Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Hongarije

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Hongarije

1) REFERENTIES

Advies van de Commissie [COM(97) 2001 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(98) 700 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(1999) 505 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2000) 705 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2001) 700 def. - SEC(2001) 1748 - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2002) 700 def. - SEC(2002) 1404 - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2003) 675 def. - SEC(2003) 1205 - Niet verschenen in het Publicatieblad].

Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

In haar advies van juli 1997 verklaarde de Europese Commissie dat een volledige overname van het milieu-acquis voor Hongarije haalbaar lijkt op de middellange termijn. De daadwerkelijke naleving van bepaalde wetten zou echter een langdurig hoog investeringsniveau en een aanzienlijke bestuurlijke inspanning vergen zodat de daadwerkelijke aanpassing van de Hongaarse wetgeving aan het communautair acquis dan ook slechts op zeer lange termijn mogelijk is. De harmonisatie zou overeenkomstig het advies voornamelijk afhangen van veranderingen in de structuur en de instrumenten van het handhavingssysteem, terwijl tegelijkertijd de voorgestelde nationale toetredingsstrategie op milieugebied moest worden toegepast. Bovendien zouden de openbare en particuliere investeringen moeten worden opgevoerd.

In het verslag van november 1998 werd gewezen op de vertraging van het proces van harmonisatie van de wetgeving en werd aangestipt dat Hongarije nog niet alle prioriteiten op korte termijn van het toetredingspartnerschap heeft verwezenlijkt. Het nationale programma voor de harmonisatie van de wetgeving, aangevuld met de noodzakelijke budgettaire bepalingen, voorziet in volledige omzetting van het milieu-acquis in de periode 2000-2001.

In het verslag van oktober 1999 werd onderstreept dat er enige vooruitgang was geboekt op het gebied van de natuurbescherming, de bestrijding van verontreiniging door industriële installaties en grote stookinstallaties en de beheersing van zware ongevallen. Er moesten echter nog grote inspanningen worden geleverd, vooral op het gebied van afvalstoffen en afvalstoffenbeheer en water- en luchtkwaliteit. Als Hongarije zijn ambitieuze doelstelling, namelijk de volledige omzetting in 2001, wilde bereiken dan moest het dringend het aanpassingstempo van zijn wetgeving opvoeren en meer investeren in milieutechnologie en -infrastructuur.

In het verslag van november 2000 wordt aangestipt dat er nog moet worden gewerkt aan de aanpassing aan het acquis op de volgende gebieden: horizontale wetgeving, toegang tot informatie, beheer van afvalstoffen, kwaliteit van drink- en zwemwater, behandeling van afvalwater, preventie en vermindering van industriële verontreiniging en geluidsemissies. Voorts moet de bestuurlijke capaciteit worden versterkt.

In het verslag van november 2001 werd de aandacht gevestigd op grote vooruitgang op verschillende gebieden, zoals de watersector, het beheer van afvalstoffen, de milieueffectrapportage, de strijd tegen industriële verontreiniging, de bescherming tegen straling en de chemische producten.

In het verslag van oktober 2002 wordt aangegeven dat Hongarije goed is gevorderd bij zijn wetgevingswerkzaamheden, met name wat de voorbereiding betreft van wetteksten op de gebieden lucht- en waterkwaliteit, industriële verontreiniging en genetisch gemodificeerde organismen (GGO's). Het land heeft zijn bestuurlijke capaciteit met het oog op de daadwerkelijke toepassing van het acquis versterkt.

Het verslag van november 2003 bevestigt dat Hongarije zijn bij de toetredingsonderhandelingen (afgerond in december 2002) aangegane verbintenissen op milieugebied grotendeels nakomt. Het land moet in staat zijn om op 1 mei 2004, datum van toetreding tot de Europese Unie, het grootste deel van het communautaire milieu-acquis ten uitvoer te leggen.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Het communautair milieubeleid, dat is afgeleid van het Verdrag tot oprichting van de Europese Unie, is gericht op een duurzame ontwikkeling op basis van de integratie van milieubescherming in het sectoraal beleid van de Europese Gemeenschap, preventieve maatregelen, het beginsel dat de vervuiler betaalt, bestrijding van milieuschade bij de bron en gedeelde verantwoordelijkheid. Het communautair acquis omvat ongeveer tweehonderd wettelijke maatregelen die betrekking hebben op een groot aantal verschillende onderwerpen, zoals water- en luchtvervuiling, beheer van afvalstoffen en chemische stoffen, biotechnologie, stralingsbescherming en bescherming van de natuur. De lidstaten moeten erop toezien dat een milieueffectenbeoordeling wordt uitgevoerd voordat voor bepaalde openbare en particuliere projecten een ontwikkelingsvergunning wordt afgegeven.

Overeenkomstig de Europa-Overeenkomst moet het Hongaarse ontwikkelingsbeleid worden onderworpen aan het beginsel van duurzame ontwikkeling en moet het ten volle rekening houden met milieuoverwegingen.

Het Witboek betreffende de landen van Midden- en Oost-Europa en de interne markt (1995) heeft slechts betrekking op een klein deel van het acquis op milieugebied, namelijk de wetgeving met betrekking tot producten, hetgeen rechtstreeks verband houdt met het vrije verkeer van goederen.

EVALUATIE

De bestuurlijke capaciteit van het Ministerie van Milieu is versterkt. Hongarije heeft een interministerieel comité voor duurzame ontwikkeling opgericht waarin belangrijke vertegenwoordigers van de Ministeries van milieu, landbouw en vervoer en andere instellingen zijn vertegenwoordigd. Het waterbeheer en het toezicht op de luchtkwaliteit zijn toevertrouwd aan het Ministerie van milieu. Het personeel dat zich bezig houdt met milieukwesties is uitgebreid. Op alle niveaus en in alle sectoren zijn opleidingen georganiseerd.

In april 2000 hebben de milieuministers van Hongarije, Oekraïne, Roemenië en Slowakije een gezamenlijke verklaring ondertekend over de noodzaak samen te werken bij het afwenden van milieurampen in de regio; de samenwerking is gebaseerd op het beginsel dat de vervuiler betaalt en op de aanwijzing van risicofactoren voor het milieu per regio. In dezelfde periode hebben de milieuministers van Roemenië, Hongarije, de Tsjechische Republiek en Slowakije een verklaring ondertekend inzake doorlopende uitwisseling van informatie over het economische effect van de harmonisatie van de EG-wetgeving op milieugebied en over de voordeligste manier van uitvoering van de relevante voorschriften.

De Nationale Raad voor het milieu is belast met de integratie van de milieudimensie in de uitwerking en tenuitvoerlegging van de andere beleidslijnen en de bevordering van duurzame ontwikkeling. Genoemde Raad heeft ook een adviserende functie voor de regering. In de programma's voor economische strategie en sectorale ontwikkeling wordt rekening gehouden met de milieuaspecten.

De omzetting van de horizontale wetgeving is voltooid. De Hongaarse wetgeving is nu in overeenstemming met het acquis, behalve wat de recentste bepalingen betreffende de strategische milieueffectevaluatie betreft. De autoriteit die belast wordt met deze strategische evaluatie moet nog worden aangewezen. In april 2001 is er een wet inzake milieueffectrapportage goedgekeurd. In datzelfde jaar heeft Hongarije het Verdrag van Aarhus betreffende de toegang tot informatie, de participatie van het publiek en de toegang tot de rechter bekrachtigd. De nationale strategie inzake klimaatverandering wordt momenteel herzien.

In de sector water is de wetgeving omgezet en is het resultaat in overeenstemming met het acquis, behalve wat de nieuwe kadervoorschriften op het gebied van water betreft. Deze voorschriften moeten nog vóór 1 mei 2004, datum van toetreding van Hongarije tot de Unie, worden vastgesteld. Vóór de toetreding moet ook nog de laatste hand worden gelegd aan de programma's betreffende de lozing van gevaarlijke stoffen en de plannen voor de oppervlaktewateren. Hongarije moet voortgaan met de verbetering van zijn systeem voor de bewaking van de waterkwaliteit. Het coördinatie tussen de ministers en de regionale overheden moet worden verbeterd. In verschillende grote gemeenten zijn belangrijke stappen gezet bij de met deze richtlijn samenhangende bouw en verbetering van de riolering en afvalwaterzuivering. In maart 2000 zijn drie nieuwe automatische peilstations voor het meten van de kwaliteit van het oppervlaktewater geopend. Er is wetgeving aangenomen op het gebied van de kwaliteit van het drinkwater, lozing van gevaarlijke stoffen, kwaliteit van het zwemwater, inzameling van afvalwater, stedelijk afvalwater en boeten bij inbreuken op de wetgeving betreffende afvalwater.

Op het gebied van de bestrijding van industriële verontreiniging en risicobeheer, is de verontreiniging door industriële installaties en grote stookinstallaties geleidelijk verminderd. De Hongaarse wetgeving is aangepast aan het acquis, behalve wat de voorschriften inzake nationale emissieplafonds betreft. Deze voorschriften moeten nog vóór 1 mei 2004 worden aangenomen. Er is een bureau opgericht dat de tenuitvoerlegging van de richtlijn betreffende de geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging moet ondersteunen. Er zijn nog inspanningen nodig om de afgifte van vergunningen voor de onder deze richtlijn vallende installaties te waarborgen.

De Seveso II-richtlijn betreffende de beheersing van de risico's van zware ongevallen is in juni 2001 omgezet. De omzettingswet is in 2002 in werking getreden. Er moet echter nog verder werk worden gemaakt van de invoering van een kennisgevingssysteem en van een identificatiemechanisme, alsook van de analyse van de relevante veiligheidsrapporten. Voorts moeten er externe rampenplannen worden goedgekeurd. Hongarije was een van de eerste ondertekenaars van het VN/ECE-Verdrag inzake industriële ongevallen. Er zijn overgangsperiodes toegestaan voor de verbranding van afvalstoffen en de grote stookinstallaties (respectievelijk tot juni 2005 en december 2004).

Hongarije heeft de volledige communautaire wetgeving inzake de luchtkwaliteit omgezet in nationale wetgeving. Deze laatste is in overeenstemming met het acquis, maar de programma's ter bescherming van de luchtkwaliteit moeten volledig worden uitgevoerd en de follow-up ervan moet worden verbeterd. Er is in dat verband wetgeving ter aanpassing aan de communautaire voorschriften inzake de kwaliteit van benzine en diesel vastgesteld en de verkoop van loodhoudende benzine is verboden. Voorts is er een gegevensbestand voor de luchtkwaliteit opgezet. Het land heeft het Protocol van Göteborg bij het verdrag inzake grensoverschrijdende luchtverontreiniging over grote afstand geratificeerd. Wat de klimaatverandering betreft, heeft Hongarije het klimaatverdrag van 1995 en het Protocol van Kyoto bekrachtigd. De aanpassing is gebeurd voor het niet voor de weg bestemd mobiel materieel, de informatieverstrekking inzake brandstofbesparing en het terugdringen van de uitstoot van kooldioxide.

De harmonisatie met het acquis op het gebied van de geluidshinder is voltooid, behalve wat de nieuwe voorschriften inzake omgevingslawaai betreft. Deze voorschriften moeten nog vóór 1 mei 2004 worden vastgesteld. Op dit ogenblik gelden bindende normen voor het door grasmaaiers en huishoudelijke apparaten voortgebrachte lawaai. In 1998 is men begonnen met kwaliteitsborging en -controle. Er is een extra geluidslaboratorium in gebruik genomen. De richtlijnen inzake de geluidsemissies buitenshuis en van huishoudelijke apparatuur zijn overgenomen. Momenteel wordt er een nieuw informaticasysteem voor het beheer van de gegevens inzake het verkeer en de industriële en commerciële activiteiten opgezet. In 2002 is wetgeving inzake de geluidsemissies van materieel voor gebruik buitenshuis van kracht geworden.

Op het gebied van genetisch gemodificeerde organismen (GGO's) en chemische stoffen is het grootste deel van de communautaire wetgeving omgezet en is de nationale wetgeving nu in overeenstemming met het acquis. De regelgeving inzake asbest en betreffende de verspreiding van GGO's moet echter nog worden omgezet. Het institutioneel kader en de procedures die gelden voor GGO's moeten nog worden afgerond. De coördinatie tussen de op dit gebied bevoegde instanties verdient nog verbetering. Er is een gegevensbank met informatie over alle nieuwe activiteiten met betrekking tot GGO's opgezet en er is een vergunningverlenende instantie opgericht. In april 2000 werd een wet inzake chemische stoffen aangenomen. Er is een instituut voor chemische veiligheid opgericht dat zal bijdragen tot een snellere tenuitvoerlegging van de goedgekeurde wetten. Op hetzelfde gebied is de capaciteit van het laboratorium van het instituut voor milieubeheer verbeterd. Tenslotte is er een wet aangenomen met het oog op de beperking van de handel in en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten.

De communautaire wetgeving inzake het afvalbeheer is omgezet en daarbij is het acquis toegepast, behalve wat de voorschriften voor afgedankte motorvoertuigen betreft. Deze voorschriften moeten nog worden vastgesteld alvorens Hongarije toetreedt tot de Unie. Het ontbreekt nog aan lokale afvalbeheersplannen. Het met het afvalbeheer belaste personeel binnen de regionale inspectiediensten en de gemeentebesturen moet nog worden versterkt. Er moeten systemen voor het toezicht op het afvalvervoer en voor de registratie en schrapping van voertuigen worden ingevoerd. Er moet verder werk worden gemaakt van het opzetten van systemen voor de inzameling, valorisatie en verwijdering van afvalstoffen. In juni 2000 is de afvalbeheerwet aangenomen. Er zijn moderne regionale stortplaatsen opgericht. Krachtens het gemeentelijke programma voor vaste afvalstoffen is een geautomatiseerd vergunningenregister met betrekking tot afvalbeheer opgezet. Hongarije heeft het Protocol van Bazel over de grensoverschrijdende overbrengingen van gevaarlijke afvalstoffen ondertekend. Een onlangs aangenomen wet voorziet in boetes bij niet-naleving van de wet op de afvalstoffen. Voor verpakkingsafval is tot december 2005 een overgangsregeling toegestaan.

Op het gebied van de stralingsbescherming is de omzetting van het acquis voltooid, behalve wat de wetgeving inzake de informatieverstrekking bij rampen betreft. Deze wetgeving moet nog vóór de datum van toetreding worden vastgesteld. Hongarije heeft de gezamenlijke overeenkomst inzake de veiligheid van het beheer van afgewerkte splijtstof en de veiligheid van het beheer van radioactieve afvalstoffen geratificeerd. In april 2002 is een wet van kracht geworden die de grensoverschrijdende overbrenging van radioactieve afvalstoffen mogelijk maakt.

Op het gebied van de natuurbescherming is de omzetting voltooid en is de nationale wetgeving nu in overeenstemming met het acquis, behalve wat de uitvoeringsbepalingen inzake habitats en vogels betreft. In deze context moet de procedure van raadpleging van de betrokken partijen worden verduidelijkt. Hongarije is actief lid van de Overeenkomst van Washington inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES), waarvoor soortgelijke bepalingen als die van het acquis ten uitvoer moeten worden gelegd. Krachtens een nieuwe in mei 2001 aangenomen norm zijn de vangst, het doden, het vervoer en het verstoren van alsook de handel in beschermde soorten verboden. De regering heeft 53 zones aangewezen als speciale beschermingszones. De lijsten met de gebieden van communautair belang en de speciale beschermingszones moeten vervolledigd zijn vóór de toetreding tot de Unie. De bestuurlijke capaciteit op het gebied van de bescherming van de natuur moet worden versterkt.

De nucleaire veiligheid wordt behandeld in het hoofdstuk " Energie ".

De onderhandelingen met betrekking tot dit hoofdstuk zijn afgerond.

Laatste wijziging: 11.02.2004

Top