Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Hongarije

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Hongarije

1) REFERENTIES

Advies van de Commissie [COM(97) 2001 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(98) 700 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(1999) 505 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2000) 705 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2001) 700 def. - SEC(2001) 1748 - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2002) 700 def. - SEC(2002) 1404 - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2003) 675 def. - SEC(2003) 1205 - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

In haar advies van juli 1997 verklaarde de Europese Commissie dat Hongarije grote vooruitgang had geboekt bij de overname van het communautaire vervoersacquis. Indien inspanningen zouden worden geleverd op het gebied van de werking van de markt van het binnenlands goederenvervoer over de weg (toegang tot de markt en sociale en veiligheidsvoorschriften) en de technische controle van particuliere voertuigen en indien er in de sector van het spoorvervoer duidelijkheid zou komen met betrekking tot de financiële doorzichtigheid en de toegangsrechten zou de vervoerssector waarschijnlijk geen grote moeilijkheden mogen opleveren voor de overname van het acquis van de interne markt. Aan de andere kant meende de Commissie dat erop moest worden toegezien dat de nodige middelen beschikbaar zouden worden gesteld voor de totstandbrenging van de basis van het toekomstige tot de nieuwe lidstaten uitgebreide trans-Europese vervoersnetwerk. Ook moesten de Hongaarse administratieve structuren, inclusief de controle-instanties zoals die welke bevoegd zijn voor de veiligheid, snel worden versterkt.

In het verslag van november 1998 concludeerde de Commissie dat Hongarije zijn inspanningen heeft voortgezet met het oog op de aanpassing van zijn rechtsvoorschriften aan het acquis en van zijn instellingen aan de eisen van de Gemeenschap. Er werd echter verzocht om aanvullende maatregelen te nemen, gericht op een grotere harmonisatie van de technische voorschriften voor wegvoertuigen, de veiligheid van het wegverkeer, de toegankelijkheid van de binnenlandse markt voor wegvervoer en het ontwikkelen van de binnenvaartinfrastructuur. Er moest ook nog werk worden geleverd op het gebied van de harmonisatie van de wetgeving inzake de burgerluchtvaart (vooral de veiligheidsaspecten daarvan), het vervoer per spoor (toegang tot het spoorwegnet) en het gecombineerd vervoer.

In het verslag van oktober 1999 werd onderstreept dat Hongarije verder is gegaan met de aanpassing van zijn wetgeving aan het acquis en van zijn instellingen aan de eisen van de Gemeenschap. Er moesten echter nog extra inspanningen worden geleverd. Het tempo van de herstructurering van de nationale luchtvaartmaatschappij en van de belangrijkste spoorwegmaatschappij moest worden opgevoerd.

Overeenkomstig het verslag van november 2000 was Hongarije in de verslagperiode doorgegaan met de aanpassing aan het vervoersacquis, maar was er slechts geringe vooruitgang geboekt.

In haar verslag van november 2001 onderstreepte de Commissie dat Hongarije was voortgegaan met de aanpassing van zijn wetgeving aan het vervoersacquis, maar weinig vorderingen had gemaakt in de sectoren van het spoor-, lucht- en wegvervoer. Er was ook geen vooruitgang op het gebied van de versterking van de administratieve capaciteit.

In het verslag van oktober 2002 werd opgemerkt dat Hongarije zijn wetgeving bleef aanpassen aan het acquis en vooruitgang had geboekt, met name op het gebied van het vervoer over de weg en per spoor. Het land had ook zijn bestuurlijke capaciteit versterkt in de weg- en luchtvaartsector.

In het verslag van 2003 wordt onderstreept dat Hongarije zijn verbintenissen in het kader van de toetreding grotendeels nakomt op de volgende gebieden: trans-Europese vervoersnetwerken, wegvervoer, luchtvervoer, binnenvaart en zeevervoer. Het land moet echter zijn bestuurlijke capaciteit versterken voor het beheer van de projecten op het gebied van trans-Europese vervoersnetwerken.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Het vervoerbeleid van de Gemeenschap omvat beleidsmaatregelen op drie hoofdgebieden.

De Europa-Overeenkomst voorziet in aanpassing van de wetgeving aan het Gemeenschapsrecht en samenwerking met het doel de vervoerssector te herstructureren en te moderniseren, de toegang tot de vervoersmarkt te verbeteren, het transitovervoer te vergemakkelijken en de exploitatie op een niveau te brengen dat vergelijkbaar is met dat in de Gemeenschap. Het Witboek is toegespitst op maatregelen om de vervoerssector te laten functioneren volgens de op de interne markt geldende voorwaarden, onder andere wat concurrentie, harmonisatie van de wetgeving en normalisatie betreft.

EVALUATIE

Hongarije heeft het eindverslag van de behoeftenevaluatie vervoersinfrastructuur (TINA) van oktober 1999, dat de basis moet vormen voor de uitbreiding van de trans-Europese vervoersnetwerken met Hongarije, goedgekeurd. Het wegenbouwprogramma, dat in geen twee jaar vooruitgang heeft gezien, is met spoed ter hand genomen, ook met behulp van ISPA. Hongarije en Slowakije zijn doorgegaan met hun voorbereidingen voor de wederopbouw van een brug over de Donau.

Op het gebied van het wegtransport is er geringe voortgang geboekt door de aanpassing aan de voorschriften inzake het gebruik van huurvoertuigen zonder chauffeur voor het vervoer van goederen. In april 2000 trad Hongarije toe tot de Europese Overeenkomst inzake de arbeidsvoorwaarden van de bemanning van motorvoertuigen in het internationale vervoer over de weg (AETR). Na jaren van onderhandelingen werd in juli 2000 een bilaterale overeenkomst inzake het goederenvervoer over de weg getekend. Openbare busvervoersbedrijven zijn begonnen met de aanpassing van de regeling voor de rij- en rusttijden van chauffeurs en hebben meer buschauffeurs aangesteld, met het doel zich geleidelijk aan de sociale voorschriften van het acquis te gaan houden. Via de wet inzake de voertuigbelasting zijn belastingvoordelen ingevoerd voor minder vervuilende bedrijfswagens ('groene vrachtwagens').

In 2001 was de voornaamste vooruitgang op wetgevingsgebied de harmonisatie van de regels voor de toegang tot het beroep van vrachtvervoerder over de weg. De omzetting van de regelgeving met betrekking tot het dragen van veiligheidsgordels is afgerond. Een andere positieve ontwikkeling is de ondertekening van de INTERBUS-overeenkomst inzake het internationaal reizigersvervoer die in 2002 werd geratificeerd.

Hongarije heeft de aanpassing van zijn wetgeving aan het acquis op het gebied van de vergunningverlening aan transportondernemingen en de toegang tot het beroep afgerond. Wat het vervoer van gevaarlijke goederen betreft, moet de wetgeving echter nog worden aangepast.

In 2003 is de aanpassing van de Hongaarse wetgeving aan het fiscaal en technisch acquis afgerond. Voor de tenuitvoerlegging van het geheel van het acquis op het gebied van de maximumgewichten en -afmetingen voor voertuigen die voor het internationale vervoer worden gebruikt, beschikt Hongarije over een overgangsregeling die tot 31 december 2008 loopt. Er zijn nog verbeteringen nodig wat de technische controles aan de wegkant en de verificatie van het personenvervoer betreft.

Wat de trans-Europese transportnetwerken betreft, zijn de infrastructuurwerken, met name de bouw van snelwegen, versneld.

In december 1999 is het hervormingsprogramma van de Hongaarse staatsspoorwegen aangenomen. Hongarije heeft met name behoefte aan een onafhankelijk orgaan voor de toewijzing van spoorlijnen, aan een aparte commerciële spoorwegmaatschappij, en aan een onafhankelijke regulerende instelling die toezicht houdt op de toewijzing van capaciteit en op de tariefstelsels. Ook de voorschriften voor de administratieve verslaglegging van spoorwegondernemingen moeten verder in overeenstemming worden gebracht met het acquis.

De boekhoudkundige scheiding tussen het beheer van de infrastructuur en de exploitatie van de vervoerdiensten van de Hongaarse spoorwegmaatschappij is uitgevoerd.

Er zijn toepassingsbesluiten aangenomen inzake de interoperabiliteit van het hogesnelheidsnet en de taken en bevoegdheden van de spoorwegautoriteit. Hongarije moet de richtlijnen betreffende de interoperabiliteit nog omzetten en moet de bestuurlijke capaciteit tot stand brengen die nodig is voor de capaciteitsverdeling en de tarificatie van de infrastructuur. Wat de volledige toegang tot het trans-Europese netwerk voor het vervoer van goederen per spoor betreft, beschikt het land over een overgangsperiode tot 31 december 2006.

Er is enige vooruitgang geboekt bij de aanpassing aan het acquis in de sector van het luchtvervoer. De regering heeft in april 2000 een nationale luchtvaartstrategie aangenomen, die de basis vormt voor de herstructurering en privatisering van de nationale luchtvaartmaatschappij (MALÉV), de ontwikkeling van het vliegveld Ferihegy tot een Europese centrale luchthaven en de reorganisatie van het bestuur van het luchtverkeer en de luchthaven, de oprichting van een onafhankelijke burgerluchtvaartautoriteit en de oprichting van regionale luchthavens. In 2002 is de herstructurering van MALÉV voortgezet en deze maatschappij werkt nu op basis van onafhankelijkheid, met een onafhankelijk bestuur en een ingekrompen personeelsbestand.

In december 1999 is er wetgeving aangenomen inzake geluidsbeperkingen voor subsonische en motorische vliegtuigen en geluidsbeperkingen in de nabijheid van vliegvelden.

De voorschriften inzake gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van slots op vliegvelden en tot op zekere hoogte de regels voor het technische onderzoek van ongevallen in de burgerluchtvaart zijn in januari 2000 aangepast. Het land is ook actief deelnemer aan de Safety Regulation Commission van Eurocontrol. Er zijn nieuwe instellingen nodig, zoals een onafhankelijke instantie voor onderzoek van ongevallen, een onafhankelijke autoriteit voor de coördinatie van slots en een instantie voor vergunningverlening en veiligheid.

In 2001 heeft Hongarije werk gemaakt van de omzetting van de technische regels en administratieve procedures op het gebied van de burgerluchtvaart, de gedragscode voor het gebruik van systemen ter reservering per computer, de regels voor de aanwerving van luchtvaartpersoneel en de bepalingen inzake de aansprakelijkheid van de vervoersonderneming. Een ander positief punt is dat Hongarije lid is geworden van de gezamenlijke luchtvaartautoriteiten (JAA). Daarentegen is het overleg betreffende het gemeenschappelijke Europese luchtruim nog niet afgerond.

In 2002 is de Organisatie voor de veiligheid van de burgerluchtvaart opgericht, die een onafhankelijke instantie is welke belast wordt met het onderzoek van luchtvaartongevallen en -incidenten. De gespecialiseerde opleidingsacties voor het personeel moeten echter worden voortgezet. Bovendien moet de burgerluchtvaartautoriteit personeel in dienst nemen om de toegenomen werklast aan te kunnen. Hongarije beschikt over een overgangsregeling, die loopt tot 31 december 2004, voor de tenuitvoerlegging van het geheel van het acquis op het gebied van luidruchtige vliegtuigen.

Ten aanzien van de binnenscheepvaart en het vervoer over zee was de belangrijkste ontwikkeling het aannemen in mei 2000 van de wet op het vervoer over water. In januari 2000 is Hongarije toegetreden tot de ICMSR, de internationale conventie inzake opsporing en redding op zee.

In 2001 zijn decreten aangenomen inzake de toepassing van de kaderwet 2000 betreffende het vervoer over water, meer bepaald inzake de registratie van schepen, de afgifte van vergunningen aan exploitanten, de kwalificatie van het boordpersoneel, de kwalificatie en identificatiepapieren van inspecteurs, de technische voorschriften en de aanwijzing van instanties ter certificering van de conformiteit van schepen en vaartuigen. De modernisering van de nationale havens is voortgezet. De capaciteit van de havenautoriteiten en de algemene inspectiedienst voor het vervoer moet echter worden versterkt. In de loop van 2002 is de omzetting op het gebied van de havenstaatcontrole goed gevorderd. De vaststelling van de uitvoeringsbepalingen moet echter nog worden voltooid, met name wat het acquis betreft dat na de schipbreuk van de Erika is aangenomen.

Laatste wijziging: 16.01.2004

Top