Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Hongarije

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Hongarije

1) REFERENTIES

Advies van de Commissie [COM(97) 2001 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(98) 700 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(1999) 505 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2000) 705 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2001) 700 def. - SEC(2001) 1748 - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2002) 700 def. - SEC(2002) 1404 - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2003) 675 def. - SEC92003) 1205 - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

In haar advies van juli 1997 was de Europese Commissie van mening dat, met het oog op de toetreding, Hongarije op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken waarschijnlijk geen grote problemen zal ondervinden.

In het verslag van november 1998 werd melding gemaakt van een zekere vooruitgang met name in verband met de deelname van Hongarije aan de communautaire programma's in deze sector.

Het verslag van oktober 1999 constateerde dat geen belangrijke ontwikkelingen op wetgevend of institutioneel vlak sinds oktober 1998 hadden plaatsgevonden. Het Hongaarse beleid op dit gebied was echter reeds in grote mate in overeenstemming met dat van de Europese Unie.

Het verslag van november 2000 constateerde dat Hongarije zich over het algemeen had afgestemd op het acquis en vooruitgang bleef boeken, met name wat het op peil brengen van onderwijs en opleiding betreft.

Het verslag van november 2001 meldde dat Hongerije vooruitgang bleef boeken bij de aanpassing van het onderwijs- en opleidingsstelsel. Nieuwe budgetten waren beschikbaar voor studenten en scholen. Hongarije neemt deel aan de tweede generatie van de programma's Leonardo, Socrates en Jeugd.

Het verslag van oktober 2002 onderstreepte dat door Hongarije nieuwe vooruitgang was geboekt dankzij het door het ministerie van Onderwijs gelanceerde brede programma voor de volledige tenuitvoerlegging van de bepalingen van de richtlijn betreffende het onderwijs aan kinderen van migrerende werknemers. Hongarije moest zijn inspanningen echter nog richten op de versterking van zijn administratieve capaciteit op dit gebied.

Het verslag van november 2003 constateert dat Hongarije aan de verplichtingen en vereisten in verband met de toetreding voldoet. Het moet echter nog zijn capaciteit uitbreiden om de communautaire programma's uit te voeren en het acquis betreffende het onderwijs aan kinderen van migrerende werknemers te doen toepassen.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Het EG-Verdrag bepaalt:

  • dat de Gemeenschap bijdraagt tot de ontwikkeling van onderwijs van hoog gehalte, dat een Europese dimensie omvat, door samenwerking tussen de lidstaten aan te moedigen en door hun activiteiten te ondersteunen, met volledige eerbiediging van hun culturele en taalkundige verscheidenheid met betrekking tot de inhoud van het onderwijs en de opzet van het onderwijsstelsel (artikel 149, oud-artikel 126);
  • dat de Gemeenschap inzake beroepsopleiding een beleid ten uitvoer legt waardoor de activiteiten van de lidstaten worden versterkt en aangevuld en dat erop gericht is de aanpassing aan veranderingen in het bedrijfsleven te vergemakkelijken en de opneming op de arbeidsmarkt te bevorderen (artikel 150, oud-artikel 127).

Deze bepalingen zijn hoofdzakelijk in de praktijk omgezet door de tenuitvoerlegging van drie grote actieprogramma's: Socrates (es de en fr), Leonardo da Vinci en Jeugd voor Europa, die onlangs zijn bijgewerkt in een nieuwe generatie van programma's: Socrates, Leonardo en Jeugd.

EVALUATIE

Op dit gebied is het Hongaarse beleid reeds in grote mate in overeenstemming met dat van de Europese Unie. Er zijn aanzienlijke inspanningen geleverd om de richtlijn inzake onderwijs voor de kinderen van migrerende werknemers ten uitvoer te leggen, met name om die kinderen meer mogelijkheden te bieden voor onderwijs in hun moedertaal en over hun cultuur. Er wordt voorzien in een speciale opleiding ten behoeve van leerkrachten van scholen met een groot aantal immigrantenkinderen. Hongarije moet zijn inspanningen voortzetten om zich meer aan te passen aan het communautair acquis inzake het onderwijs aan kinderen van migrerende werknemers.

In 2002 heeft de regering ook een aantal maatregelen genomen ter bevordering van het onderwijs aan kinderen uit kansarme milieus en zij heeft met name de nadruk gelegd op de integratie van de Rom-minderheid in de maatschappij. Het ministerie van Onderwijs heeft ook een breed programma gelanceerd voor de volledige tenuitvoerlegging van de bepalingen van de richtlijn betreffende het onderwijs aan kinderen van migrerende werknemers.

Sinds september 1999 neemt Hongarije met succes deel aan de communautaire programma's Socrates, Leonardo da Vinci en Jeugd voor Europa. De nationale agentschappen zijn operationeel. Hongarije moet echter nog zijn capaciteit uitbreiden om de communautaire programma's uit te voeren.

Wat de hervorming van het onderwijs- en opleidingsstelsel betreft, is een wet inzake het recht op binnenkomst en verblijf van buitenlandse studenten in 2002 van kracht geworden. Er is nu een eengemaakt onderwijsbeheer en er zijn betere voorwaarden voor samenwerking tussen de onderwijssector en de arbeidsmarkt. In 2001 is ook een wet inzake volwassenenonderwijs goedgekeurd, die het kader vaststelt voor de invoering van een leven lang leren volgens het communautaire model. Voorts werd het onderwijsbudget in 1999 met bijna 30% verhoogd. Bovendien moet het salaris van de docenten uiterlijk in 2006 125% bedragen van het nationale gemiddelde salaris per hoofd van de bevolking.

Wat de beroepsopleiding betreft, heeft Hongarije in 1999 vooruitgang geboekt met betrekking tot de evaluatie van onderwijs en opleiding. Er is een netwerk van onderzoeks- en evaluatiecentra voor het openbaar onderwijs ingesteld. Dat netwerk draagt bij tot de tenuitvoerlegging van een eengemaakt stelsel voor kwaliteitsgarantie en gelijke kansen.

Het nationaal instituut voor beroepsopleiding heeft een permanent programma gelanceerd voor de normalisatie en de modernisering van het register van nationale beroepskwalificaties.

Sinds het advies van de Commissie van 1997 heeft Hongarije regelmatig vooruitgang geboekt. De onderhandelingen over dit hoofdstuk zijn voorlopig gesloten (zie Verslag 2002). Hongarije heeft geen overgangsregeling op dit gebied gevraagd.

Laatste wijziging: 05.03.2004

Top