Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tsjechische Republiek

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Tsjechische Republiek

1) REFERENTIES

Advies van de Commissie [COM(97) 2009 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(98) 708 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(1999) 503 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2000) 703 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2001) 700 def. - SEC(2001) 1746 - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2002) 700 def. - SEC(2002) 1402 - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2003) 675 def. - SEC(2003) 1200 - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

In haar advies van juli 1997 stelde de Commissie dat op middellange termijn het gehele milieu-acquis in nationaal recht kan worden omgezet en dat daadwerkelijk kan worden voldaan aan belangrijke elementen daarvan (bv. de wetgeving inzake luchtkwaliteit, milieueffectrapportage, industriële gevaren en chemicaliën). Aangezien voor de uitvoering van een aantal wetten echter een langdurig hoog investeringsniveau en een grote bestuurlijke inspanning vereist zijn (bijvoorbeeld de behandeling van stedelijk afvalwater, de drinkwaterkwaliteit, het afvalbeheer en de wetgeving op het gebied van luchtverontreiniging) was de Commissie van mening dat daadwerkelijke harmonisatie slechts op de lange termijn mogelijk zal zijn.

In het verslag van november 1998 werd opgemerkt dat slechts beperkte vooruitgang was geboekt op het gebied van de in het partnerschap voor de toetreding genoemde milieuprioriteiten. Aanzienlijke inspanningen bleven noodzakelijk om de Tsjechische milieuwetgeving aan het acquis aan te passen, met name wat betreft industriële verontreiniging en waterkwaliteit.

In het verslag van oktober 1999 werd bevestigd dat er nog steeds zeer weinig vooruitgang was geboekt bij de overname van het milieu-acquis. De inspanningen moesten dan ook aanzienlijk worden geïntensiveerd, vooral wat betreft water en afval. Bijzonder aandacht moest worden besteed aan de versterking van de administratieve capaciteit en de voltooiing van een specifiek financieringsplan voor elke richtlijn.

In het verslag van november 2000 werd aangestipt dat er vorderingen waren gemaakt bij de omzetting van het milieu-acquis. Naar raming zou een vierde van de communautaire wetgeving op milieugebied in nationale wetgeving zijn omgezet. Op bepaalde gebieden, bijvoorbeeld inzake water, lucht en afvalstoffen, moest de kaderwetgeving echter nog volledig worden omgezet. Er was bovendien nog steeds geen wetgeving met betrekking tot bepaalde industrietakken en inzake het natuurbehoud.

In het verslag van november 2001 werd onderstreept dat de Tsjechische Republiek aanzienlijke vorderingen had gemaakt bij de aanpassing aan het acquis en bij de versterking van de administratieve capaciteit. Er waren echter grotere inspanningen vereist bij de strijd tegen de luchtverontreiniging en de industriële vervuiling en op het gebied van de bescherming van het milieu.

In het verslag van oktober 2002 werd aangegeven dat de omzetting en tenuitvoerlegging van het acquis communautaire goed zijn gevorderd. Hetzelfde geldt voor de versterking van de bestuurlijke capaciteit. Er waren echter nog verdere inspanningen nodig, zowel voor de omzetting en toepassing van het acquis als voor de versterking van de bestuurlijke capaciteit, vooral op lokaal en regionaal niveau.

In het verslag van november 2003 wordt geconcludeerd dat de Tsjechische Republiek de meeste van zijn uit de toetredingsonderhandelingen (in december 2002 afgesloten) voortvloeiende verbintenissen nakomt. Het land moet dus in staat zijn om per 1 mei 2004, datum van toetreding tot de Unie, het grootste deel van het milieuacquis ten uitvoer te leggen.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Het communautaire milieubeleid, dat is afgeleid van het Verdrag tot oprichting van de Europese Unie, is gericht op een duurzame ontwikkeling op basis van de integratie van milieubescherming in het sectoraal beleid van de Europese Gemeenschap, preventieve maatregelen, het beginsel dat de vervuiler betaalt, bestrijding van milieuschade bij de bron en gedeelde verantwoordelijkheid. Het communautair acquis omvat ongeveer tweehonderd wettelijke maatregelen die betrekking hebben op een groot aantal verschillende onderwerpen, zoals water- en luchtvervuiling, beheer van afvalstoffen en chemische stoffen, biotechnologie, stralingsbescherming en bescherming van de natuur. De lidstaten moeten erop toezien dat een milieueffectenbeoordeling wordt uitgevoerd voordat voor bepaalde openbare en particuliere projecten een vergunning wordt afgegeven.

Overeenkomstig de Europa-Overeenkomst moet het ontwikkelingsbeleid van de Tsjechische Republiek worden onderworpen aan het beginsel van duurzame ontwikkeling en moet het ten volle rekening houden met milieuoverwegingen.

Het Witboek betreffende de landen van Midden- en Oost-Europa en de interne markt (1995) heeft slechts betrekking op een klein deel van het acquis op milieugebied, namelijk de wetgeving met betrekking tot producten, hetgeen rechtstreeks verband houdt met het vrije verkeer van goederen.

EVALUATIE

Sinds 1994 heeft de Tsjechische Republiek 1 miljard euro per jaar in het milieu geïnvesteerd, dat wil zeggen 2,4% van het bruto binnenlands product (BBP).

Op het gebied van de horizontale wetgeving is de omzetting voltooid en is de nationale wetgeving in overeenstemming met het acquis, afgezien van de meest recente bepalingen inzake de strategische milieueffectevaluatie. Bedoelde bepalingen moeten vóór juli 2004 in nationaal recht worden omgezet. De instantie die belast wordt met deze strategische milieueffectevaluatie moet nog worden aangewezen. De Tsjechische Republiek heeft de conventie van Arhus betreffende de openbaarheid van milieu-informatie ondertekend. In november 2001 heeft het land het Protocol van Kyoto geratificeerd.

In de sector van de waterbescherming is met het acquis conforme wetgeving vastgesteld, afgezien van de wetgeving betreffende zwemwater en de meest recente waterwetgeving. Alle desbetreffende bepalingen moeten zijn aangenomen voordat het land toetreedt tot de Unie. Er is een betere coördinatie nodig tussen de instanties die met het waterbeheer zijn belast. Het toezicht op de waterkwaliteit moet worden verbeterd. De inventaris van de lozing van gevaarlijke stoffen en de desbetreffende vergunningen moeten uiterlijk op 1 mei 2004 zijn afgerond. Hetzelfde geldt voor de programma's inzake nitraten en gevaarlijke stoffen. Voor stedelijk afvalwater is een overgangsperiode goedgekeurd die loopt tot december 2010.

Wat het beheer van afvalstoffen betreft is de vereiste, met het acquis conforme wetgeving aangenomen, met uitzondering van de voorschriften betreffende verpakkingsafval, de financiële zekerheid van afvalstortplaatsen en de meest recente wetgeving inzake afgedankte voertuigen. Al die bepalingen moeten nog voor 1 mei 2004 worden aangenomen. De regionale plannen voor het beheer van afvalstoffen moeten worden vastgesteld en de invoering van de systemen voor de inzameling, nuttige toepassing en verwijdering van afvalstoffen moet worden voortgezet. Het centrum voor het beheer van afvalstoffen moet worden versterkt en de coördinatie met het beleid van het ministerie moet worden verbeterd. Voor verpakkingsafval is voorzien in een overgangsregeling die loopt tot december 2005.

Op het gebied van de industriële verontreiniging en het beheer van industriële risico's is de omzetting voltooid en voldoet de nationale wetgeving aan het acquis. De wet op de geïntegreerde preventie en vermindering van verontreiniging is aangenomen. Er moet echter meer aandacht gaan aan de toepassing van bedoelde wet. Hetzelfde geldt voor de bepalingen inzake de risico's van ernstige ongevallen. De vergunningen op het gebied van de geïntegreerde preventie en vermindering van verontreiniging moeten vóór 1 mei 2004 worden uitgereikt aan nieuwe installaties en tot oktober 2007 aan bestaande installaties. Voor bepaalde stookinstallaties is een overgangsregeling toegekend die loopt tot december 2007.

Wat de bescherming van de luchtkwaliteit betreft, is de omzetting voltooid en is het nationaal recht nu in overeenstemming met het acquis, met uitzondering van de meest recente ozonwetgeving. De wetgeving inzake vluchtige organische verbindingen ten gevolge van de opslag en distributie van benzine behoeft nog enkele kleine wijzigingen. Voordat de Tsjechische Republiek toetreedt tot de Unie moeten nog enkele projecten en programma's inzake de luchtkwaliteit worden aangenomen en moet de desbetreffende follow-up worden versterkt.

In de sector van de scheikundige producten en de genetisch gewijzigde organismen (GGO's) is de communautaire wetgeving omgezet en is het nationaal recht nu in overeenstemming met het acquis, behalve wat de doelbewuste verspreiding van GGO's in het milieu betreft. Die wetgeving moet nog voor 1 mei 2004 in nationaal recht worden omgezet.

Wat de geluidsoverlast betreft is de omzetting overeenkomstig het tijdschema verlopen. De nieuwe wetgeving is in overeenstemming met het acquis, afgezien van de meest recente voorschriften inzake omgevingslawaai. Die voorschriften moeten vóór juli 2004 zijn omgezet. In juni 2000 is een norm betreffende de bescherming van volksgezondheid ten aanzien van lawaaihinder in werking getreden en in april 2004 is een verordening betreffende de geluidsemissies van producten van kracht geworden. Tenslotte is ook een inspectiesysteem ingevoerd.

Op het gebied van de stralingsbescherming is de omzetting voltooid en is de nieuwe wetgeving in overeenstemming met het acquis.

In maart 1999 heeft de Tsjechische Republiek het verdrag ondertekend inzake de veiligheid van het beheer van afgewerkte splijtstoffen en de veiligheid van het beheer van radioactief afval.

Andere aspecten met betrekking tot de nucleaire veiligheid worden behandeld in het hoofdstuk " Energie ".

Op het gebied van het natuurbehoud ontbreekt het nog aan een kaderwet. Alleen de communautaire voorschriften inzake dierentuinen zijn volledig omgezet. De lijsten met de gebieden van communautair belang en de speciale beschermingszones moeten nog voor de toetreding worden opgesteld. Hetzelfde geldt voor de toepassing van de beschermingsmaatregelen. Wat de administratieve capaciteit op dit gebied betreft, zijn meer personele en technische middelen vereist.

De Tsjechische Republiek neemt deel aan het Europees milieuagentschap en aan het Europees milieu-informatie en -observatienetwerk.

De onderhandelingen over dit hoofdstuk zijn afgesloten.

Laatste wijziging: 17.02.2004

Top