Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Malta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Malta

1) REFERENTIES

Advies van de Commissie [COM(1998) 69 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(1999) 508 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2000) 708 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2001) 700 def. - SEC(2001) 1751 - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2002) 700 def. - SEC(2002) 1407 - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2003) 675 def. - SEC(2003) 1206 - Niet verschenen in het Publicatieblad].

Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

In het eerste verslag werd onderstreept dat Malta nog heel wat werk moet verzetten om zijn rechtsregels aan te passen aan het milieuacquis. Voor de overname alsook voor de tenuitvoerlegging en het toezicht op de naleving van de wettelijke voorschriften moest er een gedetailleerd programma worden opgesteld. Investeringsplannen voor milieugerelateerde sectoren dienden volledig op de tenuitvoerlegging van het acquis te zijn toegespitst.

In haar verslag van 1999 merkte de Commissie op dat er nog veel werk op het gebied van het milieu te doen stond.

In haar verslag van november 2000 onderstreepte de Commissie dat de omzetting van het milieu-acquis in geen enkele sub-sector vooruit was gegaan.

In haar verslag van november 2001 maakte de Commissie gewag van voortgang op het gebied van de aanpassing van het acquis, maar niet inzake de versterking van de administratieve capaciteit.

In het verslag van oktober 2002 werd onderstreept dat de omzetting goed gevorderd was, maar dat met de versterking van de bestuurlijke capaciteit nog maar een begin was gemaakt. Op verschillende gebieden moesten de wettelijke toepassingsteksten nog worden vastgesteld teneinde de omzetting af te ronden. Speciale aandacht moest gaan naar de daadwerkelijke toepassing van het acquis.

In het verslag van 2003 wordt opgemerkt dat Malta de verbintenissen die uit de toetredingsonderhandelingen (afgesloten in december 2002) voortvloeien op het gebied van het milieu voor het grootste deel is nagekomen. Op voorwaarde dat het land zijn administratieve capaciteit op alle terreinen versterkt, moet het het grootste deel van het milieuacquis tegen 1 mei 2004, datum van toetreding tot de Unie, ten uitvoer gelegd kunnen hebben.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Het communautaire milieubeleid, dat is afgeleid van het Verdrag tot oprichting van de Europese Unie, is gericht op een duurzame ontwikkeling op basis van de integratie van milieubescherming in het sectoraal beleid van de Europese Gemeenschap, preventieve maatregelen, het beginsel dat de vervuiler betaalt, bestrijding van milieuschade bij de bron en gedeelde verantwoordelijkheid. Het communautair acquis omvat ongeveer tweehonderd wettelijke maatregelen die betrekking hebben op een groot aantal verschillende onderwerpen, zoals water- en luchtvervuiling, beheer van afvalstoffen en chemische stoffen, biotechnologie, stralingsbescherming en bescherming van de natuur. De lidstaten moeten erop toezien dat een milieueffectenbeoordeling wordt uitgevoerd voordat voor bepaalde openbare en particuliere projecten een ontwikkelingsvergunning wordt afgegeven.

EVALUATIE

De horizontale wetgeving is omgezet in nationaal recht en dat laatste is in overeenstemming met het acquis, behalve wat de bepalingen inzake de milieueffecten van strategische activiteiten betreft. Die bepalingen moeten vóór juli 2004 zijn omgezet. De voor het milieu en de planning bevoegde Maltese autoriteit moet haar inspanningen versterken om het acquis ten uitvoer te leggen. Er is een verordening aangenomen betreffende de vrije toegang tot milieu-informatie en er zijn wijzigingen aangebracht aan de wet inzake de ontwikkelingsplanning.

Op het gebied van de luchtkwaliteit is er met het acquis conforme wetgeving aangenomen. De aanpassing aan de voorschriften betreffende het zwavelgehalte van vloeibare brandstoffen moet echter nog gebeuren. De plannen en programma's inzake de luchtkwaliteit moeten nog worden afgerond en toegepast. De administratieve toezichtscapaciteit moet worden versterkt. Het Verdrag van Wenen en het Protocol van Montreal zijn verwerkt in de Maltese wetgeving. Er is voorzien in een tot december 2004 lopende overgangsperiode voor het probleem van de emissies van vluchtige organische verbindingen ten gevolge van de opslag en distributie van benzine.

Malta maakt verder werk van de aanpassing aan het acquis inzake de waterkwaliteit. Vóór 1 mei 2004 moet de omzetting van de voorschriften inzake drink- en zwemwater en van de meest recente waterwetgeving zijn voltooid. Er moet een actieprogramma betreffende nitraten worden aangenomen en een code van goede praktijken worden uitgewerkt. Hetzelfde geldt voor de programma's inzake de opberging van gevaarlijke stoffen. Er moet nog een autoriteit voor het waterbeleid worden aangewezen. De coördinatie tussen de diverse bevoegde instanties moet worden verbeterd. Er zijn overgangsperiodes toegestaan voor het probleem van het stedelijk afvalwater, van drinkwater en van de opberging van gevaarlijke stoffen. Die lopen respectievelijk tot maart 2007, december 2005 en maart 2007.

Wat de afvalstoffen betreft, is het acquis omgezet en is de nieuwe wetgeving in overeenstemming met de communautaire wetgeving, afgezien van bepaalde voorschriften met betrekking tot verpakkingen en afgedankte voertuigen. Het plan voor het beheer van afvalstoffen moet in overeenstemming zijn met het acquis. Er moet nog een systeem worden opgezet voor het toezicht op het vervoer van afvalstoffen, er moet een register voor de inschrijving van afgedankte voertuigen worden opgesteld en er moeten stortplaatsen worden opgericht. De systemen voor de inzameling van afval moeten worden verbeterd. Voor afgewerkte olie moet er een register met de inzamelingspunten en de vergunningen voor opslagplaatsen worden aangelegd. De bouw van installaties voor de nuttige toepassing en verwijdering van afvalstoffen moet worden voortgezet. De administratieve capaciteit voor toezicht op het beheer van afvalstoffen moet worden versterkt. Er is een tot december 2009 lopende overgangsperiode toegestaan voor het probleem van de nuttig toepassing en recycling van verpakkingsafval.

Op het gebied van de strijd tegen de verontreiniging en het beheer van industriële risico's is de omzetting verwezenlijkt en is de nieuwe wetgeving in overeenstemming met het acquis, met uitzondering van de bepalingen inzake de risico's van grote bedrijfsongevallen. Die bepalingen moeten nog vóór de toetreding tot de Unie worden aangenomen. Er is een wet op de civiele bescherming vastgesteld. In 2002 zijn verordeningen aangenomen betreffende de geïntegreerde preventie en vermindering van verontreiniging en inzake de emissies van grote stookinstallaties. Er moet evenwel nog een strategie voor de vergunningverlening voor installaties die onderworpen zijn aan de wetgeving inzake geïntegreerde preventie en vermindering van verontreiniging worden uitgewerkt en de desbetreffende vergunningen moeten worden afgeleverd. De administratieve capaciteit voor de afgifte van vergunningen en voor de organisatie van inspecties moet worden versterkt. Voor bepaalde grote stookinstallaties is een overgangsperiode toegestaan die loopt tot december 2005.

Wat de bescherming tegen straling betreft, is er relevante wetgeving aangenomen die in overeenstemming is met het acquis, behalve wat de bepalingen inzake blootstelling voor medische doeleinden betreft. Die wetgeving moet nog vóór de toetreding worden vastgesteld. In december 2001 is er een verordening betreffende de bewaking van en het toezicht op de overbrenging van radioactieve afvalstoffen gepubliceerd.

Inzake genetisch gemodificeerde organismen (GGO's) en chemische stoffen is de wetgeving omgezet en is het resultaat conform het acquis, behalve wat de bestrijdingsmiddelen betreft. Malta heeft het Verdrag van Stockholm betreffende persistente organische verontreinigende stoffen ondertekend. In maart 2001 is een wet inzake de productveiligheid in werking getreden. In 2002 is ook een bureau voor toezicht op chemicaliën opgericht. De coördinatie van de betrokken instanties moet worden verbeterd.

Wat de natuurbescherming betreft, is de vereiste wetgeving aangenomen. De lijsten van de gebieden van communautair belang en de speciale beschermingszones moeten echter nog worden aangelegd. Nog vóór de toetreding van Malta tot de Unie moeten de desbetreffende bepalingen worden aangenomen en moet de tenuitvoerlegging van start zijn gegaan. De vogelwetgeving moet beter worden nageleefd. Het nationaal comité "Ornis" moet een toepassingsstrategie uitwerken. Er is een commissie voor toezicht op de jacht opgericht. Tenslotte moet de gegevensverzameling worden afgerond zodat de jachtperiodes op wetenschappelijke wijze kunnen worden vastgelegd. Er is een tot 2008 lopende overgangsperiode toegestaan voor het gebruik van geluidsnetten voor de vangst van zeven vinkensoorten.

In het kader van de strijd tegen de lawaaihinder is er wetgeving aangenomen die in overeenstemming is met het acquis.

Malta moet nog grote inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat zijn algemene administratieve capaciteit op milieugebied afdoende zal zijn versterkt vóór 1 mei 2004, datum van toetreding van het land tot de Unie.

Malta neemt deel aan de werkzaamheden van het Europees Milieuagentschap.

De onderhandelingen inzake dit hoofdstuk zijn beëindigd.

Laatste wijziging: 13.02.2004

Top