Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cyprus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Cyprus

1) REFERENTIES

Verslag van de Commissie [COM(98) 710 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(99) 502 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2000)702 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2001) 700 def. - SEC(2001) 1745 - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2002) 700 def. - SEC(2002) 1401 - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2003) 675 def. - SEC(2003) 1202 - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

Het verslag van 1998 constateerde dat de Cypriotische wetgeving in overeenstemming was met de communautaire bepalingen. Sinds 1997 neemt Cyprus tevens deel aan de communautaire programma's op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken.

Het verslag van oktober 1999 onderstreepte dat het vrije verkeer van personen en het beginsel van non-discriminatie, met name op grond van nationaliteit, moesten worden toegepast op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken. Cyprus was van plan deel te blijven nemen aan de communautaire programma's op dit gebied.

Het verslag van november 2000 onderstreepte dat Cyprus vooruitgang had geboekt met betrekking tot de afstemming van zijn wetgeving op het acquis en de maatregelen ter versterking van zijn capaciteiten op dat vlak. Er moesten extra inspanningen worden geleverd voor de uitwerking van de strategie en de tenuitvoerlegging van de wetgeving.

Het verslag van november 2001 oordeelde dat Cyprus grote vooruitgang had geboekt. Op wetgevingsgebied was de richtlijn inzake het onderwijs aan de kinderen van migrerende werknemers volledig omgezet door de goedkeuring van een nieuwe wet inzake de diploma's, terwijl de wijzigingen van de wet inzake het onderwijs en de beroepsopleiding een aanvang maakte met de hervorming van de sector. Cyprus nam bovendien deel aan de tweede generatie van de Gemeenschapsprogramma's (Socrates, Leonardo en Jeugd).

Het verslag van oktober 2002 constateerde dat verdere vooruitgang op dit gebied was geboekt. Cyprus moest zijn inspanningen echter nog richten op de ontwikkeling en de tenuitvoerlegging van de hervormingen, met name de ontwikkeling van een systeem voor een leven lang leren en middelbaar technisch en beroepsonderwijs.

Het verslag van november 2003 is van oordeel dat Cyprus grotendeels voldoet aan het acquis, maar dat het voort moet gaan met de passende uitvoering van het acquis inzake onderwijs aan kinderen van migrerende werknemers.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Het EG-Verdrag bepaalt dat:

  • de Gemeenschap bijdraagt tot de ontwikkeling van onderwijs van hoog gehalte, met inbegrip van een Europese dimensie, door de activiteiten van de lidstaten te ondersteunen en aan te vullen, met volledige eerbiediging van hun culturele en taalkundige verscheidenheid (artikel 149, oud artikel 126) ten aanzien van de inhoud van het onderwijs en de opzet van het onderwijsstelsel;
  • de Gemeenschap inzake beroepsopleiding een beleid ten uitvoer legt waardoor de activiteiten van de lidstaten worden versterkt en aangevuld (artikel 150, oud artikel 127) en dat erop gericht is de aanpassing aan veranderingen in het bedrijfsleven te vergemakkelijken en de opneming op de arbeidsmarkt te bevorderen.

Deze bepalingen vinden hun weerslag in de drie grote actieprogramma's (Socrates (es de en fr), Leonardo da Vinci en Jeugd voor Europa), die onlangs zijn geactualiseerd in een nieuwe generatie van programma's (Socrates, Leonardo en Jeugd).

EVALUATIE

Op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugd heeft Cyprus grote vorderingen gemaakt. Wat de wederzijdse erkenning van kwalificaties betreft, is in november 1999 een nieuwe wet goedgekeurd die met name voorziet in het uitwerken van normen voor beroepskwalificaties, en dat is een belangrijke stap in de richting van de wederzijdse erkenning van kwalificaties. Er is ook een raad voor de erkenning en de academische equivalentie van diploma's van het hoger onderwijs opgericht.

Sinds 1 november 1997 neemt Cyprus deel aan de programma's Socrates, Leonardo en Jeugd.

Er is grote vooruitgang geboekt met de hervorming van het onderwijs en de beroepsopleiding op het niveau van het middelbaar onderwijs dankzij de wetswijzigingen van november 2000. Die maakten het mogelijk een aanvang te maken met een decentralisering ten gunste van de regio's en met de oprichting van de universiteit voor toegepaste wetenschappen en letteren en van het centrum voor afstandsonderwijs en een leven lang leren. De informatietechnologieën zijn in alle lagere scholen ingevoerd. Ondanks de geboekte vooruitgang moet de administratieve capaciteit van het ministerie van onderwijs en wetenschappen nog worden versterkt, alsook de ontwikkeling van een systeem voor een leven lang leren en middelbaar technisch en beroepsonderwijs.

Wat de niet-discriminatie van EU-burgers op het gebied van het onderwijs betreft, wordt het Europese baccalaureaat erkend als gelijkwaardig aan de overeenkomstige kwalificaties op Cyprus. Een bijkomende afstemming op het acquis is vereist wat de gelijke behandeling van studenten in het hoger onderwijs betreft, bijvoorbeeld met betrekking tot het collegegeld, om elke discriminatie tussen Cyprioten en EU-burgers te voorkomen. In dit verband is in 2002 een proefproject betreffende de opstelling van normen voor de beroepskwalificaties uitgevoerd.

De beginselen van de geldende wetgeving inzake het onderwijs voor kinderen van migranten zijn in overeenstemming met het acquis. In de openbare scholen bestaan trouwens reeds bepalingen daaromtrent. Een aantal leerkrachten is speciaal opgeleid om de plaatselijke taal te onderwijzen en de integratie van deze kinderen in het onderwijsstelsel te bevorderen. Voor de leerkrachten wordt op dat gebied momenteel een speciaal opleidingsprogramma uitgewerkt. In november 2000 keurde het Cypriotische parlement een nieuwe wet inzake diploma's goed die de richtlijn inzake het onderwijs aan de kinderen van migrerende werknemers volledig omzet en daarvoor een nieuwe begrotingslijn opent. Cyprus dient echter voort te gaan met de passende uitvoering van het acquis inzake onderwijs aan kinderen van migrerende werknemers

In de openbare scholen worden nu reeds de belangrijkste EU-talen onderwezen.

Sinds het verslag van de Commissie van 1998 heeft Cyprus regelmatig vooruitgang geboekt. De onderhandelingen over dit hoofdstuk zijn voorlopig gesloten (zie Verslag 2002). Cyprus heeft geen overgangsregeling op dit gebied gevraagd.

Laatste wijziging: 08.03.2004

Top