Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Letland

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Letland

1) REFERENTIES

Advies van de Commissie [COM(97) 2005 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(98) 704 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(1999) 506 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2000) 706 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2001) 700 def. - SEC(2001) 1749 - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2002) 700 def. - SEC(2002) 1405 - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2003) 675 def. - SEC(2003) 1203 - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

In haar eerste advies van juli 1997 heeft de Commissie gesteld dat Letland grote vooruitgang heeft geboekt bij de overname van het acquis inzake vervoer, met name wat het luchtvervoer betreft, en dat de vervoersector waarschijnlijk geen grote moeilijkheden zal opleveren voor de overname van het acquis inzake de interne markt op voorwaarde dat het land inspanningen levert op het gebied van het goederenvervoer over de weg (toegang tot het beroep, afmetingen en gewichten, verkeersbelasting), het zeevervoer (veiligheid) en het spoorvervoer (openbare dienst en normalisering van de rekeningstelsels). Daarentegen was de Commissie van mening dat de Letlandse administratieve structuren, inclusief de controle-instanties, zoals die welke bevoegd zijn voor de veiligheid, snel moeten worden versterkt.

In haar verslag van november 1998 concludeerde de Commissie dat Letland verder uitvoering had gegeven aan zijn grootscheepse plannen om het vervoersacquis volledig over te nemen en daadwerkelijk toe te passen en voor de komende jaren duidelijke doelstellingen had vastgelegd. De bevoegde instanties waren bovendien begonnen met de opbouw van voldoende capaciteit voor de tenuitvoerlegging van het beleid.

In 1999 merkte de Commissie op dat Letland was blijven werken aan een ambitieus programma voor de doeltreffende omzetting en tenuitvoerlegging van het vervoersacquis op alle gebieden en met name op spoorweggebied. Het bestuur werd verder versterkt met de oprichting van nieuwe instellingen die nodig zijn voor de geslaagde tenuitvoerlegging van het acquis. Verder moest aandacht worden besteed aan de verbetering van de veiligheid van zeeschepen omdat, zoals was gebleken uit actuele cijfers, zowel het bestuur van de vlaggenstaat als de mechanismen voor de havencontrole moesten worden verbeterd. Voorts moest er een onafhankelijke onderzoeksautoriteit voor ongevallen in de burgerluchtvaart in het leven worden geroepen.

In het verslag van november 2000 werd onderstreept dat de harmonisatie op het gebied van het weg- en zeevervoer verder was voortgezet. Ter naleving van de communautaire eisen op het gebied van bestuursorganen werd een onafhankelijke onderzoeksautoriteit voor ongelukken in de burgerluchtvaart opgericht. De eerste stappen ter verbetering van het functioneren van de bestuurlijke organisatie voor de zeescheepvaart zijn genomen.

In haar verslag van november 2001 heeft de Commissie opgemerkt dat Letland zijn wetgeving reeds voor een groot deel aan het acquis heeft aangepast. Op een aantal gebieden is echter nog bijzondere aandacht vereist, onder meer wat de interoperabiliteit van de trans-Europese hogesnelheidsspoorwegnetten betreft.

In het verslag van oktober 2002 werd aangestipt dat Letland grote inspanningen had gedaan bij de aanpassing van zijn wetgeving aan het acquis, met name in de sector van het wegvervoer. Wat de veiligheid van het maritiem vervoer betreft, moesten er steeds minder onder de Letse vlag varende schepen aan de ketting worden gelegd. Letland moest zijn inspanningen blijven richten op de voltooiing van de omzetting en toepassing van het acquis op het gebied van het belastings- en sociaal/technisch beleid in de wegvervoersector, de aanpassing van zijn wetgeving in de maritieme en spoorwegsector en de versterking van zijn bestuurlijke capaciteit met betrekking tot de veiligheid van het maritiem vervoer.

In het verslag van 2003 wordt opgemerkt dat Letland het grootste deel van zijn verbintenissen op het gebied van trans-Europese vervoersnetwerken, wegvervoer, spoorwegvervoer, binnenvaart en zeevervoer nakomt.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Het vervoerbeleid van de Gemeenschap omvat beleidsmaatregelen op drie hoofdgebieden.

De Europa-Overeenkomst voorziet in aanpassing van de wetgeving aan het Gemeenschapsrecht en samenwerking met het doel de vervoerssector te herstructureren en te moderniseren, de toegang tot de vervoersmarkt te verbeteren, het transitovervoer te vergemakkelijken en de exploitatie op een niveau te brengen dat vergelijkbaar is met dat in de Gemeenschap. Het Witboek is toegespitst op maatregelen om de vervoersector te laten functioneren volgens de op de interne markt geldende voorwaarden, onder andere wat concurrentie, harmonisatie van de wetgeving en normalisatie betreft.

EVALUATIE

Letland heeft wederom verder rekening gehouden met de doelstellingen en prioriteiten van de communautaire richtsnoeren voor trans-Europese vervoersnetwerken door investeringen te doen in de prioritaire weg- en spoorinfrastructuur in noord-zuid- (Via Baltica) en oost-west-richting. De tenuitvoerlegging van de eerste fase van dit project is afgerond.

In 2001 heeft Letland een institutionele structuur opgericht die belast is met het toezicht op de investeringen in infrastructuur. Deze dienst zal na de toetreding worden omgevormd tot een instantie die bevoegd wordt voor het toezicht op de tenuitvoerlegging van projecten op het gebied van de trans-Europese netwerken. De vereiste bestuurlijke capaciteit moet echter worden versterkt om voorbereid te zijn op de belangrijke investeringen die in de transportinfrastructuur moeten worden gedaan.

Wat het vervoer over land betreft, is Letland voortgegaan met de harmonisatie van zijn wetgeving inzake het vervoer van gevaarlijke goederen. In februari 2000 is wetgeving gepubliceerd met betrekking tot de technische controle van voertuigen. Er dienen echter verdere werkzaamheden te worden ondernomen, onder meer met betrekking tot markttoegang en prijsstelling, harmonisatie van de heffingen, technologie, veiligheid en milieu en sociale wetgeving. Bovendien is een verdere versterking van de bestuurlijke capaciteit nodig, ook voor de regelgevende werkzaamheden van het ministerie van Vervoer. De wet op het wegvervoer is in 2001 gewijzigd en legt nu de grondslagen voor de toekomstige afgeleide wetgeving ter aanpassing aan het acquis op het gebied van de sociale wetgeving en de controleapparatuur.

In 2002 heeft Letland zich in overeenstemming gebracht met het acquis inzake de rijtijden en rustperiodes en heeft het regels ingevoerd betreffende de installatie van tachografen. De INTERBUS-overeenkomst betreffende het ongeregeld internationaal vervoer van reizigers per touringcar of autobus is geratificeerd. Wat de controles aan de wegkant en de uitvoeringsmaatregelen op dit gebied betreft, moet Letland zijn document met richtsnoeren voor het wegvervoer nog ten uitvoer leggen. De personeelsstructuur en de exacte rol van het Ministerie van vervoer moeten nog worden verduidelijkt en er moet een voldoende aantal gespecialiseerde ploegen voor controles aan de wegkant worden opgericht.

In de spoorwegsector is de reorganisatie van de Letse spoorwegen voortgezet. Met de toekenning van goederenvervoervergunningen aan twee particuliere ondernemingen is er een begin gemaakt met concurrentie in de sector. In oktober 2000 is de wet op de regelgevende instanties voor de openbare nutsbedrijven aangenomen, die voorziet in de oprichting van een regelgevende instantie die toeziet op het spoorvervoer. De spoorwegsector is bijgevolg reeds grotendeels in overeenstemming met het acquis en er resteren slechts enkele kwesties die aangepakt moeten worden, waaronder het vervoer van gevaarlijke stoffen.

In 2001 is een nieuwe wet vastgesteld ter regeling van, onder meer, de relaties tussen transporteurs en hun klanten, de voorwaarden voor het vervoer van diverse goederen en de procedures voor het invullen van transportpapieren.

In januari 2002 is er een afzonderlijke exploitant opgericht voor het binnenlands personenvervoer, meer bepaald het filiaal "passagierstreinen" dat is opgericht in het kader van de herstructurering van de naamloze vennootschap "Letse spoorwegen". Het acquis op het gebied van de interoperabiliteit moet nog worden omgezet en de bestaande wetgeving moet worden gewijzigd wat de heffingen, kruissubsidies en vergunningenstelsels betreft.

De bevoegde Letse autoriteiten hebben besloten de wetgeving inzake de binnenlandse waterwegen niet om te zetten, aangezien Letland van mening is dat zijn binnenlandse waterwegen in beginsel niet voor navigatie kunnen worden gebruikt. Letland zal echter bij toetreding verplicht zijn tot omzetting van alle Richtlijnen inzake binnenlandse waterwegen, met de mogelijkheid om bepaalde vrijstellingen toe te staan. In 2002 is de wetgeving ter erkenning van de bestuurderscertificaten aangenomen. In 2003 is de aanpassing van de wetgeving afgerond en blijken de benodigde administratieve structuren te zijn opgericht.

Ook op het gebied van gecombineerd vervoer is geen nieuwe wetgeving aangenomen. Wat de staatssteun in de vervoerssector betreft, zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Op het gebied van openbare dienstverplichtingen is in november 1999 de wet inzake concessies in het openbaar vervoer aangenomen.

Op het gebied van de luchtvaart heeft Letland de daadwerkelijke harmonisatie van de technische eisen en bestuursorganen overeenkomstig de eisen van de Joint Aviation Authorities voortgezet, evenals de voorbereidingen voor het lidmaatschap van EUROCONTROL. De onderhandelingen tussen de EU en Letland over de multilaterale overeenkomst tot oprichting van de Europese Gemeenschappelijke Luchtvaartruimte zijn afgerond met de ondertekening van het bilaterale protocol. In 2002 heeft Letland wijzigingen aangenomen inzake het geïnformatiseerde reservatiesysteem. Letland moet nog volwaardig lid worden van de Joint Aviation Authorities (JAA) door de tenuitvoerlegging van zijn actieplan ter zake. Het land moet zijn inspanningen verdubbelen om volwaardig lid te worden van het Europees Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart (AESA).

Op het gebied van zeevervoer heeft Letland een begin gemaakt met de reorganisatie van de administratie voor de zeescheepvaart. Op basis van in mei 2000 aangenomen wetgeving zijn verschillende taken die voorheen door de administratie voor de zeescheepvaart werden uitgevoerd aan de havenautoriteiten overgedragen. De inspanningen moeten echter worden voortgezet, met name op het gebied van de veiligheid op zee, meer bepaald door verdere uitbreiding van zowel de vlagstaat- als de havenstaatcontroles. Letland moet de negatieve tendens van een aanhoudend hoog aanhoudingspercentage voor de eigen vloot in positieve richting ombuigen en moet ervoor zorgen dat er voldoende goed opgeleide controleurs beschikbaar zijn.

Alle verdragen van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) die pertinent zijn voor de toepassing van het acquis, zijn geratificeerd.

Op het gebied van de maritieme veiligheid heeft Letland zijn wetgeving betreffende schepen die gevaarlijke goederen vervoeren, de veiligheid van passagiersschepen en de havenstaatcontroles reeds geheel of gedeeltelijk aangepast aan het acquis. De uitvoeringsbepalingen zijn echter nog niet volledig vastgesteld, met name wat betreft de vlaggenstaat en de havenstaatcontrole, het informatie- en beheersysteem voor het zeevervoer (VTMIS), het systeem van verplichte controles voor de veiligheid van de exploitatie van de geregelde ferrydiensten, de mariene uitrusting en de visserijschepen.

Laatste wijziging: 26.01.2004

Top