Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Polen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Polen

1) REFERENTIES

Advies van de Commissie [COM(97) 2002 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(98) 710 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(1999) 509 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2000)709 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2001) 700 def.- SEC(2001) 1752 - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2002) 700 def. - SEC(2002) 1408 - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2003) 675def.- SEC(2003) 1207 - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

In haar advies van juli 1997 was de Europese Commissie van mening dat, met het oog op de toetreding, Polen op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken waarschijnlijk geen grote problemen zou ondervinden.

Het verslag van november 1998 heeft over het algemeen deze eerste evaluatie bevestigd, maar heeft gevraagd extra inspanningen te leveren in sectoren zoals de erkenning van diploma's en de beroepsopleiding.

Het verslag van oktober 1999 constateerde dat enige vooruitgang op dit gebied was geboekt, maar vroeg ook om meer aandacht voor de sector van de beroepsopleiding. De samenwerking tussen de betreffende instanties moest worden versneld om Polen in staat te stellen een onderwijsstelsel op te zetten dat jongeren nieuwe perspectieven biedt, vooral in de regio's die het meest door de economische en sociale overgang worden getroffen.

Het verslag van november 2000 verklaarde dat, ondanks enige vooruitgang op wetgevend gebied, het vrij beperkte acquis op dit gebied nog moest worden goedgekeurd. De uitvoering van de onderwijshervorming werd voortgezet, maar met enkele moeilijkheden.

Het verslag van november 2001 constateerde dat Polen vorderingen maakte met de hervorming van zijn onderwijs- en opleidingsstelsel en de aanpassing van de Poolse wetgeving aan de richtlijn inzake het onderwijs aan kinderen van migrerende werknemers maar er moest nog een passend onderwijs- en beroepsopleidingstelsel worden ingevoerd.

Het verslag van oktober 2002 gaf aan dat nieuwe vooruitgang op wetgevend vlak was geboekt maar dat nog inspanningen dienden te worden geleverd om de nodige administratieve capaciteiten op te zetten.

Het verslag van november 2003 bevestigt dat Polen in staat zou moeten zijn om de communautaire acquis al vanaf de toetreding toe te passen. Wel moeten de inspanningen voor de toepassing van de bepalingen in verband met het onderwijs aan kinderen van migrerende werknemers nog worden voortgezet.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Het EG-Verdrag bepaalt:

  • dat de Gemeenschap bijdraagt tot de ontwikkeling van hoogwaardig onderwijs met een Europese dimensie door samenwerking tussen de lidstaten aan te moedigen en hun activiteiten te ondersteunen, met volledige eerbiediging van hun culturele en taalkundige verscheidenheid met betrekking tot de inhoud van het onderwijs en de opzet van het onderwijsstelsel (149, voormalig artikel 126);
  • dat de Gemeenschap inzake beroepsopleiding een beleid ten uitvoer legt waardoor de activiteiten van de lidstaten worden geïntensiveerd en aangevuld en dat erop gericht is de aanpassing aan veranderingen in het bedrijfsleven te vergemakkelijken en de opneming op de arbeidsmarkt te bevorderen (artikel 150, voormalig artikel 127).

Deze bepalingen zijn hoofdzakelijk in de praktijk gebracht door de tenuitvoerlegging van drie grote actieprogramma's: Socrates (es de en fr), Leonardo da Vinci en Jeugd voor Europa, die onlangs zijn opgegaan in een nieuwe generatie programma's (Socrates, Leonardo en Jeugd).

EVALUATIE

De hervorming, die in september 1999 is gestart, had in hoofdzaak tot doel het algemene onderwijsniveau te verhogen. Polen heeft gekozen voor een middelbaar onderwijssysteem dat sterker de nadruk legt op het algemeen technisch onderwijs en het hoger onderwijs teneinde de mobiliteit van schoolverlaters op de arbeidsmarkt te verbeteren. Bovendien zal de herverdeling van de beheersverantwoordelijkheid ten gunste van de regionale en lokale autoriteiten (voïvodies, powiats, gminas) op termijn de verdeling van de financiële middelen verbeteren.

De beroepsopleiding is over het algemeen genegeerd door deze hervorming die zich in hoofdzaak richt op het algemeen en hoger onderwijs. Dit zou op termijn gevolgen kunnen hebben voor de Poolse concurrentiepositie, de inzetbaarheid van de werknemers, de buitenlandse investeringen en de omschakeling van de plattelandseconomie. Er moet meer aandacht aan deze sector worden besteed, met name voor het wegwerken van het tekort aan geschoold personeel in rurale en afgelegen gebieden en regio's waar de industriële herstructurering nieuwe investeringen en nieuwe werkgelegenheid zal vereisen.

Polen neemt sinds maart 1998 met succes deel aan de communautaire programma's Socrates, Leonardo da Vinci en Jeugd. Verder zijn er nationale agentschappen opgericht om de programma's te bevorderen en informatie hierover te verspreiden. In april 2002 heeft Polen een wet goedgekeurd die buitenlanders in staat stelt studies in Polen aan te vatten en voort te zetten.

Polen heeft de hervorming van het onderwijs voortgezet, met name wat het onderwijzend personeel betreft. In januari 1999 is een wijziging van het handvest van het onderwijzend personeel goedgekeurd waardoor een nieuw loopbaansysteem is ingevoerd. Hierbij hangt de bevordering af van de verwerving van hogere kwalificaties. Het handvest beoogt de oplossing van een belangrijk probleem in verband met de ongelijkheid van de salarissen van het onderwijzend personeel om aldus bevoegde en toegewijde pedagogen aan te kunnen trekken. De invoering van een salarisverhoging voor docenten in 2000 is vertraagd door begrotingstekorten bij sommige lokale autoriteiten die de salarissen moeten uitbetalen.

In deze context is het ministerie van Onderwijs in oktober gereorganiseerd en omgedoopt tot ministerie van Onderwijs en sport. Een nieuwe dienst voor beroepsonderwijs en -opleiding en bijscholing is opgericht en van extra capaciteiten voorzien.

Door de inwerkingtreding van een wijziging van de wet op het schoolonderwijs in januari 2001 is de Poolse wetgeving aan de richtlijn inzake het onderwijs van kinderen van migrerende werknemers aangepast. Op dit gebied zijn evenwel nog inspanningen vereist.

Om de voorbereiding van de toetreding af te ronden moet Polen zijn inspanningen nu richten op het opzetten van de nodige administratieve capaciteiten voor de tenuitvoerlegging van het acquis op dit gebied en meer in het algemeen op de tenuitvoerlegging van de onderwijshervorming.

Sinds het advies van de Commissie van 1997 heeft Polen regelmatig vooruitgang geboekt. De onderhandelingen over dit hoofdstuk zijn voorlopig gesloten (zie Verslag 2002). Polen heeft geen overgangsregeling op dit gebied gevraagd.

Laatste wijziging: 04.03.2004

Top