Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Slowakije

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Slowakije

1) REFERENTIES

Advies van de Commissie [COM(97)2004 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(98)703 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(99)511 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2000) 711 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2001) 700 def. - SEC (2001) 1754 - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2002) 700 def. - SEC(2002) 1410 - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2003) 675 def. - SEC(2003) 1208 - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

In haar advies van juli 1997 was de Europese Commissie van mening dat, met het oog op de toetreding, Slowakije op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken waarschijnlijk geen grote problemen zou ondervinden.

Het verslag van november 1998 bracht geen bijzondere wijzigingen in deze eerste evaluatie aan.

In haar verslag van oktober 1999 constateerde de Commissie dat de onderwijswet in januari 1999 was gewijzigd om opnieuw tweetalige schoolcertificaten in streken met grote nationale minderheden in te voeren. Het verslag onderstreepte ook de continue deelname van Slowakije aan communautaire programma's zoals Leonardo da Vinci en Erasmus, waarbij in 1998-1999 meer dan 500 studenten mobiliteitsbeurzen hadden gekregen om te studeren in landen van de Europese Unie (EU). Wat de wederzijdse erkenning van universitaire diploma's betreft, was echter geen grote voortgang te melden, hoewel er bilaterale erkenningsovereenkomsten met lidstaten bestonden. Er werd een nationaal waarnemingscentrum voor beroepsopleiding opgericht.

Het verslag van november 2000 constateerde dat Slowakije in het algemeen op de goede weg was maar dat het de hervormingen moest voortzetten en de financiële steun voor deze sector moest vergroten. Ondanks de geboekte vooruitgang bleef het tempo van de hervorming van het onderwijs- en opleidingsstelsel traag.

Het verslag van november 2001 onderstreepte de door Slowakije geboekte vooruitgang als gevolg van de goedkeuring in de maand mei van een nieuwe strategie voor het onderwijs en de opleiding. Er moesten echter nog inspanningen worden geleverd op het gebied van de beroepsopleiding om de coördinatie daarvan met de diensten voor arbeidsvoorziening en de privé-bedrijven te verbeteren.

Het verslag van oktober 2002 gaf aan dat Slowakije vooruitgang bleef boeken, met name op wetgevend vlak. De effectieve tenuitvoerlegging van de wetgeving vereiste echter toereikende financiële middelen en passende administratieve capaciteiten.

Het verslag van november 2003 constateert dat Slowakije zijn verbintenissen op het gebied van onderwijs en opleiding nakomt; het moet er echter over waken dat het acquis effectief ten uitvoer wordt gelegd.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Het EG-Verdrag bepaalt:

  • dat de Gemeenschap bijdraagt tot de ontwikkeling van onderwijs van hoog gehalte, dat een Europese dimensie omvat, door samenwerking tussen de lidstaten aan te moedigen en door hun activiteiten te ondersteunen, met volledige eerbiediging van hun culturele en taalkundige verscheidenheid met betrekking tot de inhoud van het onderwijs en de opzet van het onderwijsstelsel (artikel 149, oud artikel 126);
  • dat de Gemeenschap inzake beroepsopleiding een beleid ten uitvoer legt waardoor de activiteiten van de lidstaten worden versterkt en aangevuld en dat erop gericht is de aanpassing aan veranderingen in het bedrijfsleven te vergemakkelijken en de opneming op de arbeidsmarkt te bevorderen (artikel 150, oud artikel 127).

Deze bepalingen zijn hoofdzakelijk in de praktijk omgezet door de tenuitvoerlegging van drie grote actieprogramma's (Socrates (es de en fr), Leonardo da Vinci en Jeugd voor Europa) die onlangs zijn bijgewerkt in een nieuwe generatie van programma's Socrates, Leonardo en Jeugd.

EVALUATIE

Slowakije is regelmatig vooruitgang blijven boeken op wetgevend vlak maar de effectieve tenuitvoerlegging van de wetgeving vereist toereikende financiële middelen en passende administratieve capaciteiten.

Slowakije heeft vooruitgang geboekt wat betreft het gebruik van de minderheidstalen in het schoolsysteem dat in het verleden enige problemen heeft opgeleverd. Met name de toepassing van de wet op de staatstaal heeft tot gevolg gehad dat de traditionele tweetalige getuigschriften door eentalige Slowaakse getuigschriften zijn vervangen. De wijziging van de onderwijswet in januari 1999 tot herinvoering van tweetalige certificaten in streken met grote nationale minderheden pakt dit probleem deels aan.

Het Tempus-programma heeft reeds bijgedragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de hervorming van het hoger onderwijs en de grondslagen gelegd voor de samenwerking met de hogeronderwijsinstellingen van de Europese Unie. De communautaire programma's Socrates, Leonardo en Jeugd zijn in maart 1998 opengesteld voor deelname van Slowakije.

In december 1999 en januari 2000 heeft de regering twee strategische documenten op het gebied van onderwijs en beroepsopleiding goedgekeurd. Deze stellen onder meer de invoering van een gediversifieerd onderwijsstelsel en de verlenging van de duur van het verplicht onderwijs voor.

In mei 2001 heeft de regering het nationaal programma voor onderwijs en opleiding voor de komende 15 jaar goedgekeurd, dat de decentralisatie van het beheer tussen de nationale en de regionale overheden aanmoedigt. De goedkeuring in 2002 van de wet op het universitair onderwijs, die onder meer voorziet in de omvorming van de staatsuniversiteiten tot publieke instellingen, de oprichting van instellingen voor hoger onderwijs die geen universiteit zijn en een hervorming van de studierichtingen, heeft de onderwijs- en opleidingsstelsels aanzienlijk hervormd.

Wat de beroepsopleiding betreft, pakt het nationaal programma voor de werkgelegenheid 2001-2002 de problemen in verband met de overgang van school naar het arbeidsleven aan en het overweegt de mogelijkheid om een systeem van tweedekansscholen op te zetten voor jongeren zonder kwalificatie, werklozen, oudere werknemers, enz. Sinds de goedkeuring van een nieuwe wet op de beroepsopleiding in juli 2002 zijn de bevoegdheden aanzienlijk gedecentraliseerd en overgedragen aan de regionale autoriteiten. In het ministerie van Onderwijs is ook een raad voor de beroepsopleiding opgericht.

De richtlijn betreffende het onderwijs aan kinderen van migrerende werknemers is in juni 2002 goedgekeurd. Slowakije moet zijn inspanningen voortzetten om het acquis met betrekking tot het onderwijs aan kinderen van migrerende werknemers ten uitvoer te leggen.

Sinds het advies van de Commissie van 1997 heeft Slowakije regelmatig vooruitgang geboekt. De onderhandelingen over dit hoofdstuk zijn voorlopig gesloten (zie Verslag 2002). Slowakije heeft geen overgangsregeling op dit gebied gevraagd.

Laatste wijziging: 03.03.2004

Top