Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Slowakije

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Slowakije

1) REFERENTIES

Advies van de Commissie [COM(97) 2004 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(98) 703 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(99) 511 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2000) 711 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2001) 700 def. - SEC(2001) 754 - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2002) 700 def. - SEC(2002) 1410 - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2003) 675 def. - SEC(2003) 1209 - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

In haar advies van juli 1997 heeft de Europese Commissie gesteld dat, indien Slowakije zijn huidig wetgevingsprogramma voortzet, het communautaire milieu-acquis op middellange termijn volledig in nationaal recht zal zijn omgezet. De Commissie is evenwel van mening dat op een aantal gebieden (bijvoorbeeld de behandeling van stedelijk afvalwater, de drinkwaterkwaliteit, het afvalbeheer en de wetgeving betreffende de luchtverontreiniging) waarop grote investeringen en aanzienlijke administratieve inspanningen nodig zijn, overeenstemming met de EG-normen slechts op zeer lange termijn zal kunnen worden bereikt.

In haar verslag van november 1998 concludeerde de Commissie dat er op dit gebied slechts zeer geringe vooruitgang was geboekt. In alle sectoren moest er nog veel gebeuren, zowel wat de omzetting als wat de uitvoering van de wetgeving betreft. De volledige omzetting en de toepassing van het acquis zouden wel eens meer tijd kunnen vergen dan in het advies van juli 1997 werd verwacht. Een gecoördineerde aanpak van de harmonisatie op milieugebied en de nodige investeringen ontbraken nog steeds.

In het verslag van oktober 1999 werd aangestipt dat Slowakije op dit gebied slechts weinig vooruitgang had geboekt, dit ondanks het zeer verreikende wetgevingsprogramma dat de Slowaakse regering had opgesteld met het oog op de aanpassing aan het milieuacquis. Er moesten nog grote inspanningen worden gedaan, met name de vaststelling van een algemene strategie en een financieringsplan.

In haar verslag van november 2000 concludeerde de Commissie dat Slowakije de aanpassing van zijn wetgeving moest versnellen en een alomvattende strategische aanpak moest uitwerken. Voorts moest Slowakije het beginsel van de integratie van de milieudimensie in de andere beleidsterreinen toepassen. Tenslotte moesten de richtlijnen met betrekking tot water, afvalstoffen, de bescherming van de natuur en de risico's van industriële vervuiling worden omgezet.

In het verslag van november 2001 werd onderstreept dat Slowakije zijn tijdschema's voor de omzetting van het acquis had verduidelijkt en zijn tenuitvoerleggingsplannen had aangevuld. Er was echter weinig vooruitgang geboekt bij de aanpassing van de wetgeving aan de richtlijnen op het gebied van water, genetisch gemodificeerde organismen (GGO's), industriële verontreiniging en risicobeheer.

In het verslag van oktober 2002 werd gemeld dat de essentiële wetten waren vastgesteld, met name op de gebieden water; lucht en bescherming van de natuur. De bestuurlijke capaciteit voor de tenuitvoerlegging van de wetgeving was versterkt. Er moest voorrang worden gegeven aan de toepassing van het acquis op de gebieden: beheer van afvalstoffen, waterkwaliteit en strijd tegen industriële vervuiling.

In het verslag van november 2003 wordt benadrukt dat Slowakije de belangrijkste verbintenissen die het tijdens de toetredingsonderhandelingen (afgesloten in december 2002) op milieugebied is aangegaan, is nagekomen. Het land moet in staat zijn op 1 mei 2004, datum van toetreding tot de Unie, het milieuacquis grotendeels toe te passen.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Het communautair milieubeleid, dat is afgeleid van het Verdrag tot oprichting van de Europese Unie, is gericht op een duurzame ontwikkeling op basis van de integratie van milieubescherming in het sectoraal beleid van de Europese Gemeenschap, preventieve maatregelen, het beginsel dat de vervuiler betaalt, bestrijding van milieuschade bij de bron en gedeelde verantwoordelijkheid. Het acquis communautaire omvat ongeveer tweehonderd wettelijke maatregelen die betrekking hebben op een groot aantal verschillende onderwerpen, zoals water- en luchtvervuiling, beheer van afvalstoffen en chemische stoffen, biotechnologie, stralingsbescherming en bescherming van de natuur. De lidstaten moeten erop toezien dat een milieueffectenbeoordeling wordt uitgevoerd voordat voor bepaalde openbare en particuliere projecten een ontwikkelingsvergunning wordt afgegeven.

Overeenkomstig de Europa-Overeenkomst moet het ontwikkelingsbeleid van Slowakije worden onderworpen aan het beginsel van duurzame ontwikkeling en moet het ten volle rekening houden met milieuoverwegingen.

Het Witboek betreffende de landen van Midden- en Oost-Europa en de interne markt (1995) heeft slechts betrekking op een klein deel van het acquis op milieugebied, namelijk de wetgeving met betrekking tot producten, hetgeen rechtstreeks verband houdt met het vrije verkeer van goederen.

EVALUATIE

Nog vóór de publicatie van het advies in juli 1997 had Slowakije een brede hervorming van zijn milieuwetgeving gelanceerd. Het land heeft in 1992 een kadermilieuwet, in 1993 een strategie voor het nationaal milieubeleid en in 1996 een actieprogramma goedgekeurd. Een nationale strategie voor duurzame ontwikkeling moet nog worden vastgesteld.

Er zijn maatregelen goedgekeurd met het oog op de toepassing van het Verdrag van Aarhus. Voorts heeft het Parlement in april 2002 een strategie voor duurzame ontwikkeling aangenomen.

De omzetting van de horizontale wetgeving is voltooid; deze wetgeving is in overeenstemming met het acquis, behalve wat de milieueffectbeoordeling betreft. De wetgeving op dit gebied moet uiterlijk in juli 2004 worden aangenomen. De wet over toegang tot milieu-informatie is in januari 2001 in werking getreden. Slowakije heeft het Verdrag van de Verenigde Naties inzake milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband geratificeerd. In 2002 heeft het Slowaakse Parlement het Protocol van Kyoto goedgekeurd.

Op het gebied van water is de nodige wetgeving aangenomen; deze wetgeving is in overeenstemming met het acquis, met uitzondering van de meest recente bepalingen met betrekking tot water. Deze moeten uiterlijk op 1 mei 2004 worden aangenomen. De controle van het drinkwater moet worden verbeterd. Er is nog behoefte aan programma's met betrekking tot nitraten en gevaarlijke stoffen. De bestuurlijke capaciteit op het vlak van water moet worden versterkt. Voor de behandeling van stedelijk afvalwater en de lozing van bepaalde gevaarlijke stoffen zijn overgangsperiodes tot december 2005 en december 2006 toegestaan.

In de sectoren scheikundige producten en genetisch gemodificeerde organismen (GGO's) is de nodige wetgeving aangenomen. Deze is in overeenstemming met het acquis. Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan de toepassing van deze wetgeving. De coördinatie tussen de betrokken organisaties moet worden verbeterd.

De wetgeving die inzake geluidsoverlast is aangenomen, is in overeenstemming met het acquis communautaire, met uitzondering van de recente bepalingen betreffende omgevingslawaai. Deze bepalingen moeten uiterlijk in juli 2004 worden aangenomen.

De wetgeving die inzake de risicobeheersing van industriële vervuiling is aangenomen, is in overeenstemming met het acquis communautaire, met uitzondering van de bepalingen inzake nationale emissiemaxima. De wet tot omzetting van de Seveso II-richtlijn is in juli 2002 in werking getreden. Voor de installaties die onder de richtlijn betreffende de geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging vallen, moet een vergunning worden afgeleverd. Deze installaties moeten aan de voorschriften van de richtlijn voldoen. De bestuurlijke capaciteit op dit gebied moet worden versterkt. Voor bepaalde installaties die onder de richtlijn betreffende geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging vallen en bepaalde afvalverbrandingsinstallaties zijn overgangsperiodes toegestaan. Deze overgangsperiodes duren respectievelijk tot in december 2011, december 2007 en december 2006.

Wat de bescherming tegen straling en de nucleaire veiligheid betreft, is het acquis communautaire volledig omgezet. De wetgeving is in overeenstemming met het acquis, met uitzondering van de bepalingen inzake de overbrenging van radioactieve afvalstoffen.

De wetgeving die inzake afvalbeheer is aangenomen, is in overeenstemming met het acquis communautaire, met uitzondering van de bepalingen betreffende afvalstoffen die PCB's/PCT's bevatten en de meest recente wetgeving inzake autowrakken. Alvorens Slowakije tot de Unie toetreedt, moet een systeem voor de schrapping van autowrakken en een inventaris van de afvalstoffen die PCB's/PCT's bevatten, worden ingevoerd. De systemen voor de inzameling, terugwinning en verwijdering van afval moeten verder worden toegepast. Er is een decreet goedgekeurd met het oog op de invoering van uniforme methoden voor de inspectie van afvalstoffen. In 2002 is een nationaal programma voor het beheer van afvalstoffen vastgesteld dat tot 2005 zal lopen. De bestuurlijke capaciteit op dit gebied moet worden versterkt, met name op regionaal en ministerieel niveau. Voor verpakkingsafval is een overgangsperiode tot december 2007 toegestaan.

De omzetting op het vlak van de bescherming van de luchtkwaliteit is voltooid. De Slowaakse wetgeving op dit gebied is in overeenstemming met het acquis communautaire. De plannen en programma's op dit gebied moeten worden voltooid. De noodzakelijke capaciteit voor het uitvoeren van deze plannen en programma's moet worden versterkt. Slowakije heeft het Protocol van Montreal geratificeerd. In 2002 is de wet betreffende de bescherming van de luchtkwaliteit vastgesteld, die de kaderrichtlijn inzake luchtkwaliteit omzet in Slowaakse wetgeving. Deze wet omvat doelstellingen met betrekking tot de luchtkwaliteit, voert sancties in bij inbreuken en omschrijft de verantwoordelijkheden van de plaatselijke en nationale autoriteiten. Deze wet dient ook ter omzetting van de richtlijn inzake de verbranding van afvalstoffen en gedeeltelijk ter omzetting van de voorschriften voor grote stookinstallaties. Voor de emissies van vluchtige organische stoffen als gevolg van de opslag en distributie van benzine is een overgangsperiode tot december 2007 toegestaan.

Op het gebied van natuurbescherming, is de omzetting van het acquis voltooid. De lijst van gebieden van communautaire belang en de lijst van speciale beschermingszones moeten vóór de toetreding van Slowakije tot de Unie worden opgesteld. De technische en bestuurlijke capaciteit moet worden versterkt.

In januari 2001 is een agentschap voor de tenuitvoerlegging van milieu-investeringsprojecten opgezet, alsook een eenheid voor Europese integratie en internationale betrekkingen in de schoot van het ministerie van milieu.

Het overleg over dit hoofdstuk wordt als beëindigd beschouwd.

Laatste wijziging: 19.02.2004

Top