Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Slovenië

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Slovenië

1) REFERENTIES

Advies van de Commissie [COM(97) 2010 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(98) 709 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM (99) 512 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2000) 712 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2001) 700 def. - SEC(2001) 1755 - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2002) 700 def. - SEC(2002) 1411 - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2003) 675 def. - SEC(2003) 1208 - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

In haar advies van juli 1997 was de Europese Commissie van mening dat, met het oog op de toetreding, Slovenië op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken waarschijnlijk geen grote problemen zou ondervinden.

In het verslag van november 1998 werd deze eerste evaluatie bevestigd en werd aangegeven dat Slovenië de in het eerste advies geformuleerde aanbevelingen op dit gebied had opgevolgd.

Het verslag van oktober 1999 onderstreepte de actieve deelname van Slovenië aan de programma's van de sector.

Het verslag van november 2000 constateerde dat Slovenië in het algemeen aanzienlijke vooruitgang had geboekt en dat de wetgeving op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken volledig in overeenstemming was met het acquis.

Het verslag van november 2001 constateerde dat Slovenië het acquis op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken had overgenomen door goedkeuring van de wet inzake de toekenning van bijzondere rechten aan de Italiaanse en Hongaarse minderheden.

Het verslag van oktober 2002 gaf aan dat Slovenië vooruitgang bleef boeken maar dat extra inspanningen nodig waren voor de actieve tenuitvoerlegging van een onderwijs- en beroepsopleidingsstelsel in het kader van het beleid voor een leven lang leren.

Het verslag van november 2003 constateert dat Slovenië grotendeels voldoet aan de verbintenissen en vereisten die voortvloeien uit de toetredingsonderhandelingen op het gebied van onderwijs en opleiding. Er zijn echter nog inspanningen nodig om het acquis betreffende het onderwijs aan kinderen van migrerende werknemers ten uitvoer te leggen.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Het EG-Verdrag bepaalt:

  • dat de Gemeenschap bijdraagt tot de ontwikkeling van onderwijs van hoog gehalte, dat een Europese dimensie omvat, door samenwerking tussen de lidstaten aan te moedigen en door hun activiteiten te ondersteunen, met volledige eerbiediging van hun culturele en taalkundige verscheidenheid met betrekking tot de inhoud van het onderwijs en de opzet van het onderwijsstelsel (artikel 149, oud artikel 126);
  • dat de Gemeenschap inzake beroepsopleiding een beleid ten uitvoer legt waardoor de activiteiten van de lidstaten worden versterkt en aangevuld en dat erop gericht is de aanpassing aan veranderingen in het bedrijfsleven te vergemakkelijken en de opneming op de arbeidsmarkt te bevorderen (artikel 150, oud artikel 127).

Deze bepalingen zijn hoofdzakelijk in de praktijk omgezet door de tenuitvoerlegging van drie grote actieprogramma's (Socrates (es de en fr), Leonardo da Vinci en Jeugd voor Europa), die onlangs zijn bijgewerkt in een nieuwe generatie van programma's (Socrates, Leonardo et Jeugd).

EVALUATIE

Slovenië heeft zijn wetgeving over het algemeen in overeenstemming gebracht met het acquis communautaire. In december 1999 is een wet goedgekeurd om te zorgen voor de gelijke behandeling van burgers uit de Europese Unie (EU). In 2000 heeft Slovenië ook op dit gebied vooruitgang geboekt en verschillende nieuwe wetgevende bepalingen goedgekeurd, met name in verband met non-discriminatie van burgers van de EU, beroepskwalificaties, opleiding en jeugdzaken en onderwijs aan kinderen met speciale behoeften.

In 2001 heeft Slovenië een nieuwe economische ontwikkelingsstrategie goedgekeurd waarvan een van de hoofdpunten de vaststelling is van een passend beleid met het oog op de overgang naar een kennismaatschappij. Er is ook een wet inzake de toekenning van bijzondere rechten aan de Italiaanse en Hongaarse minderheden goedgekeurd en dit heeft Slovenië in staat gesteld zich volledig aan het acquis aan te passen.

In 2002 is een nationaal programma voor het hoger onderwijs goedgekeurd. Dit programma stelt de doelstellingen op het gebied van het hoger onderwijs voor de komende vijf jaren vast. Volgens het Verslag 2003 moet alleen de effectieve tenuitvoerlegging van het acquis op het gebied van het onderwijs aan kinderen van migrerende werknemers worden versterkt.

Sinds mei 1999 neemt Slovenië met succes deel aan de programma's Socrates, Leonardo da Vinci en Jeugd.

Sinds het advies van de Commissie van 1997 heeft Slovenië regelmatig vooruitgang geboekt. De onderhandelingen over dit hoofdstuk zijn voorlopig gesloten (zie Verslag 2002). Slovenië heeft niet om een overgangsregeling op dit gebied gevraagd.

Laatste wijziging: 03.03.2004

Top