Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Hongarije

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Hongarije

1) REFERENTIES

Advies van de Commissie [COM(97) 2001 def. -- Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(98) 700 def. -- Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(99) 505 def. -- Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2000) 705 def. -- Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [SEC(2001) 1748 -- Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2002) 700 def. -- Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2003) 675 def. - SEC (2003) 1205 --Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

In haar advies van juli 1997 stelde de Commissie vast dat Hongarije zich inzette om de eisen van de EG-richtlijnen op consumentengebied in de nationale wetgeving op te nemen. Verder meende zij dat Hongarije op middellange termijn waarschijnlijk in staat zal zijn het volledige acquis op dit gebied over te nemen, mits deze inspanningen werden voortgezet. Er moest vooral worden gewerkt aan de voltooiing, bijwerking en coördinatie van de wetgeving en de instelling van de structuren die nodig zijn voor een daadwerkelijke tenuitvoerlegging van het acquis communautaire.

In het verslag van november 1998 is melding gemaakt van aanzienlijke vooruitgang op dit gebied en is de verwachting uitgesproken dat de omzetting de komende jaren zal worden voortgezet.

Het verslag van oktober 1999 heeft deze voorgaande analyse bevestigd en heeft de vooruitgang onderstreept die is geboekt bij de aanpassing van de Hongaarse wetgeving aan het acquis communautaire. De instellingen moeten echter worden versterkt.

Het verslag van oktober 2002 heeft aangegeven dat de onderhandelingen over dit hoofdstuk voorlopig zijn gesloten en dat Hongarije niet om overgangsmaatregelen heeft gevraagd.

Het verslag van oktober 2003 stelt dat Hongarije op het gebied van de maatregelen in verband met de veiligheid (bijv. het markttoezicht, dat wel nog verder moet worden verbeterd) voor het grootste gedeelte aan het acquis communautaire voldoet. Hetzelfde geldt voor de maatregelen die niet met veiligheid te maken hebben en de verenigingen voor consumentenbescherming.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Het acquis communautaire omvat de bescherming van de economische belangen van de consument (met name regelgeving inzake misleidende reclame, prijsaanduidingen, consumentenkrediet, oneerlijke bedingen, verkoop buiten normale verkoopruimten, pakketreizen, televerkoop en timesharing), algemene productveiligheid en de sectoren cosmetica, textieletikettering en speelgoed.

De Europa-Overeenkomst voorziet in de aanpassing van de wetgeving aan die van de Gemeenschap en in samenwerking om de stelsels ter bescherming van de consument in Hongarije en in de Europese Gemeenschap volledig met elkaar in overeenstemming te brengen. Fase-I-maatregelen van het Witboek over de landen in Midden- en Oost-Europa en de interne markt (1995) zijn vooral gericht op verbetering van de productveiligheid, met name van cosmetica, textieletiketten en speelgoed, en op bescherming van de economische belangen van de consument, met name door maatregelen met betrekking tot misleidende reclame, consumentenkrediet, oneerlijke bedingen en prijsaanduidingen. Fase-II-maatregelen hebben betrekking op pakketreizen, verkoop buiten normale verkoopruimten en timesharing. Ook moet rekening worden gehouden met nieuwe EG-wetgeving die onlangs is goedgekeurd of binnenkort goedgekeurd zal worden (verkoop op afstand, vergelijkende reclame en prijsaanduidingen).

EVALUATIE

Maatregelen in verband met de veiligheid

Hongarije moet het acquis op het gebied van de algemene productveiligheid nog omzetten en toepassen. Daarnaast moeten er ook meer financiële en personele middelen beschikbaar worden gesteld aan de instanties (managementstructuren en informatiesysteem) die verantwoordelijk zijn voor de verwezenlijking van dit deel van het acquis.

In 2002 heeft het ministerie van economische zaken van Hongarije een raad voor markttoezicht in het leven geroepen.

Dit orgaan is een raadplegings- en coördinatieforum dat met de markttoezichtautoriteiten samenwerkt en bijdraagt aan de opstelling van strategieën terzake. De deelnemers bestaan met name uit vertegenwoordigers van het ministerie die deelnemen aan de markttoezichtactiviteiten, de douane- en financiële brigade, de nationale vereniging voor de bescherming van de consumenten, de delegatie van de EG en de algemene inspectie voor de bescherming van de consumenten.Bovendien is in 2002 een centraal informatiesysteem voor het markttoezicht in werking genomen.

Consumentenbescherming (maatregelen die geen verband houden met veiligheid)

Een groot aantal maatregelen op het gebied van de consumentenbescherming moet nog worden omgezet. Het gaat daarbij met name om:

  • het acquis met betrekking tot het doen staken van inbreuken,
  • op afstand gesloten overeenkomsten,
  • bepaalde aspecten van de verkoop van consumptiegoederen en daarmee verband houdende garanties.

Op het punt van de tenuitvoerlegging zijn verdere inspanningen nodig voor de toepassing van het acquis op het gebied van de prijsaanduidingen en pakketreizen.

Tot slot dient de rol van consumentenverenigingen bevorderd en verder ontwikkeld te worden, zodat ze op actieve wijze zullen kunnen meewerken aan de uitwerking en tenuitvoerlegging van het consumentenbeleid.

Laatste wijziging: 21.01.2004

Top