Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Slovenië

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Slovenië

1) REFERENTIES

Advies van de Commissie [COM(97) 2010 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(98) 709 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(99) 512 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2000) 712 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2001) 700 def. - SEC(2001) 1755 - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2002) 700 def. - SEC(2002) 1411 - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2003) 675 def. - SEC(2003) 1208 - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

In haar advies van juli 1997 heeft de Europese Commissie als mening gegeven dat een volledige overname van het milieu-acquis voor Slovenië op middellange termijn haalbaar was op voorwaarde dat de huidige plannen voor een nieuwe milieukaderwetgeving en toepassingsregelgeving werden uitgevoerd en het nationaal milieuactieprogramma en de milieutoetredingsstrategie met spoed werden vastgesteld. Overeenkomstig de Commissie zou daadwerkelijke overeenstemming met een aantal elementen van de wetgeving, waarvoor jarenlange hoge investeringen en aanzienlijke bestuurlijke inspanningen vereist zijn (bijvoorbeeld behandeling van stedelijk afvalwater, drinkwater, aspecten van afvalbeheer en luchtvervuilingswetgeving), echter slechts op lange termijn kunnen worden bereikt.

In het verslag van november 1998 werd geconcludeerd dat ondanks de vooruitgang die is geboekt bij de goedkeuring van kaderwetgeving verdere wetgevingswerkzaamheden noodzakelijk zijn teneinde te voldoen aan de prioriteiten op korte termijn in het kader van het partnerschap voor toetreding. De ontwikkeling van de vereiste (financiële, administratieve e.a.) instrumenten voor de volledige tenuitvoerlegging van de juridische bepalingen was één van de belangrijkste taken in de toekomst. Er waren ook dringende maatregelen nodig om het probleem van de personeelstekorten van het Ministerie van Milieu en Ruimtelijke Ordening en andere betrokken instanties op te lossen.

In haar verslag van oktober 1999 stelde de Commissie dat de mate waarin de Sloveense milieuwetgeving aan het acquis voldeed, sterk varieert van sector tot sector. In de sectoren waterhuishouding, milieubescherming en afvalbeheer voldeed deze wetgeving reeds in hoge mate aan de communautaire wetgeving, terwijl sectoren zoals die van het industrieel risicobeheer, de chemicaliën en de genetisch gemodificeerde organismen verwaarloosd werden. Grote inspanningen, met name op financieel vlak, bleven derhalve noodzakelijk. De Commissie was van mening dat Slovenië daartoe over de nodige middelen beschikt.

In het verslag van 2000 werden de grote vorderingen aangestipt die Slovenië had gemaakt op het gebied van de aanpassing aan het acquis, met name wat de horizontale wetgeving, de afvalstoffen en de chemicaliën betreft. Er kon ook vooruitgang worden gemeld bij de opstelling van de programma's voor de tenuitvoerlegging van de verschillende richtlijnen. Toch moesten er nog extra maatregelen met het oog op de tenuitvoerlegging en daadwerkelijke toepassing van het acquis worden genomen. Ook moest de bestuurlijke capaciteit worden versterkt.

In het verslag van november 2001 werd de vooruitgang onderstreept die Slovenië reeds had geboekt bij de omzetting van het acquis en de voorbereiding op de toepassing daarvan. De aanpassing van de wetgeving was bijna volledig voltooid op het gebied van de horizontale wetgeving, het beheer van afvalstoffen, de scheikundige producten en de lawaaihinder.

In het verslag van oktober 2002 werd aangestipt dat Slovenië belangrijke kaderwetten had vastgesteld. De omzetting van het milieuacquis was bijna voltooid, met uitzondering van de richtlijn betreffende de geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging. De tenuitvoerlegging en het toezicht op de toepassing van het acquis bleven ontoereikend. De bestuurlijke capaciteit, die daarvoor reeds goed was, was nog verder versterkt.

In het verslag van november 2003 wordt benadrukt dat Slovenië de belangrijkste verbintenissen is nagekomen die het tijdens de toetredingsonderhandelingen (afgesloten in december 2002) op milieugebied is aangegaan. Het land moet in staat zijn op 1 mei 2004, datum van toetreding tot de Unie, het milieuacquis toe te passen.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Het communautair milieubeleid, dat is afgeleid van het Verdrag tot oprichting van de Europese Unie, is gericht op een duurzame ontwikkeling op basis van de integratie van milieubescherming in het sectoraal beleid van de Europese Gemeenschap, preventieve maatregelen, het beginsel dat de vervuiler betaalt, bestrijding van milieuschade bij de bron en gedeelde verantwoordelijkheid. Het acquis communautaire omvat ongeveer tweehonderd wettelijke maatregelen die betrekking hebben op een groot aantal verschillende onderwerpen, zoals water- en luchtvervuiling, beheer van afvalstoffen en chemische stoffen, biotechnologie, stralingsbescherming en bescherming van de natuur. De lidstaten moeten erop toezien dat een milieueffectenbeoordeling wordt uitgevoerd voordat voor bepaalde openbare en particuliere projecten een ontwikkelingsvergunning wordt afgegeven.

Overeenkomstig de Europa-Overeenkomst moet het ontwikkelingsbeleid van Slovenië worden onderworpen aan het beginsel van duurzame ontwikkeling en moet het ten volle rekening houden met milieuoverwegingen.

Het Witboek betreffende de landen van Midden- en Oost-Europa en de interne markt (1995) heeft slechts betrekking op een klein deel van het acquis op milieugebied, namelijk de wetgeving met betrekking tot producten, hetgeen rechtstreeks verband houdt met het vrije verkeer van goederen.

EVALUATIE

In september 1999 is het Nationaal actieprogramma voor het milieu goedgekeurd. Dit programma moet zorgen voor de integratie van de milieuaspecten in de andere sectoren. De tenuitvoerlegging van de ontwikkelingsstrategie voor Slovenië is voortgezet, met name in de sectoren vervoer, energie en landbouw.

De horizontale wetgeving is opgesteld en is in overeenstemming met het acquis, met uitzondering van enkele bepalingen betreffende de milieueffectbeoordeling. In november 2000 is een strategie voor de uitbanning van het gebruik van broeikasgassen aangenomen. In juni 2002 is het instrument van ratificering van het Protocol van Kyoto aangenomen. Het Internationaal Verdrag inzake de voorbereiding op, de bestrijding van en de samenwerking bij olieverontreiniging is in april 2001 geratificeerd. De instantie die bevoegd is voor de strategische milieueffectbeoordeling moet nog worden benoemd.

Op het gebied van de bescherming van de luchtkwaliteit is de omzetting voltooid; de wetgeving is in overeenstemming met het acquis, met uitzondering van de uitvoeringsbepalingen betreffende de controle van de luchtkwaliteit. In 2001 zijn verordeningen betreffende de kwaliteit van vloeibare brandstoffen aangenomen.

Op het gebied van het beheer van afvalstoffen is de nodige wetgeving aangenomen; deze wetgeving is in overeenstemming met het acquis, met uitzondering van enkele bepalingen betreffende de financiële garanties voor de exploitatie van stortplaatsen. De inspanningen op het gebied van de inzameling, terugwinning en verwijdering van afval moeten worden voortgezet. In maart 2002 is een operationeel programma voor de terugwinning en recycling van verpakkingsafval goedgekeurd dat tot 2007 zal lopen. Er zijn ook decreten betreffende heffingen voor de verwijdering van afval en het gebruik van olie aangenomen. Voor verpakkingsafval is een overgangsperiode tot december 2007 toegestaan.

De wetgeving op het gebied van de waterkwaliteit is aangenomen. Ze is in overeenstemming met het acquis, met uitzondering van de meest recente bepalingen met betrekking tot water. De inventaris van plaatsen waar gevaarlijke stoffen mogen worden geloosd en het programma voor de terugdringing van de watervervuiling moeten nog worden voltooid. Twee programma's inzake het verzamelen en zuiveren van stedelijk afvalwater en de tenuitvoerlegging van projecten met betrekking tot de distributie van water zijn vastgesteld. In het kader van de nitraatrichtlijn is het geheel van het Sloveense grondgebied als gevoelige zone ingekleurd. In juli 2002 is een kaderwet Water goedgekeurd. Daarin wordt het waterbeheer in zijn geheel behandeld en wordt voorzien in de oprichting van een speciaal waterfonds. Voor stedelijk afvalwater is een overgangsperiode tot december 2015 toegestaan.

De natuurbeschermingswet is aangenomen, met uitzondering van de uitvoeringsbepalingen van de habitat- en vogelrichtlijnen. Er zijn wetten aangenomen ter ratificering van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde, in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES) en van de Overeenkomst betreffende de bescherming van planten. Er zijn vorderingen gemaakt bij de tenuitvoerlegging van de CITES-overeenkomst. De lijst van de speciale beschermingszones in het kader van de vogelrichtlijn en de lijst van gebieden van communautair belang moeten vóór de toetreding van Slovenië tot de Unie worden opgesteld. Er moet ook werk worden gemaakt van de daadwerkelijke bescherming van deze zones. In deze context moeten de raadplegingsprocedures worden nageleefd. Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan de bestuurlijke capaciteit.

De wetgeving met betrekking tot de industriële vervuiling en het risicobeheer is reeds gedeeltelijk opgesteld. Deze wetgeving is in overeenstemming met het acquis. De omzetting van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (IPPC), vluchtige organische verbindingen, gevaren van zware ongevallen en de recente wetgeving over nationale emissiemaxima en grote stookinstallaties moet worden voltooid. De bestuurlijke capaciteit voor het verlenen van vergunningen voor installaties die onderworpen zijn aan de IPPC-richtlijn, moet worden versterkt. In mei 2002 is een nationaal programma ter verbetering van de bescherming tegen natuurrampen aangenomen dat loopt tot 2007. voor bepaalde installaties die onderworpen zijn aan de IPPC-richtlijn is een overgangsperiode tot oktober 2011 toegestaan.

De noodzakelijke wetgeving in de sectoren chemische stoffen en genetisch gemodificeerde organismen (GGO's) is aangenomen. Deze wetgeving is in overeenstemming met het acquis, met uitzondering van de recente bepalingen over de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu. Slovenië heeft een nationaal chemisch bureau opgericht, alsook een team van deskundigen die de risico's van chemicaliën moeten beoordelen. Er is ook een code van goede praktijken op het gebied van dierproeven aangenomen.

In november 1999 is een wet op de dierenbescherming goedgekeurd, die ook betrekking heeft op GGO's. In 2002 is een specifieke wet inzake GGO's aangenomen. In die wet wordt het probleem van de negatieve effecten op het milieu en de volksgezondheid behandeld, alsook de in- en uitvoer van GGO's. De bestuurlijke capaciteit op het gebied van biocides moet worden versterkt. Hetzelfde geldt voor de coördinatie tussen de betrokken organisaties.

De omzetting van de kaderwetgeving betreffende nucleaire veiligheid is voltooid. Deze wetgeving is in overeenstemming met het acquis. Met betrekking tot fundamentele veiligheidsnormen, externe werknemers, overbrenging van radioactieve afvalstoffen en medische blootstelling moeten echter nog uitvoeringsbepalingen worden opgesteld. Voorts is er een nationale gegevensbank opgezet voor het toezicht op de stralingshoeveelheid waaraan werknemers beroepshalve worden blootgesteld. In juli 2002 is een wet inzake de bescherming tegen ioniserende straling en inzake nucleaire veiligheid vastgesteld.

Er zijn regels ingevoerd voor de geluidsoverlast van huishoudapparaten. De omzetting wordt voortgezet volgens de kalender die op het vlak van geluidsoverlast is opgesteld. De aangenomen wetgeving is in overeenstemming met het acquis, met uitzondering van de meest recente wetgeving over omgevingslawaai. De aangemelde instanties moeten nog worden goedgekeurd.

De kosten voor de aanpassing aan het acquis op milieugebied worden geraamd op 2 720 miljoen euro over een periode van 15 jaar. Om de tenuitvoerlegging van het acquis te waarborgen moeten er dus grote investeringen worden gedaan, ook op middellange termijn.

Op verscheidene gebieden is de administratieve capaciteit versterkt. In april 2001 is een milieuagentschap opgericht dat verantwoordelijk wordt voor de tenuitvoerlegging van het acquis en dat nu volledig operationeel is. In januari 2002 heeft een Instituut voor natuurbescherming zijn werkzaamheden gestart. De structuur van het Ministerie van milieu is vereenvoudigd en gerationaliseerd.

Slovenië is lid van het Europees Milieuagentschap en het Europees milieu-informatie- en -observatienetwerk.

De onderhandelingen met betrekking tot dit hoofdstuk zijn afgerond.

Laatste wijziging: 19.02.2004

Top