Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Malta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Malta

1) REFERENTIES

Verslag van de Commissie COM(1999) 69 def. - Niet verschenen in het PublicatiebladVerslag van de Commissie COM(1999) 508 def. - Niet verschenen in het PublicatiebladVerslag van de Commissie COM(2000) 708 def. - Niet verschenen in het PublicatiebladVerslag van de Commissie COM(2001) 700 def. - SEC(2001) 1751 - Niet verschenen in het PublicatiebladVerslag van de Commissie COM(2002) 700 def. - SEC(2002) 1407 - Niet verschenen in het PublicatiebladVerslag van de Commissie [COM(2003) 675 def. - SEC(2003) 1206 - Niet verschenen in het Publicatieblad].Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

In het verslag van 1999 werd opgemerkt dat Malta nog aanzienlijke inspanningen moest doen om het acquis in zijn geheel toe te passen, met name voor maritiem vervoer. Gezien het grote belang dat deze sector heeft voor de Maltese economie moet de overname en toepassing van het acquis op dit gebied een prioriteit zijn.

In haar verslag van november 2000 stipte de Commissie aan dat, hoewel er enige vooruitgang kon worden gemeld op het gebied van het weg- en zeevervoer, Malta in alle sectoren van het vervoeracquis nog vooruitgang moest boeken om de harmonisatie te voltooien. Ook moest de bestuurlijke capaciteit met het oog op de tenuitvoerlegging van het acquis worden versterkt, met name op het gebied van de veiligheid op zee.

In het verslag van november 2001 werd opgemerkt dat de wetgeving, met name op het gebied van de veiligheid van het wegvervoer en de veiligheid op zee, aangepast is aan het acquis, maar dat Malta nog slechts beperkte vooruitgang heeft geboekt in de sector van het luchtvervoer.

In het verslag van oktober 2002 werd onderstreept dat Malta vooruitgang heeft geboekt in de maritieme en de luchtvaartsector. Malta moet zijn inspanningen concentreren op de aanpassing van de wetgeving en de versterking van zijn bestuurlijke capaciteit, met name op het gebied van het vervoer en de maritieme veiligheid.

In het verslag van 2003 wordt opgemerkt dat Malta zijn uit de toetredingsonderhandelingen voortvloeiende verbintenissen op het gebied van het weg- en luchtvervoer nakomt. Het land moet echter zijn administratieve capaciteit voor het beheer van trans-Europese vervoersnetten versterken, de aanpassing van zijn wetgeving in de sector van het luchtvervoer voltooien en zijn administratieve capaciteit voor de tenuitvoerlegging van het acquis inzake zeevervoer vergroten.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Het vervoerbeleid van de Gemeenschap omvat beleidsmaatregelen op drie hoofdgebieden.

EVALUATIE

Wat het wegvervoer betreft, heeft het Maltese parlement in augustus 2000, naast acquisbepalingen voor rijbewijzen, wijzigingen goedgekeurd op de wet inzake de Raad voor het openbaar vervoer, die de Maltese wetgeving gedeeltelijk in overeenstemming brengen met het communautaire wegvervoeracquis.

In 2001 is de nieuwe wetgeving op de rijbewijzen van kracht geworden. Tegelijkertijd is een nieuwe transportautoriteit, die belast wordt met alle aspecten van het vervoer te land, operationeel geworden.

Overeenkomstig de wetgeving ter omzetting van de richtlijn betreffende rijbewijzen wordt in 2002 het nieuwe rijbewijs in kredietkaartformaat ingevoerd. Malta heeft een begin gemaakt met de aanpassing van zijn belasting op motorvoertuigen aan het acquis op het gebied van de belastingstarieven voor vrachtwagens. Op sociaal gebied moet Malta zijn aanpassing aan het acquis voltooien, met name wat de drie criteria voor toegang tot het beroep voor alle nieuwe en bestaande transportondernemingen betreft.

In het kader van de trans-Europese transportnetwerken heeft Malta een methodologie voor de verzameling van gegevens aangenomen waardoor zijn systeem voor het opnemen van de infrastructuurkosten in de boekhouding compatibel met het acquis is gemaakt. De bestuurlijke capaciteit die belast is met de voorbereiding van investeringen in de infrastructuur moet worden versterkt, zowel kwalitatief als kwantitatief.

Wat het luchtvervoer betreft, is de huidige kaderwetgeving grotendeels in overeenstemming met het acquis, maar moeten er nog bepaalde aanpassingen worden doorgevoerd, in het bijzonder wat de vermindering van de geluidsoverlast en de begeleiding bij landing betreft. De administratieve capaciteit is in het algemeen afdoende, maar bepaalde vacatures moeten worden ingevuld en de opleiding van het personeel moet worden voortgezet.

In 2001 zijn de verordeningen ter omzetting van de communautaire wetgeving betreffende de vergoeding van passagiers die in het kader van het geregelde luchtverkeer een instapweigering krijgen, ten uitvoer gelegd. Een nieuw centrum voor de luchtverkeerscontrole is in gebruik genomen. De afdeling Burgerluchtvaart is enigszins uitgebreid met extra professionele/technische medewerkers. In 2002 is een verordening gepubliceerd ter omzetting van de communautaire regels voor de toewijzing van "slots" op luchthavens in de Gemeenschap.

Met betrekking tot het vervoer over zee zijn in juli 2000 wijzigingen aangebracht in de Koopvaardijwet met als doel de Maltese wetgeving op dit gebied in overeenstemming te brengen met het communautaire acquis inzake kwalificaties van de bemanning en andere maritieme normen. Nieuwe wetgeving zal ook veiligheidsregels voor passagiersschepen moeten omvatten. Ook de goedkeuring van het acquis inzake het vervoer over zee is een prioriteit. Er is een volledig register van de schepen onder Maltese vlag opgezet en de statistieken worden voortdurend verbeterd. Er zijn echter nog grote inspanningen nodig op het gebied van de veiligheid op zee. Met name moeten inspanningen worden verricht om aan de communautaire regels inzake havenstaatcontroles en vlaggenstaatinspecties te voldoen, meer bepaald door de frequentie van vlaggenstaatinspecties te verhogen en om een samenwerkingskader met de classificatiemaatschappijen tot stand te brengen. Er moet voor worden gezorgd dat er voldoende opgeleide inspecteurs zijn om het acquis toe te passen.

In 2001 heeft Malta bij de Commissie een plan voor het vervoer over zee ingediend dat een tijdpad voor de aanpassing aan het acquis omvat.

In 2002 is de koopvaardijverordening betreffende in nood verkerende scheepsbemanning in werking getreden. Malta is toegetreden tot de Overeenkomst ter bestrijding van illegale praktijken die indruisen tegen de veiligheid van de zeevaart en het Protocol ter bestrijding van illegale praktijken die indruisen tegen de veiligheid van vaste booreilanden op het continentaal plat. In 2003 zijn de nodige administratieve structuren opgericht, maar er moet nog meer personeel worden aangeworven.

Met betrekking tot de horizontale aspecten zou Malta zijn behoeften op het gebied van de vervoersinfrastructuur moeten evalueren als voorbereiding op zijn deelname aan de trans-Europese netwerken.

Laatste wijziging: 01.03.2004

Top