Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Letland

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Letland

1) REFERENTIES

Advies van de Commissie [COM(97) 2005 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(98)704 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(1999) 506 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2000) 706 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2001)700 def. - SEC(2001) 1749 - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2002) 700 def. - SEC(2002) 1405 - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2003) 675 def. - SEC(2003) 1203 - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

In haar advies van juli 1997 bracht de Commissie naar voren dat er in verband met de toetreding in Letland geen belangrijke problemen op het gebied van onderwijs, opleiding en jongeren te verwachten waren.

In het verslag van november 1998 werd geconcludeerd dat Letland zijn werkzaamheden op dit gebied voortzette. Er was evenwel geen enkele vooruitgang geboekt bij de goedkeuring van de wettelijke bepalingen met betrekking tot de wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties.

Het verslag van oktober 1999 liet zien dat Letland op dit gebied vooruitgang had geboekt. Er werd een kaderwet inzake het onderwijs goedgekeurd, alsook een strategisch programma betreffende de ontwikkeling van het onderwijs. Letland had ook zijn inspanningen voortgezet wat het onderwijs aan kinderen van migrerende werknemers betreft. Het bleef deelnemen aan de programma's Socrates, Leonardo da Vinci en Jeugd.

Het verslag van november 2000 constateerde dat de Letse wetgeving reeds aan de eisen van het acquis voldeed. Bijgevolg had Letland zich geconcentreerd op de tenuitvoerlegging van de reeds goedgekeurde wetgeving. Het had onder meer op grond van deze wetgeving hervormingen op het gebied van onderwijs en opleiding doorgevoerd.

In het verslag van november 2001 werd naar voren gebracht dat Letland zijn inspanningen had geconcentreerd op de versterking van de instellingen en de voortzetting van de hervorming van het onderwijsstelsel. Dankzij de tenuitvoerlegging van de wet op de instellingen voor hoger onderwijs, die in 2000 was gewijzigd, kon hoger beroepsonderwijs worden georganiseerd. Letland nam deel aan de tweede generatie van de programma's Leonardo, Socrates en Jeugd.

Het verslag van oktober 2002 liet zien dat Letland nieuwe vooruitgang op dit gebied had geboekt, met name wat betreft de hervorming van het onderwijs, de ontwikkeling van de beroepsopleiding en de versterking van de administratieve capaciteit. Letland moest zijn inspanningen echter richten op de tenuitvoerlegging van de richtlijn inzake onderwijs aan kinderen van migrerende werknemers, de versterking van de bevoegde instellingen, de voltooiing van de hervorming van het onderwijsstelsel en de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en de beroepsopleiding.

Het verslag van november 2003 is van oordeel dat Letland aan de uit de toetredingsonderhandelingen voortvloeiende verplichtingen op onderwijs- en opleidingsgebied voldoet.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Het EG-verdrag voorziet erin:

  • dat de Gemeenschap bijdraagt tot de ontwikkeling van onderwijs van hoog gehalte, dat een Europese dimensie omvat, door samenwerking tussen de lidstaten aan te moedigen en door hun activiteiten te ondersteunen, met volledige eerbiediging van hun culturele en taalkundige verscheidenheid met betrekking tot de inhoud van het onderwijs en de opzet van het onderwijsstelsel (artikel 149, oud artikel 126);
  • dat de Gemeenschap inzake beroepsopleiding een beleid ten uitvoer legt waardoor de activiteiten van de lidstaten worden versterkt en aangevuld en dat erop gericht is de aanpassing aan veranderingen in het bedrijfsleven te vergemakkelijken en de opneming op de arbeidsmarkt te bevorderen (artikel 150, oud artikel 127).

Deze bepalingen zijn hoofdzakelijk in de praktijk omgezet door de tenuitvoerlegging van drie grote actieprogramma's (Socrates (es de en fr), Leonardo da Vinci en Jeugd voor Europa) die onlangs in een nieuwe generatie van programma's (Socrates, Leonardo en Jeugd) werden geactualiseerd.

EVALUATIE

Letland werkt sinds 1997 aan de hervorming van zijn onderwijsstelsel. Ingevolge de goedkeuring van een nieuwe kaderwet inzake het onderwijs in oktober 1998 is een strategisch programma inzake het onderwijs voor de jaren 1998-2009 betreffende de ontwikkeling van het onderwijs aangenomen: Een oriëntatiedocument over de ontwikkeling van het onderwijs voor de jaren 2002-2005 is ook in juni 2002 goedgekeurd.

Letland heeft de hervormingen op het gebied van onderwijs en opleiding voortgezet op grond van met name de onderwijswet van 1998 en de wet op de beroepsleiding van 1999. Dankzij de tenuitvoerlegging van de wet op de instellingen voor hoger onderwijs, die in 2000 was gewijzigd, kon hoger beroepsonderwijs worden georganiseerd. Met de rationalisering van het netwerk van scholen voor beroepsopleiding werd in de hoofdstad, Riga, aangevangen. Ondanks de geleverde inspanningen moet de tenuitvoerlegging van de onderwijshervorming nog aanzienlijk worden versneld.

Op het gebied van de erkenning van universitaire diploma's in de Baltische ruimte hebben Letland, Estland en Litouwen een akkoord ondertekend om de mobiliteit van studenten en docenten tussen Baltische staten te verbeteren.

Er bestaat een administratieve structuur die voor de opleiding verantwoordelijk is. Er moet worden gezorgd voor een betere coördinatie tussen de bevoegde organen op het gebied van opleiding, te weten het ministerie van Onderwijs en wetenschappen, het ministerie van Sociale zaken, het ministerie van Economische zaken en de gespecialiseerde organen die van de ministeries afhangen. In februari 2002 heeft de regering de investeringsstrategie van het ministerie van onderwijs en wetenschap voor de periode 2003-2007 goedgekeurd.

Letland blijft deelnemen aan de communautaire programma's op dit gebied en de nationale agentschappen zijn operationeel.

De Letse wetgeving inzake het onderwijs aan kinderen van migrerende werknemers is in overeenstemming gebracht met het acquis, maar moet nog ten uitvoer worden gelegd.

Sinds het advies van de Commissie van 1997 heeft Letland regelmatig vooruitgang geboekt. De onderhandelingen over dit hoofdstuk zijn voorlopig afgesloten (zie Verslag 2002). Letland heeft geen overgangsregeling op dit gebied gevraagd.

Laatste wijziging: 04.03.2004

Top