Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Estland

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Estland

1) REFERENTIES

Advies van de Commissie [COM(97) 2006 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(98) 705 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(99) 504 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2000) 704 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [SEC(2001) 1747 - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2002) 700 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM (2003) 675 def.- SEC (2003) 1201 - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

In haar advies van juli 1997 was de Europese Commissie van mening dat in Estland grote vooruitgang was geboekt bij het aanpassen van de wetgeving ter bescherming van de consument aan het acquis communautaire en dat Estland over de nodige structuren en organen bleek te beschikken voor de tenuitvoerlegging van het consumentenbeleid. Het zag er dus naar uit dat het land op middellange termijn het communautaire beleid op dit gebied zonder al te grote problemen zou kunnen volgen. De Commissie vestigde er evenwel de aandacht op dat de wetgeving verder moest worden hervormd, aangezien de vigerende wetten nog maar in zeer geringe mate overeenstemmen met het acquis communautaire. Ze stelde voorts vast dat er ook sprake is van enkele exclusieve of speciale rechten die niet verenigbaar zijn met het acquis communautaire.

Het verslag van november 1998 constateerde dat de aanpassing van de wetgeving naar wens verliep. De raad voor de bescherming van de consumenten moest evenwel worden versterkt en de bestaande consumentenorganisaties, die zeer weinig waren ontwikkeld, moesten worden aangemoedigd.

Het verslag van oktober 1999 onderstreepte daarentegen dat op dit gebied geen wetgevende vooruitgang was geboekt en dat de consumentenorganisaties vrij zwak bleven.

In het verslag van oktober 2002 stelde de Commissie dat de onderhandelingen over dit hoofdstuk voorlopig waren gesloten en dat Estland niet om een overgangsregeling had gevraagd.

Het verslag van oktober 2003 wijst erop dat Estland zijn wetgeving grotendeels heeft aangepast aan het acquis communautaire in verband met de maatregelen die verband houden met de veiligheid (b.v. het markttoezicht) en de maatregelen die geen verband houden met de veiligheid (b.v. consumentenorganisaties). Het moet echter het markttoezicht nog verbeteren en de omzetting en de toepassing van de herziene richtlijn inzake algemene productveiligheid nog voltooien.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Het acquis communautaire omvat de bescherming van de economische belangen van de consument (met name regelgeving inzake misleidende reclame, prijsaanduidingen, consumentenkrediet, oneerlijke bedingen, verkoop buiten normale verkoopruimten, pakketreizen, televerkoop en timesharing), algemene productveiligheid en de sectoren cosmetica, textieletikettering en speelgoed.

De Europa-Overeenkomst voorziet in de aanpassing van de wetgeving aan die van de Gemeenschap en in samenwerking om de stelsels ter bescherming van de consument in Estland en in de Europese Gemeenschap volledig met elkaar in overeenstemming te brengen. Fase-I-maatregelen van het Witboek over de landen in Midden- en Oost-Europa en de interne markt (1995) zijn vooral gericht op verbetering van de productveiligheid, met name van cosmetica, textieletiketten en speelgoed, en op bescherming van de economische belangen van de consument, met name door maatregelen met betrekking tot misleidende reclame, consumentenkrediet, oneerlijke bedingen en prijsaanduidingen. Fase-II-maatregelen hebben betrekking op pakketreizen, verkoop buiten normale verkoopruimten en timesharing. Ook moet rekening worden gehouden met de nieuwe EG-wetgeving die onlangs is goedgekeurd (verkoop op afstand, vergelijkende reclame en prijsaanduidingen).

EVALUATIE

De situatie in 2003 is ten opzichte van die van 2002 enigszins veranderd.

Markttoezicht (maatregelen die verband houden met de veiligheid) De werkzaamheden in verband met het markttoezicht moeten worden voortgezet en de capaciteiten van de belangrijkste uitvoeringsstructuren moeten worden versterkt.

Het is nodig dat enerzijds het aantal inspecteurs dat aan de markttoezichtactiviteiten deelneemt wordt verhoogd en dat anderzijds de capaciteit van de met het testen van de veiligheid van niet-levensmiddelen belaste laboratoria wordt uitgebreid.

Consumentenbescherming (maatregelen die geen verband houden met de veiligheid)

De wet inzake consumentenbescherming moet nog in overeenstemming met het acquis worden gebracht. Het bureau voor consumentenbescherming is zeer doeltreffend gebleken, maar het is nodig dat zijn personele en financiële middelen worden versterkt.

De inspanningen ter versterking van de voorlichting en de opvoeding van de consumenten hebben reeds in 2002 geleid tot de oprichting van een gratis telefoondienst en de toekenning van financiële middelen door de regering aan de Estse consumentenbond. De doeltreffendheid van de rol van de consumentenverenigingen bij de bevordering van de belangen van de consumenten moet echter nog worden versterkt om bij te dragen aan een betere bewustmaking op het gebied van de veiligheid van producten en de voedselveiligheid. Tenslotte moeten inspanningen worden geleverd ter versterking van de consumentenorganisaties die nog steeds weinig zijn ontwikkeld, hoofdzakelijk wegens het gebrek aan actieve leden.

Laatste wijziging: 14.01.2004

Top