Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cyprus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Cyprus

1) REFERENTIES

Advies van de Commissie COM(93) 313 def.- niet bekendgemaakt in het PublicatiebladVerslag van de Commissie COM(98) 710 def.- niet bekendgemaakt in het PublicatiebladVerslag van de Commissie COM(1999) 502 def. - niet bekendgemaakt in het PublicatiebladVerslag van de Commissie COM(2000) 702 def. - niet bekendgemaakt in het PublicatiebladVerslag van de Commissie COM(2001) 700 def. - SEC(2001) 1745 - niet bekendgemaakt in het PublicatiebladVerslag van de Commissie COM (2002) 700 def. - SEC(2002) 1401 - niet bekendgemaakt in het PublicatiebladVerslag van de Commissie COM (2003) 675 def. - SEC(2002) 1202 - niet bekendgemaakt in het PublicatiebladVerdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

In haar advies van juli 1993 was de Commissie van mening dat de Cypriotische wetgeving die in 1990 van kracht is geworden, overeenstemming vertoonde met die van de Europese Gemeenschap, maar dat zij niet over voldoende informatie beschikte om conclusies te trekken ten aanzien van de feitelijke tenuitvoerlegging daarvan.

In het verslag van november 1998 werd de van kracht zijnde antikartelwetgeving in het algemeen in overeenstemming met de communautaire regels geacht, maar werd erom verzocht extra inspanningen te doen om deze ten uitvoer te leggen, ook in de sector overheidssteun.

In haar verslag van oktober 1999 stelde de Commissie vast dat aanzienlijke vooruitgang op het gebied van de antikartelwetgeving werd geboekt dankzij de goedkeuring van de wet op de controle op concentraties. Cyprus zou evenwel moeten doorgaan met inspanningen inzake staatssteun, ondernemingen met bijzondere rechten en staatsmonopolies.

In het verslag van november 2000 werd grote vooruitgang gemeld op het gebied van de antitrustwetgeving, maar werd erop gewezen dat er niet echt schot kwam in de wetgeving op de staatssteun.

In het verslag van november 2001 werd aangestipt dat er vooruitgang kon worden waargenomen, zowel wat de antitrustwetgeving betreft - vooral dankzij de versterking van de onderzoek- en bestraffingsbevoegdheden van de Commissie voor de bescherming van de mededinging - als op het gebied van de staatssteun, dankzij de inwerkingtreding van een nieuwe wet op de overheidssteun.

In het verslag van oktober 2002 werd geoordeeld dat Cyprus op dit gebied nogmaals vooruitgang had geboekt.

In het verslag van november 2003 wordt geconstateerd dat het Cypriotische mededingingsbeleid de toezeggingen nakomt die uit de toetredingsonderhandelingen voortvloeien. Cyprus moet echter wel nog zijn wetgeving inzake bestaande monopolies volledig op één lijn brengen met het acquis.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

De mededingingsregels van de Europese Gemeenschap vloeien voort uit artikel 3, onder g), van het EG-Verdrag, waarin wordt bepaald dat het optreden van de Gemeenschap een regime omvat "waardoor wordt verzekerd dat de mededinging binnen de interne markt niet wordt vervalst". De voornaamste terreinen waarop deze van toepassing zijn, zijn afspraken tussen ondernemingen, misbruiken van een machtspositie en staatssteunmaatregelen artikelen 81, 82 en 87 (oude artikelen 85, 86 en 92) van het EG-Verdrag.

Cyprus zou dus geleidelijk de bepalingen van de fusieverordening (4064/89) en de artikelen 31 (oud artikel 37) en 86 (oud artikel 90) (monopolies en bijzondere rechten) van het EG-Verdrag moeten toepassen.

EVALUATIE

In 1989 is er een nieuwe antitrustwetgeving van kracht geworden. Dankzij deze wet is een begin gemaakt met de aanpassing van de antitrustwetgeving aan het acquis communautaire. Om dit proces tot een goed einde te brengen is nog een extra inspanning op wetgevingsgebied vereist, met name wat het afgeleid recht betreft.

Op administratief gebied heeft Cyprus in april 2002 een actieplan ingediend ter versterking van de administratieve capaciteit van de Commissie voor de bescherming van de mededinging; het actieplan heeft ten doel de Commissie voor de bescherming van de mededinging een nog gedegener structuur te verlenen.

Wat de staatssteun betreft is de evolutie in het algemeen positief. In de wet van 2001 met betrekking tot het toezicht op de staatssteun zijn de essentiële beginselen in verband met dit toezicht op de staatssteun opgenomen. Enkel de wetgeving in verband met monopolies moet nog met het acquis in overeenstemming worden gebracht. De dienst van de commissaris voor de staatssteun werkt op bevredigende wijze. Bovendien vond een hervorming van het belastingsysteem plaats: vanaf 2003 wordt iedere fiscale steunmaatregel aan het toezicht op de staatssteun onderworpen.

De onderhandelingen in verband met dit hoofdstuk werden voorlopig stopgezet. Cyprus moet nu bij zijn verdere aanpassingen gelijke tred houden met de ontwikkeling van het acquis op dit gebied.

Laatste wijziging: 08.03.2004

Top