Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tsjechische Republiek

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Tsjechische Republiek

1) REFERENTIES

Advies van de Commissie [COM(97) 2009 def. -Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(98) 708 def. -Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(99) 503 def. -Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2000) 703 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [SEC(2001) 1746 - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2002) 700 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2003) 675 def. - SEC(2003) 1200 - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

In haar advies van juli 1997 was de Europese Commissie van mening dat aanzienlijke aanpassing van de Tsjechische wetgeving nodig was om deze op middellange termijn in overeenstemming te brengen met het acquis communautaire. Op gebieden zoals de productveiligheid en de prijsaanduiding werd de compatibiliteit van de nationale wetgeving met de communautaire normen bevredigend geacht, maar in andere sectoren ontbrak elke wetgeving. Er werd ook gevraagd om de coördinatie en organisatie van de bevoegdheden van de verschillende met consumentenbescherming belaste instanties, waarbij erop moest worden toegezien dat de wetgeving werd toegepast.

Het verslag van november 1998 onderstreepte de vertraging van de aanpassing van de Tsjechische wetgeving aan het acquis en verzocht de Tsjechische Republiek om extra inspanningen op dit gebied te leveren.

Het verslag van oktober 1999 constateerde dat de aanpassing van de Tsjechische wetgeving aan het acquis op belangrijke gebieden onvoldoende bleef en dat aanvullende inspanningen vereist waren.

In haar verslag van oktober 2002 stelde de Commissie dat de onderhandelingen over dit hoofdstuk voorlopig waren gesloten en dat de Tsjechische Republiek niet om een overgangsregeling op dit gebied had gevraagd. Om de voorbereiding van de toetreding af te ronden moest de Tsjechische Republiek zich nu inspannen om haar wetgeving te verfijnen, bijzondere maatregelen te nemen en de verbetering van de coördinatie tussen de betrokken instellingen voort te zetten..

Het verslag van oktober 2003 wijst erop dat de wetgeving van de Tsjechische Republiek grotendeels in overeenstemming is met het acquis communautaire op het gebied van de maatregelen in verband met de veiligheid en de maatregelen die geen verband houden met de veiligheid (b.v. consumentenorganisaties). Zij moet echter het markttoezicht nog verbeteren om te zorgen voor de uitvoering van deze maatregelen en om de voor de uitvoering bevoegde administratieve structuren te versterken.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Het acquis communautaire omvat de bescherming van de economische belangen van de consument (met name regelgeving inzake misleidende reclame, prijsaanduidingen, consumentenkrediet, oneerlijke bedingen, verkoop buiten normale verkoopruimten, pakketreizen, televerkoop en timesharing), algemene productveiligheid en de sectoren cosmetica, textieletikettering en speelgoed.

De Europa-Overeenkomst voorziet in de aanpassing van de wetgeving aan die van de Gemeenschap en in samenwerking om de stelsels ter bescherming van de consument in de Tsjechische Republiek en in de Europese Gemeenschap volledig met elkaar in overeenstemming te brengen. Fase-I-maatregelen van het Witboek over de landen in Midden- en Oost-Europa en de interne markt (1995) zijn vooral gericht op verbetering van de productveiligheid, met name van cosmetica, textieletiketten en speelgoed, en op bescherming van de economische belangen van de consument, met name door maatregelen met betrekking tot misleidende reclame, consumentenkrediet, oneerlijke bedingen en prijsaanduidingen. Fase-II-maatregelen hebben betrekking op pakketreizen, verkoop buiten normale verkoopruimten en timesharing. Ook moet rekening worden gehouden met nieuwe EG-wetgeving die onlangs is goedgekeurd (verkoop op afstand, vergelijkende reclame en prijsaanduidingen).

EVALUATIE

Maatregelen in verband met de veiligheid

De Tsjechische Republiek heeft grote inspanningen geleverd om haar wetgeving aan te passen aan het acquis betreffende de maatregelen in verband met de veiligheid. Zo heeft zij in 2003 onder meer de richtlijn inzake algemene productveiligheid omgezet.

Zij kan reeds zorgen voor het markttoezicht. Het markttoezicht is verdeeld tussen verscheidene organen, waarbij de activiteiten grotendeels worden uitgevoerd door de volgende organisaties: de Tsjechische inspectie van landbouw- en voedingsproducten, de nationale veterinaire dienst (die werkzaam is in specifieke sectoren van de voedselcontrole) en de Tsjechische handelsinspectie (belast met de niet-voedingsproducten en de bescherming van de economische belangen van de consumenten).

De taken zijn duidelijk tussen deze verschillende organisaties verdeeld, de doeltreffendheid en de coördinatie tussen de actoren moet echter nog worden verbeterd. Er moeten ook nog inspanningen worden geleverd ter verbetering van de werking van het bestaande systeem voor de uitwisseling van informatie tussen de markttoezichtorganen.

Verder is de Tsjechische Republiek zich aan het aanpassen om deel te nemen aan het systeem voor de snelle uitwisseling van informatie over gevaarlijke producten (RAPEX), met name door gebruik te maken van het PROSAFE-netwerk (Europees forum voor de veiligheid van producten).

Maatregelen die geen verband houden met de veiligheid

De Tsjechische Republiek heeft praktisch het gehele acquis omgezet met betrekking tot de maatregelen die geen verband houden met de veiligheid. Zij moet nog een systeem opzetten voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die niet onder de financiële dienstverlening vallen.

Consumentenorganisaties

De balans betreffende de consumentenorganisaties is zeer positief. Ingevolge de laatste juridische wijzigingen kunnen de consumentenorganisaties de nodige procedures instellen voor het doen staken van inbreuken met het oog op de bescherming van de belangen van de consumenten. Zij moeten echter nog meer worden betrokken bij de uitwerking en het onderzoek van veiligheidsnormen en bij bewustmakingsacties over de rechten van de consumenten.

De laatste jaren is het aantal consumentenorganisaties toegenomen, alsook hun professionalisme. Hun integratie in Europese structuren zoals het Europees bureau van de consumentenverenigingen (BEUC), de Europese vereniging voor de coördinatie van de vertegenwoordiging van de consumenten inzake normalisatie (ANEC) en de Europese vereniging van consumenten (AEC) is voortgezet. De overheidsfinanciering die hun wordt toegekend is ook verhoogd.

De werkzaamheden van deze organisaties zijn gericht op het gratis verstrekken van advies en informatie via bijna vijftig adviescentra, de publicaties en consumentenopvoeding, de vergelijkende tests van producten en goederen en de buitengerechtelijke beslechting van geschillen.

Laatste wijziging: 29.01.2004

Top