdheden van de commissie voor radio en televisie moeten worden versterkt. De Litouwse autoriteiten moeten hun inspanningen ook richten op de tenuitvoerlegging van de toepassingsteksten en de bewustmaking van het publiek voor de bescherming van minderjarigen.

Litouwen heeft maatregelen genomen met het oog op de deelname aan de communautaire programma's Media Plus en Media Opleiding (es de en fr)vanaf 2003.

Het verslag van 2003 van de Commissie vermeldt dat de wetgeving van Litouwen op audiovisueel gebied in grote lijnen in overeenstemming is met het acquis communautaire. De omzetting van het acquis moet echter nog worden aangevuld met een wijziging van de wet op de administratieve delicten - nodig om passende sancties te kunnen opleggen aan uitzendorganisaties die de wet en de in hun machtiging opgelegde verplichtingen overtreden. Voorts moeten de administratieve-uitvoeringsbevoegdheden worden versterkt, met name door de sancties te verscherpen en de uitvoeringsbevoegdheden van de Commissie voor radio en televisie uit te breiden. Deze laatste moet bovendien efficiënter optreden om de daadwerkelijke uitvoering van het acquis te waarborgen, ook bij de verlening van satellietzendmachtigingen.

Op cultureel gebied is in oktober 2001 het besluit van de associatieraad genomen om Litouwen in staat te stellen vanaf 2001 aan het programma Cultuur 2000 deel te nemen

Laatste wijziging: 13.01.2004

Top