Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Litouwen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Litouwen

1) REFERENTIES

Advies van de Commissie [COM(97) 2007 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(98) 706 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(99) 507 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2000) 707 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2001) 700 def. - SEC(2001) 1750 - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2002) 700 def. - SEC(2002) 1406 - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2003) 675 def. - SEC(2003) 1204 - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

In haar advies van juli 1997 was de Europese Commissie van mening dat, met het oog op de toetreding, Litouwen op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken waarschijnlijk geen grote problemen zou ondervinden.

Het verslag van november 1998 constateerde echter dat de op dit gebied geboekte vooruitgang beperkt was.

In haar verslag van oktober 1999 constateerde de Commissie dat een begin was gemaakt met de hervorming van het onderwijsstelsel. Daartoe waren de richtsnoeren voor de reorganisatie van het algemene onderwijsstelsel in februari 1999 gepubliceerd. Sinds november 1998 nam Litouwen deel aan de communautaire programma's Leonardo da Vinci, Socrates (es de en fr) en Jeugd voor Europa III.

Het verslag van november 2000 onderstreepte dat Litouwen vooruitgang had geboekt op het gebied van de hervorming van zijn onderwijs- en opleidingsstelsel alsook op het gebied van de invoering van Europese normen. Het moest de geboekte vooruitgang aanwenden voor de aanpassing van zijn wetgeving en de voltooiing van de hervorming van het onderwijs- en opleidingsstelsel.

Het verslag van november 2001 vond dat Litouwen enige vooruitgang op dit gebied had geboekt dankzij de goedkeuring in december 2000 van de wet inzake de financiering van de wetenschap en het onderwijs op de lange termijn. Litouwen nam deel aan de tweede generatie van de programma's Leonardo, Socrates en Jeugd.

In haar verslag van oktober 2002 constateerde de Commission dat nieuwe vooruitgang was geboekt maar dat nog inspanningen moesten worden geleverd om te zorgen voor de effectieve tenuitvoerlegging van de richtlijn betreffende de kinderen van migrerende werknemers en om de administratieve capaciteit in het ministerie van onderwijs te ontwikkelen.

Het verslag van november 2003 is van oordeel dat Litouwen grotendeels aan de uit de toetredingsonderhandelingen voortvloeiende verplichtingen op onderwijs- en opleidingsgebied voldoet.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Het EG-verdrag bepaalt:

  • dat de Gemeenschap bijdraagt tot de ontwikkeling van onderwijs van hoog gehalte, dat een Europese dimensie omvat, door samenwerking tussen de lidstaten aan te moedigen en door hun activiteiten te ondersteunen, met volledige eerbiediging van hun culturele en taalkundige verscheidenheid met betrekking tot de inhoud van het onderwijs en de opzet van het onderwijsstelsel (artikel 149, oud artikel 126);
  • dat de Gemeenschap inzake beroepsopleiding een beleid ten uitvoer legt waardoor de activiteiten van de lidstaten worden versterkt en aangevuld en dat erop gericht is de aanpassing aan veranderingen in het bedrijfsleven te vergemakkelijken en de opneming op de arbeidsmarkt te bevorderen (artikel 150, oud artikel 127).

Deze bepalingen zijn hoofdzakelijk in de praktijk omgezet door de tenuitvoerlegging van drie grote actieprogramma's (Socrates (es de en fr), Leonardo da Vinci en Jeugd voor Europa) die onlangs zijn bijgewerkt in een nieuwe generatie van programma's Socrates, Leonardo en Jeugd.

EVALUATIE

Sinds 1997 heeft Litouwen een begin gemaakt met de hervorming van het onderwijsstelsel. Deze hervorming had met name betrekking op het onderwijs en de beroepsopleiding en sloot aan op de in 1997 en 1998 goedgekeurde wetten inzake de beroepsopleiding om de problemen in deze sector op te lossen. De onderwijswet voorziet in de oprichting van niet-universitair hoger onderwijs, de controle van de kwaliteit van de studies en talrijke regels ter garantie van de uniforme kwaliteit van het onderwijs. Bovendien is in december 1999 het Litouwse witboek inzake het hoger onderwijs goedgekeurd, dat de ontwikkeling van het hoger onderwijs tot 2015 programmeert. In december 2000 heeft het Litouwse parlement de wet inzake de financiering van de wetenschap en het onderwijs op de lange termijn goedgekeurd.

De deelname aan de programma's Socrates, Leonardo da Vinci en Jeunesse is bevredigend en de bestaande nationale agentschappen zijn operationeel. Wat de mobiliteit van de studenten betreft, hebben Litouwen, Letland en Estland in februari 2000 een overeenkomst over de erkenning van de diploma's van het hoger onderwijs gesloten om de mobiliteit van de studenten te vergemakkelijken. Wat de non-discriminatie jegens de onderdanen van de Europese Unie betreft, schept de in maart 2000 goedgekeurde nieuwe onderwijswet de voorwaarden voor de garantie van het vrij verkeer en de gelijke behandeling.

Om de voorbereiding van de toetreding af te ronden moet Litouwen nu zijn inspanningen richten op de nodige versterking om te zorgen voor de effectieve tenuitvoerlegging van de richtlijn betreffende de kinderen van migrerende werknemers en om de administratieve capaciteit in het ministerie van onderwijs te ontwikkelen.

Sinds het advies van de Commissie van 1997 heeft Litouwen regelmatig vooruitgang geboekt. De onderhandelingen over dit hoofdstuk zijn voorlopig gesloten (zie Verslag 2002). Litouwen heeft geen overgangsregeling op dit gebied gevraagd.

Laatste wijziging: 08.03.2004

Top