Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cyprus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Cyprus

1) REFERENTIES

Advies van de Commissie [COM(93) 313 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(98) 710 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(1999) 502 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2000) 702 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2001) 700 def. - SEC(2001) 1745 - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2002) 700 def. - SEC(2002) 1401 - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2003) 675 def. - SEC(2003) 1202 - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

In haar advies van juli 1993 heeft de Commissie de aandacht gevestigd op bepaalde problemen, meer bepaald bij het wegvervoer en in de maritieme sector.

In het verslag van november 1998 werd aangegeven dat er vooruitgang is geboekt op het gebied van het lucht- en wegvervoer, maar dat er nog grote inspanningen moesten worden geleverd in de maritieme sector.

In haar verslag van oktober 1999 heeft de Commissie opgemerkt dat Cyprus voortgang had geboekt wat de aanpassing van zijn wetgeving aan het acquis op alle vervoergebieden betreft, maar dat een groot deel van de wetgeving nog moest worden omgezet (vooral met betrekking tot de veiligheid op zee en de aan de inschrijving in het scheepsregister verbonden voorwaarden, met name op het gebied van de vlaggenstaatcontrole).

In het verslag van november 2000 werd melding gemaakt van aanzienlijke vooruitgang op het gebied van het weg- en luchtvervoer en vooral het zeevervoer. Wat de horizontale kwesties betreft kon als enige stap vooruit worden gemeld: de in oktober 1999 voltooide inventaris van de behoefte aan vervoersinfrastructuur (TINA) die de basis legt voor uitbreiding van de trans-Europese netwerken tot Cyprus.

In het verslag van november 2001 werd melding gemaakt van vooruitgang op het gebied van de harmonisatie van het wetgevend en administratief kader. Cyprus had belangrijke vooruitgang geboekt in bijna alle sectoren van het vervoerbeleid.

Overeenkomstig het verslag van oktober 2002 is de wetgeving van Cyprus nu aangepast aan het acquis. In het afgelopen jaar heeft Cyprus voortgang blijven maken, met name op het gebied van het weg- en maritiem vervoer, en heeft het land zijn bestuurlijke capaciteit voor de sector versterkt.

In het verslag van 2003 wordt onderstreept dat Cyprus het grootste deel van zijn verbintenissen en verplichtingen op het gebied van het weg- en luchtvervoer nakomt. Het land moet echter een prioritaire aandacht geven aan de vaststelling van de uitvoeringsbepalingen en aan de versterking van zijn administratieve capaciteit, met name via informatisering, teneinde het acquis op het gebied van het zeevervoer ten uitvoer te leggen.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Het vervoerbeleid van de Gemeenschap omvat beleidsmaatregelen op drie hoofdgebieden.

EVALUATIE

Op het gebied van het wegvervoer is er vooruitgang geboekt, in het bijzonder wat de technologie en de veiligheid betreft. In 2002 zijn verschillende verordeningen aangenomen inzake het inbouwen van tachografen in nieuw ingeschreven voertuigen en in touringcars en zware vrachtwagens. Er is ook een wet betreffende de belasting op motorvoertuigen aangenomen die de aanpassing voltooit aan het belastingsacquis voor vrachtwagens.

Er is wet- en regelgeving vastgesteld betreffende het minimumopleidingsniveau van beroepschauffeurs in het wegverkeer. Sinds januari 2002 moeten alle nieuwe auto's zowel vóór- als achteraan zijn uitgerust met veiligheidsgordels. De aanpassing aan het acquis inzake het vervoer van gevaarlijke stoffen is echter nog niet voltooid en er moet nog werk worden gemaakt van de toepassing van het acquis op sociaal en technisch gebied.

Cyprus heeft een overgangsregeling tot eind 2005 gekregen wat de verplichting betreft om controletoestellen te plaatsen en te gebruiken in bestaande voertuigen die voor het internationale wegvervoer worden gebruikt.

Ten aanzien van het luchtvervoer heeft Cyprus in juni 2000 het herziene Eurocontrol-Verdrag bekrachtigd, evenals de recentste wijzigingen daarop. Tegen die achtergrond is in 2001 een aantal regelgevingsbesluiten ter vaststelling van de Eurocontrolnormen op het gebied van de apparatuur en de luchtverkeerscontroleystemen in werking getreden. In januari 2000 is gestart met onderhandelingen tussen Cyprus en de Europese Gemeenschap inzake de toetreding van het land tot het ontwerp van de multilaterale overeenkomst voor een Europese Gemeenschappelijke Luchtvaartruimte (ECAA). Om de bestuurlijke capaciteit te verhogen, heeft het departement burgerluchtvaart toestemming gekregen om extra personeel te werven.

De voorschriften betreffende de apparatuur en systemen voor het beheer van luchtverkeer, die de overname van de Eurocontrol-normen op dit gebied mogelijk moeten maken, zijn in 2002 in werking getreden. Cyprus moet echter nog volwaardig lid worden van de Joint Aviation Authorities (JAA) en moet zijn administratieve capaciteit verder versterken.

Op het vlak van vervoer over zee heeft de regering begin 2000 een nieuw, restrictiever beleid voor de registratie van Cyprische schepen ingevoerd. Dit beleid beoogt de kwaliteit van de vloot onder Cyprische vlag te verhogen en de scheepsveiligheid in het algemeen te verbeteren. Teneinde de rol van de classificatiegenootschappen beter te reguleren, is in februari 2000 het geharmoniseerde stelsel voor onderzoek en certificatie (HSSC) opgezet.

In 2001 heeft Cyprus zijn wetgeving aangepast aan het acquis, met name wat de veiligheidscontrole betreft. Er zijn echter strengere normen nodig wat de inschrijving van oude schepen betreft en er is een strikter beleid nodig ten opzichte van schepen die niet aan de normen voldoen. Na door de havenstaat uitgevoerde controles worden in verhouding nog steeds veel meer Cypriotische schepen aan de ketting gelegd dan schepen die de vlag van een EU-lidstaat voeren.

In 2002 heeft Cyprus de wetgeving betreffende maritieme uitrusting omgezet. Het voor de handelsvloot bevoegde departement is begonnen met de uitreiking van vakbekwaamheidscertificaten aan de bemanningsleden van Cypriotische schepen.

Wat de administratieve capaciteit betreft, is het wereldnetwerk versterkt van de inspecteurs die de toestand van schepen controleren.

In 2003 stond de Cypriotische vlag nog steeds op de zwarte lijst van het memorandum van Parijs inzake de havenstaatcontrole. De relevante vereiste administratieve structuren zijn opgericht, maar moeten nog worden versterkt. Voorts moet het departement voor de koopvaardijvloot dringend worden geïnformatiseerd, met name met het oog op het beheer van de scheepsdossiers. Cyprus moet ook de vaststelling afronden van de uitvoeringsbepalingen inzake de oprichting van ontvangstfaciliteiten in zijn havens en de invoering van een verplicht systeem van inspecties ten behoeve van de veilige exploitatie van ferryboten en hogesnelheidsschepen voor het vervoer van passagiers.

Laatste wijziging: 13.01.2004

Top