Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Polen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Polen

1) REFERENTIES

Advies van de Commissie [COM(97) 2002 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(98) 701 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(1999) 509 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2000) 709 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2001) 700 def. - SEC(2001) 1752 - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2002) 700 def. - SEC(2002) 1408 - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2003) 675 def. - SEC(2003) 1207 - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

In haar advies van juli 1997 heeft de Europese Commissie onderstreept dat de volledige omzetting van het milieu-acquis in Polen op middellange termijn kan worden verwacht. Op een aantal gebieden (bijvoorbeeld op het gebied van de behandeling van stedelijk afvalwater, drinkwater, afvalbeheer en wetgeving op het gebied van luchtverontreiniging), is daadwerkelijke naleving slechts mogelijk op langere termijn en zijn er meer openbare en particuliere investeringen vereist.

In het verslag van november 1998 werd opgemerkt dat Polen niet beschikt over een geschikt algemeen kader, wat een evaluatie van de op korte termijn verwezenlijkbare vooruitgang belemmert. Ook werd gewezen op de afwezigheid van significante vooruitgang op wetgevingsgebied.

Overeenkomstig het verslag van oktober 1999 moest Polen het tempo van de omzetting van het acquis op milieugebied opvoeren. Er was sprake van een zekere vooruitgang dankzij de gedeeltelijke omzetting van de EU-milieurichtlijn. Bovendien had de administratieve hervorming, die op 1 januari in werking is getreden, de institutionele structuur op regionaal en plaatselijk niveau verbeterd. Er zou een bijzondere nadruk moeten worden gelegd op de omzetting van het geheel van de kaderwetgeving.

In het verslag van november 2000 werd onderstreept dat Polen weinig vooruitgang had gemaakt bij de omzetting van het acquis. Een hele reeks wetten was voorbereid, maar moest nog worden vastgesteld alvorens Polen de relevante richtlijnen daadwerkelijk zou hebben omgezet. De programma's voor de preventie van lucht- en waterverontreiniging, afvalstoffen en door de industrie veroorzaakte risico's waren nog steeds niet aangenomen.

In het verslag van november 2001 werd de aandacht gevestigd op de vooruitgang bij de vaststelling van kaderwetten, zoals de wetten op de evaluatie van de milieueffecten en inzake de toegang tot milieu-informatie, het beheer van afvalstoffen en de bescherming van het milieu. Er werd ook melding gemaakt van programma's met het oog op de tenuitvoerlegging van het acquis.

In het verslag van oktober 2002 werd aangegeven dat Polen goed is gevorderd bij de vaststelling van toepassingsbepalingen en bij de versterking van zijn bestuurlijke capaciteit met het oog op de tenuitvoerlegging van het acquis. De omzetting moest echter nog verder worden voltooid en de milieuadministratie moest worden versterkt.

In het verslag van november 2003 wordt geconcludeerd dat Polen de meeste van zijn uit de toetredingsonderhandelingen (afgerond in december 2002) voortvloeide verbintenissen nakomt. Op voorwaarde dat het land zijn administratieve capaciteit op regionaal en lokaal niveau versterkt, moet het erin slagen om tegen 1 mei 2004 het grootste deel van het milieuacquis ten uitvoer te leggen.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Het communautair milieubeleid, dat is afgeleid van het Verdrag tot oprichting van de Europese Unie, is gericht op een duurzame ontwikkeling op basis van de integratie van milieubescherming in het sectoraal beleid van de Europese Gemeenschap, preventieve maatregelen, het beginsel dat de vervuiler betaalt, bestrijding van milieuschade bij de bron en gedeelde verantwoordelijkheid. Het communautair acquis omvat ongeveer tweehonderd wettelijke maatregelen die betrekking hebben op een groot aantal verschillende onderwerpen, zoals water- en luchtvervuiling, beheer van afvalstoffen en chemische stoffen, biotechnologie, stralingsbescherming en bescherming van de natuur. De lidstaten moeten erop toezien dat een milieueffectenbeoordeling wordt uitgevoerd voordat voor bepaalde openbare en particuliere projecten een ontwikkelingsvergunning wordt afgegeven.

Overeenkomstig de Europa-Overeenkomst moet het Poolse ontwikkelingsbeleid worden onderworpen aan het beginsel van duurzame ontwikkeling en moet het ten volle rekening houden met milieuoverwegingen.

Het Witboek betreffende de landen van Midden- en Oost-Europa en de interne markt (1995) heeft slechts betrekking op een klein deel van het acquis op milieugebied, namelijk de wetgeving met betrekking tot producten, hetgeen rechtstreeks verband houdt met het vrije verkeer van goederen.

EVALUATIE

Polen neemt deel aan het actieprogramma voor duurzame ontwikkeling dat door de aan de Oostzee grenzende landen is vastgesteld. Er is een langetermijnstrategie voor duurzame ontwikkeling vastgesteld. In het toepassingsprogramma wordt de milieudimensie geïntegreerd in het beleid voor de andere sectoren.

Wat de horizontale wetgeving betreft, is de vereiste wetgeving vastgesteld en in overeenstemming met het acquis, afgezien van de bepalingen betreffende de strategische milieueffectevaluatie. In januari 2001 is de wet op de evaluatie van de milieueffecten en de toegang tot milieu-informatie in werking getreden. Er is een centrum voor milieu-informatie opgericht. De administratieve hervorming van Polen heeft de institutionele structuur op dit gebied diepgaand gewijzigd. De nieuwe regio's (Voïvodies) en districten (Poviats) zijn voortaan belast met het toezicht en de vergunningverlening. De wet op de milieubescherming is in april 2001 aangenomen. Het raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering is geratificeerd.

Op het gebied van het waterbeheer is de vereiste wetgeving aangenomen in overeenstemming met het acquis; alleen de meest recente bepalingen van de kaderwetgeving Water moeten nog worden vastgesteld. De bewaking van de kwaliteit van het drinkwater moet worden verbeterd. Vóór 1 mei 2004 moeten de lijst van de zones die gevoelig zijn voor nitraatverontreiniging en de inventaris van de stortplaatsen voor gevaarlijke afvalstoffen zijn voltooid. Hetzelfde geldt voor de lozingsvergunningen en de programma's voor de strijd tegen nitraatverontreiniging. Er is voorzien in overgangsperiodes, tot respectievelijk december 2015 en december 2007, voor de zuivering van stedelijk afvalwater en voor de lozing van gevaarlijke stoffen.

De wetgeving inzake het afvalbeheer is omgezet en het nationaal recht is nu in overeenstemming met het acquis; alleen de meest recente bepalingen betreffende afgedankte voertuigen moeten nog worden omgezet. Dit laatste moet gebeuren vóór de datum van toetreding tot de Unie. Het nationaal plan voor het beheer van afvalstoffen moet nu worden toegepast op regionaal, districts- en lokaal niveau. Voordat Polen tot de Unie toetreedt, moeten regels voor de bewaking van het vervoer van afvalstoffen en voor de schrapping van de inschrijving van afgedankte voertuigen worden aangenomen. Er moet verder werk worden gemaakt van het systeem voor de inzameling, benutting en verwijdering van afvalstoffen. De relevante administratieve capaciteit op regionaal en lokaal niveau moet worden versterkt. Er zijn drie overgangsregelingen goedgekeurd, die lopen tot december 2007, juli 2012 en december 2012 voor respectievelijk verpakkingsafval, stortplaatsen en het vervoer van afvalstoffen.

Er moet een nieuwe wet op de bescherming van de natuur worden aangenomen met het oog op de volledige tenuitvoerlegging van de richtlijnen inzake de bescherming van habitats (Natura 2000) en vogels. De lijsten van de gebieden van communautair belang en de speciale beschermingszones moeten nog worden opgesteld. De administratieve capaciteit is nog ontoereikend, met name wat de raadplegingsprocedures op regionaal niveau betreft.

Wat de industriële verontreiniging en het beheer van industriële risico's betreft, is de vereiste wetgeving vastgesteld en in overeenstemming met het acquis; alleen de omzetting van het acquis inzake de emissies ten gevolge van het gebruik van oplosmiddelen, grote stookinstallaties en nationale emissieplafonds ontbreekt nog. Al die bepalingen moeten vóór 1 mei 2004 zijn omgezet. Er moet meer werk worden gemaakt van de afgifte van vergunningen voor alle installaties die onder de IPPC -richtlijn (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) vallen. De overeenstemming van de installaties met de relevante vergunningen moet vóór oktober 2007 worden gecontroleerd. Nog voor de toetreding moet de toepassing van de bepalingen van de Seveso II-richtlijn worden gewaarborgd. Er zijn overgangsperiodes toegestaan voor het toezicht op en de bescherming tegen de risico's van industriële verontreiniging en van bepaalde grote stookinstallaties. Die periodes lopen tot respectievelijk december 2010 en december 2017.

De wetgeving met betrekking tot de luchtkwaliteit is aangenomen en is in overeenstemming met het acquis. De plannen en programma's inzake de luchtkwaliteit moeten worden voltooid en de uitvoering ervan moet beter worden gecontroleerd. Er zijn overgangsregelingen aanvaard voor de emissies van vluchtige organische verbindingen ten gevolge van de opslag en distributie van benzine en voor het zwavelgehalte van vloeibare brandstoffen. Deze overgangsregelingen lopen tot respectievelijk december 2005 en december 2006.

Wat de geluidsoverlast betreft is de omzetting verlopen overeenkomstig het vastgestelde tijdschema en is de nieuwe wetgeving in overeenstemming met het acquis, afgezien van de meest recente voorschriften inzake omgevingslawaai. Bedoelde voorschriften moeten vóór juli 2004 in nationaal recht zijn omgezet. Er moeten ook nog bepaalde bevoegde instanties voor het probleem van de lawaaihinder worden opgericht.

Op het gebied van de chemische stoffen en de genetisch gewijzigde organismen (GGO's) is de omzetting afgerond. Behalve voor de biociden is de vastgestelde wetgeving in overeenstemming met het acquis. De procedures voor vergunning voor het in de handel brengen van biociden moeten vóór 1 mei 2004 zijn vastgelegd. Er is een commissie voor GGO's opgericht, alsmede een inspectiedienst voor scheikundige producten. De coördinatie tussen de bevoegde instanties moet echter nog worden verbeterd.

Wat de nucleaire veiligheid en de stralingsbescherming betreft, is de omzetting afgerond en is de nieuwe wetgeving in overeenstemming met het acquis. Het nationale Agentschap voor kernenergie heeft een programma inzake het beheer van radioactieve afvalstoffen en verbruikte splijtstoffen binnen het land uitgevoerd. Inzake blootstelling om medische doeleinden is een afwijking toegestaan die loopt tot december 2006.

Polen heeft onverdroten verder in milieubescherming geïnvesteerd, in hoofdzaak via het nationaal fonds voor milieubescherming. De desbetreffende investeringen lopen op tot ongeveer 2 miljard euro, dat wil zeggen 1,7% van het bruto binnenlands product van Polen.

Polen neemt deel aan het Europees Milieuagentschap (EN) en het Europees milieu-observatie- en -informatienetwerk.

De onderhandelingen met betrekking tot dit hoofdstuk zijn afgerond.

Laatste wijziging: 16.02.2004

Top