Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Letland

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Letland

1) REFERENTIES

Advies van de Commissie COM(97) 2005 def [Niet verschenen in het Publicatieblad];

Verslag van de Commissie COM(98) 704 def [Niet verschenen in het Publicatieblad];

Verslag van de Commissie COM(99) 506 def [Niet verschenen in het Publicatieblad];

Verslag van de Commissie COM(2000) 706 def [Niet verschenen in het Publicatieblad];

Verslag van de Commissie COM(2001) 700 def. - SEC (2001) 1749 [Niet verschenen in het Publicatieblad];

Verslag van de Commissie COM(2002) 700 def. - SEC(2002) 1405 [Niet verschenen in het Publicatieblad];

Monitoringverslag van de Commissie COM(2003) 675 def. - SEC(2003) 1203 [Niet verschenen in het Publicatieblad].

Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

In haar advies van juli 1997 had de Commissie gesteld dat, mits de noodzakelijke wetswijzigingen voldoende snel werden ingevoerd en gepaard gingen met de vereiste structurele aanpassing in de branche, Letland op middellange termijn aan de eisen van de Europese Unie voor de audiovisuele sector moest kunnen voldoen.

In het verslag van november 1998 concludeerde de Commissie dat Letland op dit gebied enige vooruitgang had geboekt, zoals de vaststelling van een nieuwe radio- en televisiewet. De overeenstemming daarvan met het Gemeenschapsrecht moest echter nog worden geëvalueerd.

Het verslag van oktober 1999 somde de veranderingen op die in Letland in de audiovisuele sector hadden plaatsgevonden. Ondanks de inwerkingtreding van de wijzigingen op de radio- en televisiewet van 1998 moesten nog veel inspanningen worden geleverd om het acquis communautaire over te nemen.

Het verslag van november 2000 wees erop dat Letland zijn wetgeving aan het acquis communautaire bleef aanpassen. De aanpassing moest worden voltooid.

Het verslag van november 2001 onderstreepte de door Letland geboekte vooruitgang op het gebied van de goedkeuring van het acquis communautaire inzake de audiovisuele sector en cultuur.

Het verslag van oktober 2002 wijst erop dat nieuwe ontwikkelingen in de sector hebben plaatsgevonden, met name wat de ontwikkeling van de institutionele structuren betreft. Er is echter geen bijzondere vooruitgang geboekt bij de aanpassing van de wetgeving aan het acquis op het gebied van het audiovisueel beleid.

Het verslag van november 2003 wijst erop dat Letland op audiovisueel grotendeels voldoet aan de uit de toetredingsonderhandelingen voortvloeiende verplichtingen en vereisten. Op cultureel gebied is de Letse wetgeving in overeenstemming gebracht met het acquis communautaire.Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Het acquis in de audiovisuele sector is er, in de context van de interne markt, op gericht de levering en het vrije verkeer van audiovisuele diensten binnen de Europese Unie te bewerkstelligen en de Europese programma-industrie te bevorderen. De richtlijn " Televisie zonder grenzen ", die van toepassing is op alle omroepen, ongeacht de wijze van transmissie (terrestrisch, per satelliet of per kabel) of de particuliere dan wel publieke aard ervan, bevat dit acquis en legt de basisregels voor grensoverschrijdende omroep vast. De hoofdpunten daarvan zijn:

  • garanderen van het vrije verkeer van televisieomroep in alle lidstaten;
  • bevorderen van de productie en distributie van Europese audiovisuele werken (door het vastleggen van een minimumaandeel van Europese werken en werken van onafhankelijke producenten in de omroeptijd);
  • vaststellen van basisnormen op het gebied van televisiereclame;
  • voorzien in de bescherming van minderjarigen en het recht van antwoord.

De Europa-overeenkomst tussen de Europese Unie en Letland voorziet in samenwerking op het gebied van bevordering en modernisering van de audiovisuele industrie en de harmonisatie van de regelgevingsaspecten van het audiovisueel beleid.

De richtlijn "Televisie zonder grenzen" maakt deel uit van de lijst van maatregelen die de Midden- en Oost-Europese landen moeten nemen in een eerste fase als omschreven in het Witboek betreffende de landen van Midden- en Oost-Europa en de interne markt (1995).

EVALUATIE

Het Letlandse juridische kader voor de audiovisuele sector bestond uit de radio- en televisiewet van 1995, de wet inzake de pers en de andere media en de besluiten van de nationale omroepraad.

Een herziening van de huidige wetgeving is in 1997 van start gegaan. De Letlandse regering heeft bij die gelegenheid verklaard dat alle huidige tekortkomingen daarbij zullen worden aangepakt.

Sinds juli 1997 heeft Letland een omroepwet aangenomen, die de Letse wetgeving in overeenstemming moet brengen met de richtlijn "Televisie zonder grenzen". Deze nieuwe wet wordt thans geëvalueerd. Letland moet echter nog een nauwkeurig tijdschema voor de harmonisatie van de wetgeving opstellen. De verbintenis van Letland tot harmonisatie met het acquis in het kader van de toetreding tot de Wereldhandelsorganisatie is positief. Letland heeft ook de Europese overeenkomst inzake grensoverschrijdende televisie bekrachtigd.

Het onafhankelijk toezichthoudend orgaan, de nationale omroepraad, die omroepvergunningen afgeeft en op de naleving van de wetten en voorschriften toeziet, functioneert op doeltreffende wijze.

In november 1998 zijn de wijzigingen op de omroepwet van kracht geworden. Er moeten echter nog veel inspanningen worden geleverd om de wet volledig in overeenstemming te brengen met de richtlijn « Televisie zonder grenzen », met name op het gebied van de definitie van omroep en telewinkelen, jurisdictiecriteria, uitzending van belangrijke evenementen, bevordering van Europese en onafhankelijke werken. Er moeten voldoende personele en financiële middelen ter beschikking van de nationale omroepraad worden gesteld en er moet een onafhankelijk systeem voor toezicht en sancties worden opgericht.

Letland heeft de omroepwet in oktober 1999 gewijzigd.

In 2000 is de rol van de nationale omroepraad verbeterd maar zijn controle- en sanctiebevoegdheden moeten nog worden versterkt.

Er moeten ook inspanningen worden geleverd om de toegang van de openbare omroep tot belangrijke evenementen, de bevordering van Europese en onafhankelijke werken en de regels betreffende de reclame te preciseren. Sinds juni 2001 kan de raad administratieve boetes opleggen. Zijn administratieve capaciteit moet worden versterkt.

Het verslag 2002 van de Commissie wijst erop dat Letland maatregelen heeft genomen ter versterking van het informatiecentrum van de raad die de codificatie, de studie en de evaluatie van de middelen op het gebied van de informatie heeft voltooid. Bovendien onderstreept de Commissie dat de wetgeving van Letland op audiovisueel en cultureel gebied grotendeels in overeenstemming is met het acquis communautaire. De omroepwet moet echter nog worden gewijzigd, met name de bepalingen betreffende de grote evenementen en het percentage uit te zenden Letse muziek. Letland moet ook de zendtijd bekijken die de publieke zenders voor nationale producties moeten reserveren, met het oog op een beter evenwicht van de programma's.

Letland heeft in oktober 2000 het protocol van de Overeenkomst van de Raad van Europa inzake grensoverschrijdende televisie geratificeerd.

Uit het verslag 2003 blijkt dat Letland wijzigingen op zijn omroepwet heeft goedgekeurd met betrekking tot belangrijke evenementen, de uitzending van muziekwerken door omroeporganisaties die onder de bevoegdheid van het land vallen, de uitzending van binnenlandse producties door de openbare omroepen en de uitbreiding van de sanctiemogelijkheden van de nationale omroepraad. Met deze wijzigingen is de aanpassing van de Letse wetgeving aan het acquis grotendeels voltooid. Alleen het probleem van de uitzending van binnenlandse producties door de openbare omroepen moet nog worden opgelost.

Op cultureel gebied heeft Letland door zijn deelname aan het Raphaël-programma aangetoond dat het in staat is het acquis communautaire op cultureel gebied toe te passen. Letland heeft in augustus en september 2001 de "Europese cultuurmaand" te Riga georganiseerd. Het besluit van de associatieraad dat Letland in staat stelt vanaf 2001 ten volle deel te nemen aan het programma Cultuur 2000 is in oktober 2001 genomen.

Op audiovisueel gebied is een memorandum van overeenstemming voor de deelname van Letland aan de communautaire programma's MEDIA Plus (2001-2005) en MEDIA Opleiding (2001-2005) in juli 2002 ondertekend. Bijgevolg komt Letland vanaf januari 2002 in aanmerking voor de financiering van de ontwikkeling, de distributie en de promotie van Letse audiovisuele werken, alsmede voor opleidingsacties.

Laatste wijziging: 12.01.2004

Top