Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Estland

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Estland

1) REFERENTIES

Advies van de Commissie COM(97) 2006 def [Niet verschenen in het Publicatieblad];

Verslag van de Commissie COM(98) 705 def [Niet verschenen in het Publicatieblad];

Verslag van de Commissie COM(1999) 504 def [Niet verschenen in het Publicatieblad];

Verslag van de Commissie COM(2000) 704 def [Niet verschenen in het Publicatieblad];

Verslag van de Commissie COM (2001) 700 def. - SEC (2001) 1747 [Niet verschenen in het Publicatieblad];

Verslag van de Commissie COM (2002) 700 def. - SEC(2002) 1403 [Niet verschenen in het Publicatieblad].

Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

In haar advies van juli 1997 had de Europese Commissie als haar mening gegeven dat, mits de noodzakelijke maatregelen op het gebied van de wetgeving snel genoeg werden genomen en gepaard gingen met de vereiste structurele aanpassing in de branche, Estland vermoedelijk op middellange termijn aan de eisen van de Europese Unie zou kunnen voldoen.

In het verslag van november 1998 werd evenwel geconcludeerd dat er op dit gebied geen enkele vooruitgang meer was geboekt.

In haar verslag van oktober 1999 onderstreepte de Commissie dat, hoewel Estland bepaalde maatregelen had vastgesteld, de nationale wetgeving nog steeds niet in overeenstemming was met het acquis voor de audiovisuele sector en dat met het oog daarop verdere inspanningen nodig waren.

Het verslag van november 2000 wees erop dat de Estse wetgeving op audiovisueel gebied grotendeels in overeenstemming met het acquis was. Het was echter nodig dat de administratieve structuren die met de toepassing van deze nieuwe bepalingen zijn belast, met name op het gebied van controles en sancties, werden versterkt.

Het verslag van november 2001 gaf aan dat geen vooruitgang op cultureel en audiovisueel gebied was geconstateerd.

Het verslag van oktober 2002 onderstreept dat sinds het laatste verslag geen bijzondere ontwikkelingen hebben plaatsgevonden op het gebied van cultuur en audiovisueel beleid. In deze sectoren heeft Estland zijn wetgeving immers grotendeels aan het acquis communautaire aangepast.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Het acquis in de audiovisuele sector is er, in de context van de interne markt, op gericht de levering en het vrije verkeer van audiovisuele diensten binnen de Europese Unie te bewerkstelligen en de Europese programma-industrie te bevorderen. De richtlijn " Televisie zonder grenzen ", die van toepassing is op alle omroepen, ongeacht de wijze van transmissie (per radiorelaisroute, per satelliet of per kabel) of de particuliere dan wel openbare aard ervan, bevat dit acquis en legt de basisregels voor grensoverschrijdende omroep vast. De hoofdpunten daarvan zijn:

  • garanderen van het vrije verkeer van televisieomroep in alle lidstaten;
  • bevorderen van de productie en distributie van Europese audiovisuele werken (door het vastleggen van een minimumaandeel van Europese werken en werken van onafhankelijke producenten in de omroeptijd);
  • vaststellen van basisnormen op het gebied van televisiereclame;
  • voorzien in de bescherming van minderjarigen en het recht van antwoord.

De Europa-overeenkomst tussen de Europese Unie en Estland voorziet in samenwerking op het gebied van bevordering en modernisering van de audiovisuele industrie en de harmonisatie van regelgevingsaspecten van het audiovisueel beleid.

De richtlijn "Televisie zonder grenzen" maakt deel uit van de lijst van maatregelen die de Midden- en Oost-Europese landen moeten nemen in een eerste fase als omschreven in het Witboek betreffende de landen van Midden- en Oost-Europa en de interne markt (1995).

EVALUATIE

In juni 1999 heeft Estland een wet aangenomen tot wijziging van de omroepwet om de Estse wetgeving aan te passen aan de bepalingen van de communautaire richtlijn inzake "televisie zonder grenzen". Er bestaan echter nog steeds grote verschillen ten aanzien van de jurisdictiecriteria en de bevordering van Europese en onafhankelijke werken. Aanvullende inspanningen zijn nodig, in het bijzonder op het gebied van de openbare toegang tot belangrijke evenementen, reclame en teleshopping.

In mei 2000 heeft de goedkeuring van de wijziging van de omroepwet van 1999 het mogelijk gemaakt de Estse wetgeving grotendeels in overeenstemming te brengen met het acquis communautaire op audiovisueel gebied. De Estse omroepen moeten vóór 2003 aan de eisen van deze richtlijn voldoen. Er zijn ook nieuwe bepalingen goedgekeurd met betrekking tot het recht van antwoord, de bescherming van minderjarigen, de eisen op het gebied van reclame en televerkoop.

In januari 2000 heeft Estland de Europese Overeenkomst inzake grensoverschrijdende televisie geratificeerd.

Er moeten inspanningen worden geleverd ter versterking van de administratieve capaciteit, met name op het niveau van het departement van de media en het auteursrecht. Er moet ook een betere coördinatie tot stand worden gebracht tussen de verschillende structuren die zijn belast met de toepassing en de controle van de audiovisuele wetgeving.

Een memorandum van overeenstemming in verband met de deelname van Estland aan de communautaire programma's MEDIA Plus (2001-2005) en MEDIA Opleiding (es de en fr)(2001-2005) is in juli 2002 ondertekend. Estland neemt vanaf januari 2002 aan deze communautaire programma's deel.

Op cultureel gebied neemt Estland sinds 2001 deel aan het programma Cultuur 2000.

Laatste wijziging: 14.11.2002

Top