Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Malta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Malta

1) REFERENTIES

Verslag van de Commissie [COM(1999)69 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(1999)508 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2000)708 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2001) 700 def. - SEC(2001)1751 - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2002) 700 def. - SEC(2002) 1407 - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2003) 675 def. - SEC(2003) 1206 - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

Het verslag van februari 1999 onderstreepte dat Malta een aanvang moest maken met de omzetting van het acquis communautaire op dit gebied. Het moest met name de toepassing van de beginselen van het vrije verkeer van personen en non-discriminatie ter zake waarborgen. Het was de bedoeling dat het land zou deelnemen aan de communautaire programma's in de sectoren onderwijs, opleiding en jeugdzaken.

In haar verslag van oktober 1999 constateerde de Commissie dat er nog problemen waren met betrekking tot het vrij verkeer van personen en de non-discriminatie, zoals de toegang van vrouwen tot de beroepsopleiding en de deelname van de sociale partners aan de uitwerking van het beleid. De Commissie onderstreepte het belang van het feit dat het werkgelegenheidsbeleid van Malta meer en meer de nadruk legde op herscholing, rekening houdend met de geplande structurele veranderingen, en moedigt Malta aan dit beleid voort te zetten in het perspectief van de toekomstige deelname aan het Europees beleid op dit gebied. De wens van Malta om deel te nemen aan de communautaire programma's op dit gebied werd nogmaals onderstreept.

In haar verslag van november 2000 was de Commissie van mening dat Malta vooruitgang had geboekt op het gebied van onderwijs en opleiding, met name wat zijn deelname aan de communautaire programma's op dit gebied betreft. De ondertekening van een overeenkomst tussen Malta en de Europese Gemeenschap in september 2000 stelde Malta in staat aan deze programma's deel te nemen.

Het verslag van november 2001 erkende dat Malta door de oprichting van de raad voor beroepskwalificaties in oktober 2000 enige vorderingen bij de hervorming van het onderwijs- en opleidingsstelsel had gemaakt. Na uitbreiding van de dienst van het ministerie van Onderwijs die met de communautaire programma's belast is, doet Malta mee aan de tweede generatie programma's Leonardo, Socrates en Jeugd.

Het verslag van oktober 2002 gaf aan dat Malta enige vooruitgang op dit gebied had geboekt maar dat nog inspanningen dienden te worden geleverd voor de tenuitvoerlegging van de wetgeving betreffende het onderwijs aan kinderen van migrerende werknemers en de uitwerking en toepassing van een strategie op het gebied van de beroepsopleiding, waarbij een grotere rol aan de sociale partners moet worden toegekend.

Het verslag van november 2003 erkent dat Malta zijn verbintenissen op het gebied van onderwijs en opleiding nakomt, al moeten nog inspanningen worden gedaan om de acquis met betrekking tot het onderwijs aan kinderen van migrerende werknemers toe te passen.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Het EG-verdrag bepaalt:

  • dat de Gemeenschap bijdraagt tot de ontwikkeling van onderwijs van hoog gehalte, dat een Europese dimensie omvat, door samenwerking tussen de lidstaten aan te moedigen en door hun activiteiten te ondersteunen, met volledige eerbiediging van hun culturele en taalkundige verscheidenheid met betrekking tot de inhoud van het onderwijs en de opzet van het onderwijsstelsel (artikel 149, oud artikel 126);
  • dat de Gemeenschap inzake beroepsopleiding een beleid ten uitvoer legt waardoor de activiteiten van de lidstaten worden versterkt en aangevuld en dat erop gericht is de aanpassing aan veranderingen in het bedrijfsleven te vergemakkelijken en de opneming op de arbeidsmarkt te bevorderen (artikel 150, oud artikel 127).

Deze bepalingen zijn hoofdzakelijk in de praktijk omgezet door de tenuitvoerlegging van drie grote actieprogramma's (Socrates (es de en fr), Leonardo da Vinci en Jeugd voor Europa) waar onlangs een tweede generatie programma's voor in de plaats is gekomen: Socrates, Leonardo en Jeunesse.

EVALUATIE

De aanpassing van de wetgeving van Malta aan het acquis is nog niet volledig afgerond; het land moet zich vooral blijven inspannen om zijn wetgeving in overeenstemming te brengen met de richtlijn inzake het onderwijs aan kinderen van migrerende werknemers en ten aanzien van de hervorming van het onderwijs- en opleidingsstelsel. De toegang tot en de deelname aan beroepsopleidingsacties vergt nog bijzondere aandacht, alsook het betrekken van de sociale partners bij de uitwerking van het beleid.

Ingevolge het sluiten van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Malta op 29 september 2000 neemt Malta vanaf 2000 deel aan de programma's Socrates en Leonardo da Vinci en vanaf 2001 aan het actieprogramma "Jeugd" .

Malta beschikt in het algemeen over een hoogwaardig onderwijsstelsel en is goed voorbereid op deelname aan de communautaire programma's. In januari 2000 heeft het ministerie van Onderwijs een eenheid opgericht die is belast met de programma's van de Europese Unie (EUPU) om te zorgen voor een gecoördineerde aanpak van het beheer van de programma's. De ministeries van Sociaal beleid en Onderwijs delen de verantwoordelijkheid voor het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding.

Malta heeft in 2002 een aantal verordeningen aangenomen om zijn wetgeving in overeenstemming te brengen met de richtlijn inzake het onderwijs aan kinderen van migrerende werknemers, waarvan de conformiteit met het acquis nog moet worden onderzocht. Wat de hervorming van het onderwijs- en opleidingsstelsel betreft, is kleine vooruitgang geboekt en verschillende elementen van het huidige beroepsopleidingstelsel moeten in het concept van een leven lang leren worden geïntegreerd.

Sinds het verslag van de Commissie van 1999 heeft Malta regelmatig vooruitgang geboekt. De onderhandelingen over dit hoofdstuk zijn voorlopig gesloten (zie Verslag 2002). Malta heeft geen overgangsregeling op dit gebied gevraagd.

Laatste wijziging: 04.03.2004

Top