Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Litouwen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Litouwen

1) REFERENTIES

Advies van de Commissie [COM(97) 2007 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(98) 706 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(1999) 507 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2000) 707 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2001) 700 def. - SEC(2001) 1750 - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2002) 700 def. - SEC(2002) 1406 - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2003) 675 def. - SEC(2003) 1204 - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

In haar advies van juli 1997 heeft de Commissie gesteld dat Litouwen zich waarschijnlijk op middellange termijn aan het grootste deel van het acquis op vervoergebied zal kunnen aanpassen. De Commissie achtte het weinig waarschijnlijk dat de toetreding voor Litouwen in deze sector belangrijke problemen zou opleveren op voorwaarde dat in de periode vóór de toetreding voldoende aandacht wordt besteed aan de verbetering van de veiligheid (met name in het zeevervoer), de harmonisatie van de milieunormen in het vervoer (luchtverontreiniging en lawaai) en de tenuitvoerlegging van het acquis voor het goederenvervoer over de weg en de spoorwegen. De Commissie verzocht Litouwen ook om ervoor te zorgen dat de Litouwse administratieve structuren, inclusief de controle-instanties, zoals die welke bevoegd zijn voor de veiligheid, snel worden versterkt.

In haar verslag van november 1998 concludeerde de Commissie dat Litouwen op vervoergebied vorderingen heeft gemaakt, met name wat de overneming en tenuitvoerlegging van het acquis betreft, maar dat de maritieme en luchtvaartveiligheid moeten worden vergroot.

In haar verslag van 1999 merkte de Commissie op dat Litouwen voort moest gaan met de hervorming van zijn maritieme, spoorweg- en luchtvaartadministratie. Deze hervorming was noodzakelijk voor de voortzetting van de aanpassing aan het acquis.

In het verslag van november 2000 werd opgemerkt dat Litouwen verder was gegaan met de aanpassing van zijn wetgeving aan het acquis en belangrijke vooruitgang had geboekt, met name met betrekking tot de veiligheid van het weg-, lucht- en zeevervoer. Er bleven echter nog steeds vele technische details over die op basis van het ministeriële strategische plan en de doeleinden voor de vervoer- en communicatiesector tot 2010 in de komende jaren moesten worden opgelost.

In haar verslag van november 2001 onderstreepte de Commissie dat Litouwen nog steeds vorderingen maakte bij de aanpassing van zijn wetgeving aan het acquis, met name op het gebied van de veiligheid van het wegvervoer en de herstructurering van de spoorwegen en de burgerluchtvaart, met inbegrip van de versterking van de desbetreffende administratieve capaciteit.

In het verslag van oktober 2002 werd gewezen op de aanpassing van de Litouwse wetgeving aan het acquis communautaire en op nieuwe positieve resultaten, met name op het gebied van het wegvervoer en het maritiem vervoer, alsook op de versterking van de bestuurlijke capaciteit in deze sectoren.

In het verslag van 2003 wordt onderstreept dat Litouwen het merendeel van zijn verbintenissen voor de transportsector nakomt, hoewel de omzetting van het acquis op spoorweggebied nog moet worden voltooid, met name wat de interoperabiliteit betreft. Op het gebied van het weg- en zeevervoer moet Litouwen nog de nodige toepassingswetgeving vaststellen en zijn administratieve capaciteit versterken. Wat tenslotte het luchtvervoer betreft, moet Litouwen zijn administratieve capaciteit versterken en lid worden van de Joint Aviation Authorities (JAA).

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Het vervoerbeleid van de Gemeenschap omvat beleidsmaatregelen op drie hoofdgebieden.

De Europa-Overeenkomst voorziet in aanpassing van de wetgeving aan het Gemeenschapsrecht en samenwerking met het doel de vervoersector te herstructureren en te moderniseren, de toegang tot de vervoersmarkt te verbeteren, het transitovervoer te vergemakkelijken en de exploitatie op een niveau te brengen dat vergelijkbaar is met dat in de Gemeenschap. Het Witboek is toegespitst op maatregelen om de vervoersector te laten functioneren volgens de op de interne markt geldende voorwaarden, onder andere wat concurrentie, harmonisatie van de wetgeving en normalisatie betreft.

EVALUATIE

Wat horizontale kwesties betreft, heeft Litouwen extra aandacht besteed aan de modernisering van de belangrijkste corridors voor de vervoersinfrastructuur door ongeveer 50 miljoen euro te investeren. Het land heeft in oktober 1999 het eindverslag over de evaluatie van de behoeften van de vervoersinfrastructuur (TINA) goedgekeurd dat de basis moet leggen voor de uitbreiding van de trans-Europese netwerken naar Litouwen.

Op het gebied van het vervoer van gevaarlijke goederen heeft Litouwen aanzienlijke vooruitgang geboekt, meer bepaald door de vaststelling van de wet inzake het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren, alsmede van de relevante toepassingsbepalingen.

Wat het vervoer over land betreft, is de meeste vooruitgang geboekt op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, markttoegang, sociale wetgeving en veiligheid. Er zijn ministeriële uitvoeringsbesluiten vastgesteld inzake de minimumeisen voor chauffeursopleidingen in de vervoersector, opleidingprocedures voor chauffeurs die gevaarlijke goederen vervoeren, technische voorschriften voor vrachtwagens en het gebruik van tachografen. Verder heeft de regering uitvoeringsregels goedgekeurd voor het vervoer over de weg van gevaarlijke goederen, alsmede voor de beschrijving van soorten en voorbeelden van kentekenbewijzen en rijbewijzen.

De Europese Overeenkomst inzake internationaal incidenteel vervoer van passagiers per bus (INTERBUS) werd door de Litouwse minister van Vervoer in september 2000 geratificeerd.

In 2001 is in de wegvervoersector vooruitgang geboekt op het gebied van de sociale regelgeving, de technologie en de veiligheid. De administratieve capaciteit moet echter worden versterkt, in het bijzonder via een gespecialiseerde opleiding van het betrokken personeel, sociale regelgeving (met name op het gebied van de rijtijden en rustpauzes) en de belasting op motorvoertuigen.

In 2002 is de aanpassing van de wetgeving aan het acquis goed gevorderd. Er zijn echter nog extra inspanningen nodig voor de omzetting en tenuitvoerlegging van de sociale regelgeving.

In 2003 is de kaderwetgeving omgezet. Met het oog op de toepassing van de sociale regelgeving moet echter de frequentie van de controles op de toepassing van de eisen van het acquis worden verhoogd. Tegelijkertijd moet de samenwerking met de arbeidsinspectie en de politie daadwerkelijk worden georganiseerd. Binnen het Ministerie van vervoer moet de administratieve capaciteit worden versterkt.

Voor de spoorwegen is het herstructurerings- en liberaliseringsproces van de Litouwse spoorwegen in volle gang, en heeft de regering in april 2002 regelgeving goedgekeurd voor de reorganisatie van de Lietuvos Gelezinkeliai (Litouwse spoorwegen), die in 2002 moet zijn voltooid.

In 2001 heeft de regering bepaalde juridisch bindende richtsnoeren betreffende de hervorming van de spoorwegsector vastgesteld. Het is de bedoeling een juridische en economische herstructurering van de Litouwse spoorwegen te bevorderen en de toekomstige aanpassing aan het acquis te waarborgen, inclusief de aanpassing aan de nieuwe communautaire regelgeving van 2001 betreffende een versnelde liberalisering van de spoorwegen. Als Litouwen het railvervoer concurrerender en rendabeler wil maken, moet het land de herstructurering en modernisering van de sector voortzetten. De capaciteit van de nationale spoorweginspectie en van de andere op dit gebied bevoegde bestuurlijke instanties moet worden vergroot, de aanpassing aan het herziene spoorwegacquis moet nog worden afgerond, in het bijzonder wat de bepalingen betreft inzake de structurele scheiding tussen de infrastructuurbeheerder en de exploitant.

In de sector van de binnenscheepvaart heeft het parlement van Litouwen in augustus 2000 het reglement voor het vervoer via de binnenwateren gewijzigd en aangevuld. Dit reglement moet de toegang van buitenlandse vaartuigen tot de Litouwse binnenwateren regelen. Er is afgeleide wetgeving goedgekeurd op het gebied van technische minimumvoorschriften en technische exploitatie van vaartuigen voor de binnenscheepvaart.

In juli 2000 heeft het Litouwse parlement een nieuwe wet aangenomen inzake burgerluchtvaart, die de basis vormt voor een omvangrijke reorganisatie en versterking van de burgerluchtvaartautoriteiten. De wet zorgt voor de oprichting van een burgerluchtvaartdienst en een burgerluchtvaartinspectiedienst. De in juli 2001 opgerichte nieuwe gemeenschappelijke luchtvaartautoriteit wordt belast met de commerciële luchtvaartdiensten en de regelgevingskwesties, zoals de burgerluchtvaartinspectie ter controle van de veiligheid aan boord.

In 2002 heeft Litouwen nieuwe regels vastgesteld betreffende de wijze waarop luchtvaartongevallen en -incidenten moeten worden onderzocht en betreffende de toepassing van die regels door de onafhankelijke Commissie voor het onderzoek van ongevallen in de burgerluchtvaartsector.

Op technisch niveau werden er ministeriële besluiten goedgekeurd met betrekking tot regels voor de bevoegdverklaring van deskundigen op het gebied van de burgerluchtvaart en voor de registratie en aanduiding van burgerluchtvaartuigen. Onderhandelingen tussen de EG en Litouwen over de multilaterale overeenkomst tot oprichting van een gemeenschappelijk Europees luchtverkeerruim (ECAA) zijn eind 1999 voltooid en een bilateraal protocol is reeds ondertekend. In de luchtvaart moet er nu vooral aandacht worden besteed aan de noodzakelijke bestuurlijke herstructurering in het kader van de herziene wet op de burgerluchtvaart.

De regering heeft ook de privatisering van de nationale luchtvaartmaatschappij Lithuanian Airlines goedgekeurd. De volledige deelname aan de werkzaamheden van de Joint Aviation Authorities (JAA) moet nog worden verwezenlijkt.

Op het gebied van vervoer over zee heeft het Litouwse parlement in augustus 2000 de wet op de veiligheid op zee goedgekeurd, houdende oprichting van de Litouwse directie voor veilige scheepvaart, alsmede relevante wijzigingen op de wet op de beroepsscheepvaart en het douanewetboek. Een andere belangrijke maatregel was de aanneming van de wet inzake de haven in Klaipèda, waarmee vrije concurrentie en gelijke handelsvoorwaarden voor alle economische bedrijven in het nationaal zeehavengebied moeten worden gegarandeerd.

Er zijn ministeriële besluiten vestgesteld betreffende het Nationaal plan ter bestrijding van olievervuiling, het onderhoud van technische faciliteiten en installaties van zeeschepen, het vervoer van passagiers en bagage over zee, alsmede de regels voor de afgifte van zeevaartdiploma's en kwalificatiecertificaten. Het land heeft de internationale verdragen geratificeerd ter vergemakkelijking van het vervoer over zee, inzake burgerlijke aansprakelijkheid alsmede inzake de oprichting van een internationaal fonds voor schadevergoeding in verband met olievervuiling.

In 2001 is een dienst voor het toezicht op de veiligheid van het maritiem vervoer opgericht. Litouwen moet zijn maritieme administratie echter versterken om de wetgeving verder aan het acquis aan te passen en om een verdere afname van het aantal aan de ketting gelegde Litouwse schepen te verwezenlijken. Litouwen moet erop letten dat het over genoeg geschoolde inspecteurs beschikt die het acquis kunnen uitvoeren.

In 2002 heeft de regering de "Litouwse strategie voor de ontwikkeling van het maritiem vervoer" vastgesteld die tot doel heeft een brede en alomvattende aanpak voor het maritiem vervoer tot ontwikkeling te brengen. In 2003 heeft Litouwen een aanvullend actieplan aangenomen om een verdere vermindering te bewerkstelligen van de aanhouding van schepen die onder de Litouwse vlag varen.

Laatste wijziging: 28.01.2004

Top