Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Slovenië

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Slovenië

1) REFERENTIES

Advies van de Commissie [COM(97) 2010 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(98) 709 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(1999) 512 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2000) 712 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2001) 700 def. - SEC(2001) 1755 - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2002) 700 def. - SEC(2002) 1411 - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2003) 675 def. - SEC(2003) 1208 - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

In haar advies van juli 1997 heeft de Europese Commissie gesteld dat Slovenië voldoende en snelle vooruitgang heeft geboekt bij de overname van het acquis inzake vervoer. Mits extra inspanningen voor het goederenvervoer over de weg (in het bijzonder de toegang tot de markt en de belastingen) en vorderingen inzake financiële doorzichtigheid in de spoorwegsector, zullen er in de vervoersector wellicht geen problemen zijn bij de overname van het acquis inzake de interne markt. De Commissie heeft er echter op gewezen dat erop moet worden toegezien dat de nodige middelen beschikbaar blijven voor de totstandbrenging van de basis van het toekomstige tot de nieuwe lidstaten uitgebreide trans-Europese vervoersnetwerk.

In het verslag van november 1998 werd geconcludeerd dat het proces van harmonisering van de wetgeving in deze sector gestaag vorderde, maar werd ook aangestipt dat meer concurrentie wenselijk is in alle vervoerssectoren en dat de wetgeving beter moest worden toegepast. Voorts moesten de bijbehorende bestuurlijke structuren worden opgericht of versterkt.

In haar verslag van oktober 1999 heeft de Commissie gesteld dat Slovenië op vervoergebied "significante vorderingen heeft gemaakt inzake de harmonisatie en integratie".

In het verslag van november 2000 merkte de Commissie op dat Slovenië grotendeels aan de eisen van het vervoersacquis van de EG voldeed.

In haar verslag van november 2001 stipte de Commissie aan dat Slovenië werk is blijven maken van de aanpassing van zijn wetgeving aan het acquis en aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt, met name op het gebied van het vervoer over de weg, in de lucht en over zee.

In het verslag van oktober 2002 wordt opgemerkt dat Slovenië zijn wetgeving verder heeft aangepast aan het acquis en voortgang is blijven maken, met name via regelgeving ter uitvoering van een aantal in het afgelopen jaar aangenomen kaderwetten. Slovenië moet in het bijzonder aandacht schenken aan het sociaal/technisch acquis voor de sector van het wegvervoer en moet wat de spoorwegsector betreft zijn wetgeving aanpassen en geschikte structuren opzetten.

In het verslag van 2003 wordt geconcludeerd dat Slovenië zijn uit de toetredingsonderhandelingen voortgekomen verplichtingen voor het grootste deel is nagekomen. Het land moet echter zijn administratieve capaciteit versterken voor het beheer van de projecten in het kader van de trans-Europese vervoersnetwerken en op het gebied van het spoorvervoer. Het moet ook de aanpassing van zijn intern recht voltooien op het gebied van de binnenvaart en het weg-, spoorweg-, lucht- en zeevervoer.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Het vervoerbeleid van de Gemeenschap omvat beleidsmaatregelen op drie hoofdgebieden.

De Europa-Overeenkomst voorziet in aanpassing van de wetgeving aan het Gemeenschapsrecht en samenwerking met het doel de vervoersector te herstructureren en te moderniseren, de toegang tot de vervoersmarkt te verbeteren, het transitvervoer te vergemakkelijken en de exploitatie op een niveau te brengen dat vergelijkbaar is met dat in de Gemeenschap. Het Witboek is toegespitst op maatregelen om de vervoersector te laten functioneren volgens de op de interne markt geldende voorwaarden, onder andere wat concurrentie, harmonisatie van de wetgeving en normalisatie betreft.

EVALUATIE

Met betrekking tot horizontale kwesties heeft Slovenië het TINA-eindverslag goedgekeurd dat de basis moet leggen voor de uitbreiding van de trans-Europese netwerken naar Slovenië. Er zijn alleen nog bepaalde inspanningen nodig met betrekking tot het financiële kader en de faciliteiten voor het op elkaar laten aansluiten van hogesnelheidstreinen.

Wat betreft het vervoer over land, is in januari 2000 afgeleide wetgeving goedgekeurd inzake de tenuitvoerlegging van de wet op het vervoer van gevaarlijke stoffen en zijn de wijzigingen van de regels over gewicht en afmetingen, alsmede de wijziging van de in juni goedgekeurde wet over het veilig wegvervoer, vastgesteld. De laatste wijzigingen zorgen ook voor een adequaat tolsysteem voor het jaarlijks gebruik van de wegen, aanpassing van het opleidingsprogramma voor rij-instructeurs, geplande verbetering van de verkeersstroom en de veiligheid op de weg alsmede aanpassing van geschiktheidstests voor bepaalde voertuigen. Slovenië heeft de INTERBUS-overeenkomst betreffende het ongeregeld passagiersvervoer per autobus geratificeerd.

In 2001 is een nieuwe wet op het wegvervoer vastgesteld waarbij verscheidene aspecten van het wegvervoer worden geregeld, zoals de toegang tot de nationale en internationale markten voor het personen- en goederenvervoer. In hetzelfde jaar is een nieuwe inspectie voor het wegvervoer opgericht, die belast wordt met de afgifte van EG-vergunningen aan wegvervoerders en het toezicht op de naleving van de wetgeving.

Er is regelgeving ingevoerd betreffende vergunningen voor het aanbieden van vervoerdiensten over de weg en in 2002 is een wet betreffende het openbare wegennet vastgesteld ter regulering van de controles aan de grensposten, dit in voorbereiding op de wijziging van de regelgeving naar aanleiding van de officiële toetreding. Slovenië heeft ook voorschriften vastgesteld betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen, die gebaseerd zijn op de wet op het vervoer van gevaarlijke producten. In 2003 is de aanpassing aan het sociaal en fiscaal acquis voltooid. Er moeten nog technische uitvoeringsbepalingen worden vastgesteld voor snelheidsbegrenzingssystemen, technische controles van bedrijfsvoertuigen langs de weg, digitale tachografen en transporteerbare drukapparatuur.

In het kader van de totstandbrenging van de trans-Europese transportnetwerken heeft de regering in 2001 een programma goedgekeurd voor de bouw en het onderhoud van snelwegen. De bestaande spoorlijnen worden momenteel gerenoveerd en er is een nieuwe directe spoorweglijn met Hongarije geopend. Slovenië en Italië zijn het ook eens geworden over het traject van de toekomstige hogesnelheidslijn tussen Venetië en Ljubljana.

Op het gebied van de spoorwegen werd in november 1999 een belangrijke wetgevende maatregel genomen met de aanneming van de wet op de spoorwegen. Deze wet legt de verplichtingen van de overheidsdiensten vast, bepaalt de voorwaarden voor de toegang tot de infrastructuur en voorziet in de herstructurering en privatisering van de Sloveense spoorwegen. In 2000 is een wet aangenomen ter regulering van de spoorweginfrastructuur, het rollend materieel en de controle- en veiligheidssystemen.

In 2002 zijn er nieuwe uitvoeringsbepalingen vastgesteld met het oog op de toepassing van een gedeelte van het acquis inzake de technische veiligheid van de railinfrastructuur. Het recentelijk opgerichte spoorwegagentschap moet worden versterkt, meer bepaald via een gespecialiseerde opleiding van het personeel ervan.

Op het gebied van het luchtvervoer heeft Slovenië, met de in februari aangenomen wet over verplichtingen en andere contractuele betrekkingen in het luchtvervoer, de wetgeving verder aangepast. Ook op het gebied van technische harmonisatie en het terugdringen van de geluidsoverlast is afgeleide wetgeving aangenomen. De onderhandelingen tussen de EG en Slovenië over de multilaterale overeenkomst ter de oprichting van een gemeenschappelijk Europees luchtverkeersruim (ECAA) werden eind 1999 afgerond met de ondertekening van een bilaterale protocol. Daarnaast zijn de begrotingstoewijzingen goedgekeurd met het oog op de indienstneming van 39 medewerkers door de civiele luchtvaartautoriteit in 2000.

In 2001 heeft Slovenië een wet op het luchtvervoer aangenomen waarbij de voorwaarden en voorschriften worden vastgesteld met betrekking tot luchtvaartuigen, boordpersoneel, luchthavens, infrastructuur, enz. Voorts is Slovenië volwaardig lid geworden van de gezamenlijke luchtvaartautoriteiten (JAA). Tenslotte wordt er momenteel een nieuwe instantie opgericht die belast wordt met het onderzoek naar ongevallen en incidenten in de burgerluchtvaart. In 2003 is de kaderwetgeving grotendeels omgezet en het resultaat is in overeenstemming met het acquis. Er moeten echter nog bepaalde wijzigingen worden aangebracht, met name wat de toekenning van "slots" en de bijstandsdiensten op de landingsplaats betreft.

Op het gebied van vervoer over zee is regelgeving vastgesteld met betrekking tot de instanties die de veiligheid van schepen moeten controleren, dit met het oog op de bekrachtiging van het memorandum van overeenstemming van Parijs inzake het toezicht op schepen door de havenstaat. De regering heeft ook een besluit goedgekeurd over de verlaging van de havengelden voor tankers met gescheiden ballasttanks en heeft regels opgesteld voor examens ten hoeve van de scheepsbemanning. Het beheer voor het vervoer over zee wordt versterkt met begrotingsmiddelen waarmee in 2000 nog zeven medewerkers kunnen worden aangeworven.

In 2001 heeft Slovenië de internationale maritieme code en de relevante overeenkomsten van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) met betrekking tot de verontreiniging door koolwaterstoffen goedgekeurd.

In 2002 is regelgeving aangenomen betreffende de veiligheidsvoorschriften voor het verkeer in havens en de ordehandhaving in de Sloveense havens en territoriale wateren.

Slovenië moet nog een aantal uitvoeringsbepalingen aannemen, met name op het gebied van het Erika-pakket en de laatste wijzigingen van het acquis betreffende passagiersschepen, vissersvaartuigen, navigatiematerieel en havenontvangstfaciliteiten.

Laatste wijziging: 10.03.2004

Top