Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Hongarije

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Hongarije

1) REFERENTIES

Advies van de Commissie COM(97) 2001 def. [Niet verschenen in het Publicatieblad];

Verslag van de Commissie COM(98) 700 def. [Niet verschenen in het Publicatieblad];

Verslag van de Commissie COM(1999) 505 def. [Niet verschenen in het Publicatieblad];

Verslag van de Commissie COM(2000) 705 def. [Niet verschenen in het Publicatieblad];

Verslag van de Commissie COM (2001) 700 def. - SEC (2001) 1748 def [Niet verschenen in het Publicatieblad];

Verslag van de Commissie COM (2002) 700 def. - SEC(2002) 1404 [Niet verschenen in het Publicatieblad];

Monitoringverslag van de Commissie COM(2003) 675 def. - SEC(2003) 1205 [Niet verschenen in het Publicatieblad].

Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

In haar advies van juli 1997 was de Commissie van mening dat, gezien de voortdurende vooruitgang met de harmonisering van de wetten en mits ook de vereiste structurele aanpassingen in de sector plaatsvinden, Hongarije vermoedelijk in de eerstkomende jaren in staat zou zijn om aan de eisen van de Europese Gemeenschap voor de audiovisuele sector te voldoen.

In het verslag van november 1998 werd geconstateerd dat enige vooruitgang werd geboekt, met name via de omzetting van de richtlijn " Televisie zonder grenzen ", maar werd eveneens aangedrongen op de noodzaak van extra inspanningen bij de aanpassing van de nationale wetgeving aan het acquis communautaire.

In het verslag van oktober 1999 werd bevestigd dat de Hongaarse wetgeving in grote mate aan het acquis communautaire voor de audiovisuele sector was aangepast. Desondanks werd er geen bijkomende vooruitgang vastgesteld sinds het verslag van 1998.

Het verslag van november 2000 gaf aan dat in 2000 op audiovisueel gebied weinig vooruitgang was geboekt.

De Europese Commissie stelde in het verslag van november 2001 dat geen vooruitgang op audiovisueel gebied was geboekt, terwijl op cultureel gebied de voorbereidingen met het oog op de deelname aan de communautaire acties werden voortgezet.

Het verslag van oktober 2002 onderstreept de aanzienlijke vooruitgang die door Hongarije is geboekt bij de aanpassing van zijn wetgeving aan het acquis in de audiovisuele sector.

Uit het verslag van november 2003 blijkt dat Hongarije op audiovisueel gebied gedeeltelijk aan de toetredingseisen voldoet.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Het acquis in de audiovisuele sector is er, in de context van de interne markt, op gericht de levering en het vrije verkeer van audiovisuele diensten binnen de Europese Unie te bewerkstelligen en de Europese programma-industrie te bevorderen. De richtlijn "Televisie zonder grenzen", die van toepassing is op alle omroepen, ongeacht de wijze van transmissie (per radiorelaisroute, per satelliet of per kabel) of de particuliere dan wel openbare aard ervan, bevat dit acquis en legt de basisregels voor grensoverschrijdende omroep vast. De hoofdpunten daarvan zijn:

  • garanderen van het vrije verkeer van televisieomroep in alle lidstaten;
  • bevorderen van de productie en distributie van Europese audiovisuele werken (door het vastleggen van een minimumaandeel van Europese werken en werken van onafhankelijke producenten in de omroeptijd);
  • vaststellen van basisnormen op het gebied van televisiereclame;
  • voorzien in de bescherming van minderjarigen en het recht van antwoord.

De Europa-overeenkomst tussen de Europese Unie en Hongarije voorziet in samenwerking op het gebied van bevordering en modernisering van de audiovisuele industrie en de harmonisatie van regelgevingsaspecten van het audiovisueel beleid.

De richtlijn "Televisie zonder grenzen" maakt deel uit van de lijst van maatregelen die de Midden- en Oost-Europese landen moeten nemen in een eerste fase als omschreven in het Witboek betreffende de landen van Midden- en Oost-Europa en de interne markt (1995).

EVALUATIE

Het juridische kader voor de audiovisuele sector is vastgesteld in de wet betreffende de radio- en televisiediensten van 1996. Bij deze wet kwam er een eind aan het staatsmonopolie op informatie en werd het nationale omroepraad opgericht. Die heeft tot taak frequentie-aanvragen te beoordelen, de media te superviseren, toezicht te houden op de programma's en de diensten te controleren.

In oktober 1998 heeft Hongarije een wet aangenomen voor de tenuitvoerlegging van de overeenkomst van de Raad van Europa "Grensoverschrijdende televisie". Bij deze wet wordt eveneens de richtlijn van de Gemeenschap "Televisie zonder grenzen" in nationaal recht omgezet. Inspanningen zijn evenwel noodzakelijk om de bepalingen van de overeenkomst daadwerkelijk ten uitvoer te leggen, met name wat de satellietomroep betreft.

Een nieuwe mediawet is eindelijk in juli 2002 goedgekeurd. De Commissie vindt dat, wanneer deze wet volledig in werking zal treden, het acquis in de audiovisuele sector grotendeels in de Hongaarse wetgeving zal zijn omgezet. Sommige bepalingen, met name die betreffende de Europese werken, zullen na de toetreding in werking treden. De bepalingen betreffende de discriminatie op grond van nationaliteit zullen op hetzelfde moment worden afgeschaft. De regels in verband met de exclusieve uitzendrechten zullen na enige tijd maar vóór de toetredingsdatum van kracht worden. Bepaalde punten moeten echter nog worden verduidelijkt, met name wat de Europese werken betreft.

De omroepwetgeving valt onder de bevoegdheid van het ministerie van het Nationaal cultureel erfgoed en het ministerie van Justitie. Voor de regeling en de controle van de Hongaarse audiovisuele sector is de nationale radio- en televisieraad verantwoordelijk, waaraan controle- en sanctiebevoegdheden zijn toegekend. Het is een onafhankelijk orgaan dat rechtstreeks onder het gezag van het Parlement staat. Het is verder mogelijk dat de goedkeuring van de nieuwe mediawet de versterking van deze raad noodzakelijk maakt. Volgens de Europese Commissie is het immers wenselijk dat de transparantie wordt verbeterd, met name wat de toekenning van frequenties en de verdeling van de fondsen betreft. Er moeten ook inspanningen worden geleverd wat de verslagen in verband met de audiovisuele activiteiten betreft.

Het verslag van de Commissie van 2003 onderstreept dat Hongarije zijn nationale bepalingen inzake de taalpolitiek nog moet aanpassen. De Commissie is van oordeel dat de bestuurlijke capaciteit voor de uitvoering van het acquis op audiovisueel gebied toereikend is.

Op cultureel gebied neemt Hongarije sinds 2001 deel aan het kaderprogramma Cultuur 2000. Hongarije blijft zijn structuren aanpassen om aan de communautaire acties te kunnen deelnemen.

Laatste wijziging: 12.01.2004

Top