Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Malta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Malta

1) REFERENTIES

Verslag van de Commissie COM(1999) 69 def. - Niet bekendgemaakt in het PublicatiebladVerslag van de Commissie COM(1999) 508 def. - Niet bekendgemaakt in het PublicatiebladVerslag van de Commissie COM(2000) 708 def. - Niet bekendgemaakt in het PublicatiebladVerslag van de Commissie COM(2001) 700 def. - SEC(2001) 1751 - Niet bekendgemaakt in het PublicatiebladVerslag van de Commissie COM(2002)700 def. - SEC(2002)1407 - Niet bekendgemaakt in het PublicatiebladVerslag van de Commissie COM(2003) 675 def. - SEC(2002) 1206 - [Niet in het Publicatieblad verschenen]Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

In het verslag van februari 1999 werd vastgesteld dat er, sedert het advies van 1993, op het gebied van de overeenkomsten tussen ondernemingen dankzij de goedkeuring van de Competition Act in 1995 vooruitgang was geboekt. Op andere gebieden, zoals het toezicht op fusies, de overheidssteun, overheidsondernemingen en -monopolies, was de aanpassing aan het acquis een prioritaire doelstelling. Op institutioneel vlak moesten de bestaande instellingen en procedures verbeterd worden en moest een orgaan worden opgericht dat toezicht houdt op de overheidssteun.

In haar verslag van oktober 1999 was de Commissie van oordeel dat er in 1999 weinig vooruitgang was geboekt. Er werd nog geen systeem voor toezicht op fusies en overheidssteun opgezet. Bovendien moest Malta met het oog op volledige transparantie nog jaarlijks verslagen opstellen over overheidssteun, en ook het orgaan dat op deze overheidssteun toezicht moet uitoefenen moest nog worden opgericht. Tenslotte moesten nog maatregelen worden genomen om de monopolistische en andere overheidsbedrijven alsmede de particuliere ondernemingen die bijzondere rechten kunnen laten gelden aan de mededingingsregels te onderwerpen.

In het verslag van 2000 werd opgemerkt dat Malta op dit gebied weinig vorderingen had geboekt, hoewel werd erkend dat de oprichting van de Raad voor toezicht op de overheidssteun een stap in de goede richting was.

In het verslag van 2001 erkende de Commissie dat er enige vooruitgang was geboekt. Op het gebied van overeenkomsten tussen ondernemingen was de mededingingswet gewijzigd en op het gebied van de overheidssteun was een nieuwe wet ter bevordering van het ondernemerschap in werking getreden.

In het verslag van 2002 oordeelde de Commissie dat Malta vooruitgang had geboekt. Het land moest evenwel streven naar betere resultaten bij de toepassing en tenuitvoerlegging van de wetgeving m.b.t. overheidssteun.

Volgens het verslag 2003 is de Maltese wetgeving in het algemeen in overeenstemming met de voor de toetreding aangegane verbintenissen op het gebied van mededingingsregelingen en overheidssteun. In het verslag wordt echter een zorgwekkende achterstand geconstateerd bij de herstructurering van de sector scheepsbouw en -reparatie.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Het mededingingsbeleid van de Europese Gemeenschap is gebaseerd op artikel 3, onder g), van het EG-Verdrag, waarin is bepaald dat de Gemeenschap moet beschikken over "een regime waardoor wordt verzekerd dat de mededinging binnen de interne markt niet wordt vervalst". De belangrijkste regels hebben betrekking op overeenkomsten tussen ondernemingen, misbruik van een machtspositie en overheidssteun en zijn vastgelegd in de artikelen 81, 82 en 87 (ex artikelen 85, 86 en 92) van het EG-Verdrag.

Malta moet dus geleidelijk een aanvang maken met de toepassing van de Verordening betreffende de controle op concentraties (4064/89) en de artikelen 31 (ex artikel 37) en 86 (ex artikel 90) van het EG-Verdrag (monopolies en bijzondere rechten).

EVALUATIE

Over het geheel genomen heeft Malta zijn wetgeving inzake mededinging grotendeels aan het acquis aangepast behalve wat de overheidsbedrijven betreft; bij de tenuitvoerlegging werden redelijke resultaten geboekt. Momenteel is vrijstelling van de wet op de mededinging enkel nog mogelijk met het oog op de bescherming van het openbaar belang.

Op administratief niveau boeken het Bureau voor eerlijke mededinging, het orgaan dat erop moet toezien dat de antitrustwetgeving wordt nageleefd, en de Raad voor toezicht op de overheidssteun, positieve resultaten.

Wat de overheidssteun betreft, neemt Malta het in de Europese Gemeenschap geldende systeem over. Er moeten evenwel nog inspanningen worden geleverd met het oog op de doeltreffende tenuitvoerlegging van de Europese voorschriften inzake overheidssteun. Voor Malta geldt bovendien een overgangsregeling tot 2008 voor overheidssteun aan de scheepsbouwindustrie. De Commissie heeft echter ernstige twijfels wat de juiste uitvoering daarvan betreft en vraagt om goedkeuring van urgente corrigerende maatregelen om Malta in staat te stellen aan de communautaire normen en aan de voor de toetreding vastgestelde voorwaarden te voldoen.

De onderhandelingen over dit hoofdstuk zijn nog steeds aan de gang. Malta moet nog meer inspanningen leveren bij de toepassing en de tenuitvoerlegging van de wetgeving inzake overheidssteun.

Laatste wijziging: 04.03.2004

Top